Ярошко-Кушнір Наталія Сергіївна

Посада: доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Nataliia.Yaroshko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Лінгвопрагматика жіночого франкомовного художнього дискурсу ХХ століття, прагматичний та стилістичний аналіз текстів художнього та публіцистичного стилю, теорія метафори, фразеологія французької мови, методика викладання французької мови (FLE, FOS)

Курси

Публікації

Статті:

1/ Ярошко Н.С. Витоки жіночого франкомовного художнього дискурсу (60-90 років ХХ століття) / Н.С. Ярошко // Наук. Вісн. Волин. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. – 2012.–Вип. 24(249).–С. 160-162.

http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/154

2/ Ярошко Н.С. Лінгвопрагматика графічних засобів у романах французьких письменниць кінця ХХ століття / Н.С. Ярошко // Записки з романо-германської філології. – 2012. – Вип. 2(29). – С. 135-142.

http://rgnotes.onu.edu.ua/

3/ Ярошко Н.С. Метафоризовані концепти “famille” (“сім’я”) та “maison” (“дім”) у франкомовних жіночих романах кінця ХХ ст. / Н.С. Ярошко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. “Іноземні мови”. – 2012. – Вип. 19. – С. 133-139.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua

 

4/ Ярошко Н.С. Метафоричні конструкції як засоби опису дійсності у романах французьких письменниць (60-90 рр. ХХ ст.) / Н.С. Ярошко // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. – 2012. – Вип. 25. – С. 149-159.

 

5/ Ярошко Н.С. Мовленнєві стратегії побудови дискурсу та їх складові у романах франкомовних письменниць 60-90-х років ХХ ст. / Н.С. Ярошко // Наук. Вісн. Чернів. ун-ту. ім. Юрія Федьковича. Сер. Романо-слов’янський дискурс. – 2012. – Вип. 598. – С. 106-109.

http://www.library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/02infres/04elib/02visnyk

6/ Ярошко Н.С. Мовні регістри в емотивності оповіді (на матеріалі франкомовних жіночих романів 60-90 років ХХ століття) / Н.С. Ярошко // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2012. – Вип. 124. – С. 90-93.

http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/index

7/ Ярошко Н. Реалізація оповідної стратегії автентичності в романі Анні Ерно «Жінка» («Une femme») / Н. Ярошко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. – 2016. – Вип. 5 (330). – С. 202-207.

http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/154

8/ Ярошко Н. С. Мовна реалізація основних прагматичних стратегій у франкомовному жіночому дискурсі (на матеріалі романів другої половини ХХ століття) / Н. С. Ярошко // Zbiór raportów naukowych. Aktualne problem w współczesnej nauki. – Warsawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – Ч. 5. – С. 64-67.

9/ Ярошко Н.С. Реализация повествовательных стратегий в художественном франкоязычном женском дискурсе второй половины ХХ века / Н.С. Ярошко // Научный потенциал. – Чебоксары: НИИ педагогики и психологии, 2014. – № 2. – С. 28–31.

http://www.ppnii.ru/nauchnye-zhurnaly

10/ Iaroshko N. La nature et les stratégies du discours féminin dans les belles-lettres françaises de la fin du XX siècle / N. Iaroshko // Romanica Cracoviensia. – Kraców: Wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, 2013. – 13/2013. – P. 198-206. (Scopus)

http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/Tom-13/Numer-3/art/1628/

11/ Ярошко Н.С. Прагматична роль мовленнєвих елементів автентичності у романі Анні Ерно «Майдан» («La place») / Н.С. Ярошко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2016. – № 23. – С. 72-74. (Index Copernicus)

http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/

12/ Iaroshko N. L’authenticité dans le binôme Romanesque «La place» et «Une femme» / N. Iaroshko // Romanica Cracoviensia. – Kraców: Wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, 2017. – 17 (3) / 2017. – P. 201-208. (Scopus)

http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2017/Tom-17-Numer-3/art/10184/

13/ Ярошко Н.С. Інтертекстуальність оповіді у «Записках із навколишнього світу» Анні Ерно / Н.С. Ярошко // Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки. – 2018. – Вип. 73. – С. 155-158.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pafn_2018_73_37

14/ Ярошко Н.С. Поліфонія та інтертекстуальність у творах Анні Ерно «Те, що вони кажуть, або нічого», «Жінка», «Записки із навколишнього світу» / Н.С. Ярошко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Лінгвістика. – 2018. – Вип. 34. – C. 128-131 (Index Copernicus)

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pafn_2018_73_37

15/ Ярошко-Кушнір Н.С. Зв’язок поліфонічності, діалогічності й інтертекстуальності у «Записках із навколишнього світу» Анні Ерно / Н.С. Ярошко-Кушнір // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2021. – Вип. 50. – Том І. – С. 166-169. (Index Copernicus)

http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v50/part_1/40.pdf

16/ Ярошко-Кушнір Н.С. Орієнтаційна метафора на позначення концепта «Глухота» у романі Еммануель Лаборі «Крик чайки»/ Н.С. Ярошко-Кушнір // Нова філологія. – Запоріжжя, 2022. – Вип. 85. – С. 324-329 (Index Copernicus, ERIH PLUS)

http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/741

17/ Ярошко-Кушнір Н.С. Структура метафори «ЛЮДИНА ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ – ЧАЙКА» у романі Еммануель Лаборі «Крик чайки» / Н.С. Ярошко-Кушнір // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип.54. – Т. 2 –С. 206-211.

http://www.aphn-journal.in.ua/archive/54_2022/part_2/31.pdf

 

Тези доповідей:

1/ Ярошко Н.С. Метафора як засіб представлення концептів «Maison» («Дім»), «Famille» («Сім’я»), «Amour» («Кохання») та «Nature» («Природа») у романах французьких письменниць (60-90 рр. ХХ ст.) / Н.С. Ярошко // Збірник матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів». – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 7-8 квітня 2011 р. – С. 138-140.

2/ Ярошко Н.С. Морфологічні типи метафор зі співвідношенням концептосфер «Людина» та «Природа» (на матеріалі французьких жіночих романів 60-90 рр. ХХ ст.) / Н.С. Ярошко // Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті К.Я. Кусько «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття». – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 24-25 листопада 2011 р. – С. 113-114.

3/ Ярошко Н.С. Стратегії оповіді у романах франкомовних письменниць (60-90 рр. ХХ ст.) / Н.С. Ярошко // Збірник матеріалів Міжнар. конф. молодих вчених «Humanities and social sciences 2011». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 25-27 листопада 2011 р. – С. 120-121.

4/ Ярошко Н.С. Джерела франкомовного жіночого роману другої половини ХХ століття / Н.С. Ярошко // Збірник матеріалів XV Міжнар. наук.-практ. конф. «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур». – Дніпропетровськ, 24-25 квітня 2012 р. – С. 309-311.

5/ Ярошко Н.С. Прагматична роль фамільярного регістру лексики у франкомовних жіночих романах другої половини ХХ ст. / Н.С. Ярошко // Збірник матеріалів ХІІ Наук. конф. з міжнар. участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1.02.2013 – С. 341-343.

6/ Ярошко Н.С. Поняття комунікативної стратегії у сучасній лінгвістиці / Н.С. Ярошко // Збірник матеріалів ІV Всеукр. наук. конф. романістів «Структурно семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства». – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 10-11 жовтня 2013 р. – С. 128-130.

7/ Ярошко Н.С. Забезпечення автентичності художніх образів у романі Анні Ерно «Жінка» / Н.С. Ярошко // Збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ІІ Таврійські філологічні читання. – Херсон: ХДУ, 2016. – С. 251-253.

8/ Ярошко-Кушнір Н.С. Лінгвопрагматичні особливості художнього дискурсу у творчості Анні Ерно / Н.С. Ярошко-Кушнір // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 рік. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 4-5 лютого 2021 р. – С. 197-199.

https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Tezy-zvitnoi-naukovoi-konferentsii-profesors-ko-vykladats-koho-skladu-fakul-tetu-inozemnykh-mov-za-2020-rik.pdf

9/ Ярошко-Кушнір Н.С. «Записки із навколишнього світу А. Ерно: симбіоз поліфонічності, діалогічності й інтертекстуальності» / Н.С. Ярошко-Кушнір // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 3-4 лютого 2022 р. – С. 314-316.

https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Tezy-onovleni_11.02.2022_A5.pdf

10/ Ярошко-Кушнір Н.С. Аналіз метафор на позначення концепту “Глухота” за методом Дж. Лакоффа і М. Джонсона (на матеріалі роману “Крик чайки” Еммануель Лаборі)/ Н.С. Ярошко-Кушнір // Збірник тез Всеукраїнської наукової конференції “Традиції і сучасність романістики: 125 років кафедри французької філології” (Львівський національний університет імені Івана Франка, 10-11 листопада 2022 р.) – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023.- 144 с. – С. 139-141

Біографія

Я, Ярошко-Кушнір Наталія Сергіївна, народилася 28 січня 1988 р. у м. Львові.

Протягом 1995 – 2005 років навчалася у середній школі № 37 м. Львова з поглибленим вивченням французької мови. Закінчила навчання з відзнакою.

У 2005 році стала студенткою факультету іноземних мов кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2010 році отримала диплом магістра філології з відзнакою.

У тому ж році вступила до аспірантури (стаціонар) на кафедру французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка, яку закінчила у 2013 році. Тема дисертаційного дослідження: «Лінгвопрагматика жіночого франкомовного художнього дискурсу (на матеріалі романів 60-90-их років ХХ століття), науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Р. С. Помірко.

У 2011 році пройшла міжнародне стажування викладачів французької мови у Лотаринзькому університеті м. Мец у Франції (Université de Lorraine, Metz, France). У 2012 році брала участь у засіданнях «Літнього університету», організованих Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича разом із Лотаринзьким університетом м. Мец.

У 2012 році розпочала викладацьку діяльність на кафедрі французької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Брала участь у наукових семінарах, конференціях та професійних стажуваннях, активно працювала над дисертаційним дослідженням та написанням наукових статтей.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію: «Лінгвопрагматика франкомовного жіночого дискурсу (на матеріалі 60-90-х років XX століття)», науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Р. С. Помірко.

У листопаді 2015 року пройшла стажування у Яґеллонському університеті (м. Краків, Польща) у межах договору про співробітництво з Львівським національним університетом імені Івана Франка.

У травні 2016 року взяла участь у Міжнародній конференції «Минуле і сучасність: зустріч ідей з нагоди 125-річчя французької філології у Кракові». (Інститут романської філології Яґеллонського університету, м. Краків, Польща, 29-30 травня 2017).

З 2016 року – доцент кафедри французької філології. 18 грудня 2018 року отримала атестат доцента про присвоєння вченого звання доцента.

У 2018 році – відповідальна за організацію та супровід закордонного стажування студентів у Міжнародному інноваційному пілотному ліцеї (Lycée Pilote Innovant International) у м. Пуатьє (Франція), 6-13 березня 2018 року (наказ про відрядження Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 158 від 5 лютого 2018 року).

У березні 2018 року – член журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови (11 клас) (наказ МОН України № 213 від 28 лютого 2018 року).

21-25 січня 2019 року пройшла навчальне стажування та сертифікацію екзаменаторів міжнародних іспитів зі знання французької мови DELF / DALF, організоване за підтримки Посольства Франції в Україні, CIEP (Міжнародного центру педагогічних студій) та ГО «Французький Альянс м. Львова».

Протягом 2019-2020 років пройшла курс дистанційного навчання викладачів французької мови (тематичні модулі «Керування педагогічною послідовністю», «Оцінювання у процесі викладання / навчання іноземної мови», «Конструювання дидактичної одиниці») на інтернет-платформі PRO FLE від CNED (Національний центр дистанційного навчання департаменту освіти Франції).

У березні-квітні 2021 року була учасницею міжнародного педагогічного та міжкультурного онлайн навчання «Дидактизація автентичних аудіовізуальних документів. Творче письмо», організованого на платформі «Francophonia» (Франція, м. Ніцца) за підтримки Посольства Франції в Україні.

У 2021-2022 роках пройшла онлайн стажування з методики, дидактики, оцінювання міжнародних іспитів DELF-DALF і TEF на таких платформах: «Le français des affaires / CCI Paris Île-de-France Education», «France Éducation International DELF DALF»

Протягом 2019-2021 входила до складу робочої групи з проведенням експертної оцінки завдань сертифікаційної роботи з французької мови у межах ЗНО на замовлення Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

У 2023 році пройшла стажування екзаменаторів-коректорів міжнародних іспитів зі знання французької мови DELF та DALF, організоване за підтримки Посольства Франції в Україні, Французького інституту в Україні (м. Київ), Французького інституту в Словаччині (м. Братислава) та France Éducation International (Міжнародного центру педагогічних студій Франції).

Загалом науковий доробок становить: 17 статей у наукових фахових виданнях України, 2 статті – у зарубіжному науковому виданні, яке входить до міжнародної наукометричної бази Scopus, 2 статті – у зарубіжних наукових виданнях, 9 тез доповідей, 1 методичні вказівки.

Різне

Рецензії

1/ Рецензія на навчальний посібник:
Пежинська О. Cours theorique du francais : навчальний посібник / О. Косович, О. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 118 с. (10.11.2022 р.)

2/ Рецензія на навчальний посібник:
Пежинська О. Français: guide pratique et grammatical: навчальний посібник / О. Косович, О. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. (27.11.2023 р.)

Методичні матеріали

  1. Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики студентів спеціальностей: 6.020303 – «Філологія (французька мова та література)», 8.020303 – «Філологія (французька мова та література)» / уклад.: Н. С. Ярошко, Н. Б. Миколаєвич-Джуман. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 22 с.

Розклад