Друга іноземна мова (французька)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит
45Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396Іна11Кузик Наталя Юріївна, доцент Львова Л. Ф.
Іна12Кузик Наталя Юріївна, доцент Львова Л. Ф.
496Іна11Кузик Наталя Юріївна, доцент Львова Л. Ф.
Іна12Кузик Наталя Юріївна, доцент Львова Л. Ф.

Опис курсу

Програма з французької мови як другої іноземної для студентів англійського відділення ґрунтується на європейських стандартах рівня знань з французької мови, які закладені в навчальній літературі франкомовних країн.

Методологічною основою програми є розуміння мови як суспільного феномена, який існує у свідомості мовця як система лінгвальних елементів, що породжує інтенційно-релевантні висловлювання на базі відповідних функціонально-семантичних, словотвірних, лексико-граматичних і семантико-синтаксичних моделей. З урахуванням цього програма вивчення французької мови як другої іноземної мови скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції і передбачає формування мовної системи на основі мовленнєвої діяльності.

Мета вивчення дисципліни: Мета курсу полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів.

Мовленнєва компетенція – це вміння мовця в автоматизованому режимі користуватися у мовленнєвій діяльності можливостями мовної системи, здатність адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування це зумовлює розширення у матеріалі навчального курсу об’єму інформації екстралінгвістичного характеру, що має країнознавчу та культурну цінність.

Цим завданням підпорядкований підбір навчальної і методичної літератури, яка зорієнтована на розвиток чотирьох мовних компетенцій студентів: усного мовлення, письмового мовлення, сприйняття та розуміння  мови на слух, розуміння письмових текстів. Практична  спрямованість курсу  передбачає, що студенти  оволодіють базовою розмовною та професійною лексикою, а також  основними граматичними конструкціями необхідними  для реалізації повсякденних комунікативних  ситуацій.

 

Завдання дисципліни:

 

 • виробити навики та уміння французької нормативної вимови студентів,
 • розвинути їхні адитивні вміння;
 • виробити навики працювати з різними типами словників;
 • розвинути граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма;
 • виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування;
 • сформувати навики реферувати та анотувати різні типи текстів;
 • розвинути репродуктивні та продуктивні вміння письма.

Рекомендована література

 1. Alcaraz M., Édito A1: Méthode de français, livre de l’élève / M. Alcaraz, C. Braud, Calvez . – Didier 2016. – 215
 2. Baylocq M.-P. Edito A1: Méthode de français, cahier d’activités/ M.P. Baylocq, S. Bré maud . – Didier 2016.  – 122
 3. Heu É. Edito A2: Méthode de français, livre de l’élève/ Élodie Heu, M. Abou-Samra .- Didier 2016.- 215
 4. Baylocq M.-P. Edito A2: Méthode de français, cahier d’activités/ M.P. Baylocq, S. Brémaud . – Didier 2016. – 143.
 5. Комірна Є.В., Самойлова О.П. -К. Manuel de français: перший рік навчання. – К., 2007.
 6. Кость Г.М.,Сулим О.І.Посібник з французької мови для самостійної роботи та дистанційного навчання. Львів, Вид-цтво ЛНУ, 2007.-164 с.
 7. Крючков Г.Г., Хлопук В.С., Корж Л.П. та ін.. Поглиблений курс французької мови. К.: Вища школа, 1998.
 8. Львова Л.Ф.Методичні вказівки і навчальні завдання до вивчення граматики французької мови. Львів, ЛНУ, 1998. – 60 с.
 9. Мандзак І.А. Підручник з французької мови. – Львів: ЛНУ, 2005.
 10. Claire Muquel. Grammaire en dialogues. Niveau débutant.P., CLE International, 2009.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус