Ярошко-Кушнір Наталія Сергіївна

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Nataliia.Yaroshko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Лінгвопрагматика жіночого франкомовного художнього дискурсу ХХ століття, прагматичний та стилістичний аналіз текстів художнього та публіцистичного стилю, теорія метафори, фразеологія французької мови, методика викладання французької мови (FLE, FOS)

Курси

Публікації

Статті:

1/ Ярошко Н.С. Витоки жіночого франкомовного художнього дискурсу (60-90 років ХХ століття) / Н.С. Ярошко // Наук. Вісн. Волин. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. – 2012.–Вип. 24(249).–С. 160-162.

http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/154

2/ Ярошко Н.С. Лінгвопрагматика графічних засобів у романах французьких письменниць кінця ХХ століття / Н.С. Ярошко // Записки з романо-германської філології. – 2012. – Вип. 2(29). – С. 135-142.

http://rgnotes.onu.edu.ua/

3/ Ярошко Н.С. Метафоризовані концепти “famille” (“сім’я”) та “maison” (“дім”) у франкомовних жіночих романах кінця ХХ ст. / Н.С. Ярошко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. “Іноземні мови”. – 2012. – Вип. 19. – С. 133-139.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua

4/ Ярошко Н.С. Метафоричні конструкції як засоби опису дійсності у романах французьких письменниць (60-90 рр. ХХ ст.) / Н.С. Ярошко // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. – 2012. – Вип. 25. – С. 149-159.

5/ Ярошко Н.С. Мовленнєві стратегії побудови дискурсу та їх складові у романах франкомовних письменниць 60-90-х років ХХ ст. / Н.С. Ярошко // Наук. Вісн. Чернів. ун-ту. ім. Юрія Федьковича. Сер. Романо-слов’янський дискурс. – 2012. – Вип. 598. – С. 106-109.

http://www.library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/02infres/04elib/02visnyk

6/ Ярошко Н.С. Мовні регістри в емотивності оповіді (на матеріалі франкомовних жіночих романів 60-90 років ХХ століття) / Н.С. Ярошко // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2012. – Вип. 124. – С. 90-93.

http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/index

7/ Ярошко Н. Реалізація оповідної стратегії автентичності в романі Анні Ерно «Жінка» («Une femme») / Н. Ярошко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. – 2016. – Вип. 5 (330). – С. 202-207.

http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/154

8/ Ярошко Н. С. Мовна реалізація основних прагматичних стратегій у франкомовному жіночому дискурсі (на матеріалі романів другої половини ХХ століття) / Н. С. Ярошко // Zbiór raportów naukowych. Aktualne problem w współczesnej nauki. – Warsawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – Ч. 5. – С. 64-67.

9/ Ярошко Н.С. Реализация повествовательных стратегий в художественном франкоязычном женском дискурсе второй половины ХХ века / Н.С. Ярошко // Научный потенциал. – Чебоксары: НИИ педагогики и психологии, 2014. – № 2. – С. 28–31.

http://www.ppnii.ru/nauchnye-zhurnaly

10/ Iaroshko N. La nature et les stratégies du discours féminin dans les belles-lettres françaises de la fin du XX siècle / N. Iaroshko // Romanica Cracoviensia. – Kraców: Wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, 2013. – 13/2013. – P. 198-206. (Scopus)

http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/Tom-13/Numer-3/art/1628/

11/ Ярошко Н.С. Прагматична роль мовленнєвих елементів автентичності у романі Анні Ерно «Майдан» («La place») / Н.С. Ярошко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2016. – № 23. – С. 72-74. (Index Copernicus)

http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/

12/ Iaroshko N. L’authenticité dans le binôme Romanesque «La place» et «Une femme» / N. Iaroshko // Romanica Cracoviensia. – Kraców: Wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, 2017. – 17 (3) / 2017. – P. 201-208. (Scopus)

http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2017/Tom-17-Numer-3/art/10184/

13/ Ярошко Н.С. Інтертекстуальність оповіді у «Записках із навколишнього світу» Анні Ерно / Н.С. Ярошко // Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки. – 2018. – Вип. 73. – С. 155-158.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pafn_2018_73_37

14/ Ярошко Н.С. Поліфонія та інтертекстуальність у творах Анні Ерно «Те, що вони кажуть, або нічого», «Жінка», «Записки із навколишнього світу» / Н.С. Ярошко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Лінгвістика. – 2018. – Вип. 34. – C. 128-131 (Index Copernicus)

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pafn_2018_73_37

 

    Тези доповідей:

1/ Ярошко Н.С. Метафора як засіб представлення концептів «Maison» («Дім»), «Famille» («Сім’я»), «Amour» («Кохання») та «Nature» («Природа») у романах французьких письменниць (60-90 рр. ХХ ст.) / Н.С. Ярошко // Збірник матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів». – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 7-8 квітня 2011 р. – С. 138-140.

2/ Ярошко Н.С. Морфологічні типи метафор зі співвідношенням концептосфер «Людина» та «Природа» (на матеріалі французьких жіночих романів 60-90 рр. ХХ ст.) / Н.С. Ярошко // Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті К.Я. Кусько «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття». – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 24-25 листопада 2011 р. – С. 113-114.

3/ Ярошко Н.С. Стратегії оповіді у романах франкомовних письменниць (60-90 рр. ХХ ст.) / Н.С. Ярошко // Збірник матеріалів Міжнар. конф. молодих вчених «Humanities and social sciences 2011». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 25-27 листопада 2011 р. – С. 120-121.

4/ Ярошко Н.С. Джерела франкомовного жіночого роману другої половини ХХ століття / Н.С. Ярошко // Збірник матеріалів XV Міжнар. наук.-практ. конф. «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур». – Дніпропетровськ, 24-25 квітня 2012 р. – С. 309-311.

5/ Ярошко Н.С. Прагматична роль фамільярного регістру лексики у франкомовних жіночих романах другої половини ХХ ст. / Н.С. Ярошко // Збірник матеріалів ХІІ Наук. конф. з міжнар. участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1.02.2013 – С. 341-343.

6/ Ярошко Н.С. Поняття комунікативної стратегії у сучасній лінгвістиці / Н.С. Ярошко // Збірник матеріалів ІV Всеукр. наук. конф. романістів «Структурно семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства». – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 10-11 жовтня 2013 р. – С. 128-130.

7/ Ярошко Н.С. Забезпечення автентичності художніх образів у романі Анні Ерно «Жінка» / Н.С. Ярошко // Збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ІІ Таврійські філологічні читання. – Херсон: ХДУ, 2016. – С. 251-253.

Біографія

Народилася 28 січня 1988 р. у м. Львові.

Протягом 1995 – 2005 років навчалася у середній школі № 37 з поглибленим вивченням французької мови.

У 2005 році стала студенткою факультету іноземних мов кафедри французької філології Львівського національного університету ім.Івана Франка. У 2010 році отримала диплом магістра філології з відзнакою.

У тому ж році вступила до аспірантури (стаціонар) на кафедру французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка, яку закінчила  у 2013 році. Тема дисертаційного дослідження – «Лінгвопрагматика жіночого франкомовного художнього дискурсу (на матеріалі романів 60-90-их років ХХ століття), науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, Р.С.Помірко.

У 2011 році пройшла міжнародне стажування викладачів французької мови у Лотаринзькому університеті м.Мец у Франції (Université de Lorraine, Metz, France). У 2012 році брала участь у засіданнях «Літнього університету» м.Чернівці, організованих разом із Лотаринзьким університетом м.Мец.

У 2012 році розпочала викладацьку діяльність. Бере участь у наукових семінарах, конференціях та професійних стажуваннях, активно працює над дисертаційним дослідженням та написанням статтей.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію: Лінгвопрагматика франкомовного жіночого дискурсу (на матеріалі 60-90-х років XX століття) – наук. керівник – проф. Р. С. Помірко.

У листопаді 2015 року пройшла стажування у Яґеллонському університеті (м. Краків, Польща) у межах договору про співробітництво між двома університетами.

У травні 2016 року взяла участь у Міжнародній конференції «Минуле і сучасність: зустріч ідей з нагоди 125-річчя французької філології у Кракові». (Інститут романської філології Яґеллонського університету, м. Краків, Польща, 29-30 травня 2017).

З 2016 року – доцент кафедри французької філології. 18 грудня 2018 року отримала атестат доцента про присвоєння вченого звання доцента.

У 2018 році – відповідальна за організацію та супровід закордонного стажування студентів у Міжнародному інноваційному пілотному ліцеї (Lycée Pilote Innovant International) у м. Пуатьє (Франція), 6-13 березня 2018 року (наказ про відрядження Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 158 від 5 лютого 2018 року).

У березні 2018 року – член журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови (11 клас) (наказ МОН України № 213 від 28 лютого 2018 року).

21-25 січня 2019 року пройшла навчальне стажування та сертифікацію екзаменаторів міжнародних іспитів зі знання французької мови DELF / DALF, організоване за підтримки Посольства Франції в Україні, CIEP (Міжнародного центру педагогічних студій) та ГО «Французький Альянс м. Львова».

Протягом 2019-2020 років пройшла курс дистанційного навчання викладачів французької мови (тематичні модулі «Керування педагогічною послідовністю», «Оцінювання у процесі викладання / навчання іноземної мови», «Конструювання дидактичної одиниці») на інтернет-платформі PRO FLE від CNED (Національний центр дистанційного навчання департаменту освіти Франції).

У березні-квітні 2021 року була учасницею міжнародного педагогічного та міжкультурного он-лайн навчання «Дидактизація автентичних аудіовізуальних документів. Творче письмо», організованого на платформі «Francophonia» (Франція, м. Ніцца) за підтримки Посольства Франції в Україні.

Протягом 2019-2021 входила до складу робочої групи з проведенням експертної оцінки завдань сертифікаційної роботи з французької мови у межах ЗНО на замовлення Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Методичні матеріали

  1. Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики студентів спеціальностей: 6.020303 – «Філологія (французька мова та література)», 8.020303 – «Філологія (французька мова та література)» / уклад.: Н. С. Ярошко, Н. Б. Миколаєвич-Джуман. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 22 с.

Розклад