Дмитрасевич Наталія Ігорівна

Посада: асистент кафедри французької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Natalya.Dmytrasevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

1) Фонетико- морфологічна структура власних назв.// Романістичні дослідження: сучасний стан та перспективи.- Львів, 1997.- с.200-202.

2) Категоріальні та концептуальні особливості власних імен. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності”.- Львів: Літопис, 1999.- с.282-287.

3) Функціональні особливості значення власних імен ( на матеріалі французької мови).// Іноземна філологія. Львів, 1999.-№111.- с.78-83.

4) Категоріальні та концептуальні особливості власних імен (на матеріалі французької мови).// Вісник Львівського університету.- Серія іноземні мови. Вип.8- Львів, 2000.-с.86-90.

5) Морфологические типы онимов.// Материалы международной конференции.-Минск, 2001.- с.32-33.

6) Означений артикль у власних іменах та його семантико – стилістична функція (на матеріалі французької мови).// Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. – Чернівці: Рута , 2006.- с.50-52.

7) Определенный артикль собственных имен.// Materialele colocviului comemorativ international.- Balti, 2006.- c.191-192.

8) Етно-лінгвістичні традиції римської антропонімної системи. // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 26. – c.21-27.

9) Функція характеризації та способи експлікації значення власних імен (на матеріалі французької мови).// Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008.- №30. – с. 32-38.

10) Власні імена у функції первинної номінації (на матеріалі французької мови).// Наукові праці: Науково-методичний журнал.- Т. 92. Вип. 79. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид.-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – с. 12-17.

11) Семантика літературних власних імен (на матеріалі французької мови).// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – №4. – с. 15-18.

12) La métaphorisation des noms propres.// Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. – Чернівці: Рута , 2008.- с.28-29.

13) Власні імена у функції ідентифікації (на матеріалі французької мови). –  Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів. – Тернопіль,  2009, с.45-47.

14) Етно-лінгвістичні традиції давньогрецької антропонімічної системи на основі творів Горація. Іноземна філологія №122. – Львів, 2010, с. 78-86.

15) Le problème de la graphie et de la phonétique du nom propre. – Матеріали IV Міжнародної науково – практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». Львів,  2010, с.18-20.

16) Особливості прізвиськ-ідентифікаторів (на матеріалі французької мови). – Матеріали третьої Всеукраїнської наукової конференції романістів «Структурно – семантичні і когнітивно – дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства». Одеса, 2010, с.35-37.

17) Ідентифікація за прізвиськом у художньому тексті (на матеріалі французької мови). – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філологічні студії молодих учених». Mаріуполь, 2010, с. 27-29.

18) Les étapes de la compréhension       orale. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування». Дніпропетровськ, 2011, с. 3-5.

 

Посібники:

1) Roman Pomirko, Natalia Dmytrasevytch.  LE  FRANÇAIS pour les débutants. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 150 с.

Біографія

Закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю романо-германські мови та література (кваліфікація спеціаліста «Філолог. Викладач французької мови та літератури») в 1994 році. Працювала викладачем французької мови на кафедрі іноземних мов Львівської академії ветеринарної медицини (1994-1995 рр.). Стажувалася в університеті м. Анже (програма Tempus-Tacis). В 2004 році закінчила факультет міжнародного права і бізнесу ЛНУ імені Івана Франка (кваліфікація «Спеціаліст з міжнародного права»).

З 1998 року працює асистентом на кафедрі французької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад