Дмитрасевич Наталія Ігорівна

Посада: асистент кафедри французької та іспанської філологій

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Natalya.Dmytrasevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Ономастика, лексика і фонетика сучасної французької мови, особливості функціонування
фразеологізмів, методика викладання

Курси

Публікації

 1. Дмитрасевич Н.І. Фонетико- морфологічна структура власних назв / Н. І. Дмитрасевич // Романістичні дослідження: сучасний стан та перспективи. – Львів, 1997. С.200-202.

 

 1. Дмитрасевич Н.І. Категоріальні та концептуальні особливості власних імен / Н. І. Дмитрасевич // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності”. – Львів: Літопис, 1999. – С.282-287.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Функціональні особливості значення власних імен ( на матеріалі французької мови) / Н. І. Дмитрасевич // Іноземна філологія. – №111. – Львів, 1999. –  С.78-83.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Категоріальні та концептуальні особливості власних імен (на матеріалі французької мови) / Н. І. Дмитрасевич // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Випуск 8 – Львів, 2000. –  С.86-90.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Морфологические типы онимов. / Н. І. Дмитрасевич // Материалы международной конференции. – Минск, 2001. – С.32-33.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Означений артикль у власних іменах та його семантико – стилістична функція (на матеріалі французької мови) / Н. І. Дмитрасевич // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. – Чернівці: Рута , 2006. – С.50-52.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Определенный артикль собственных имен / Н. І. Дмитрасевич // Materialele colocviului comemorativ international. – Balti, 2006. – С.191-192.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Етно-лінгвістичні традиції римської антропонімної системи / Н. І. Дмитрасевич // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 26. – С.21-27.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Функція характеризації та способи експлікації значення власних імен (на матеріалі французької мови) / Н. І. Дмитрасевич // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – №30. –  С. 32-38.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Власні імена у функції первинної номінації (на матеріалі французької мови) / Н. І. Дмитрасевич // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 92. Вип. 79. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид.-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 12-17.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Семантика літературних власних імен (на матеріалі французької мови) / Н. І. Дмитрасевич // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – №4. – С. 15-18.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. La métaphorisation des noms propres / Н. І. Дмитрасевич // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. – Чернівці: Рута , 2008. – С.28-29.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Власні імена у функції ідентифікації (на матеріалі французької мови) / Н. І. Дмитрасевич // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів. – Тернопіль, 2009. – С.45-47.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Етно-лінгвістичні традиції давньогрецької антропонімічної системи на основі творів Горація / Н. І. Дмитрасевич // Іноземна філологія . – №122. – Львів, 2010. – С. 78-86.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Le problème de la graphie et de la phonétique du nom propre / Н. І. Дмитрасевич // Матеріали IV Міжнародної науково – практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львів, 2010. –   С.18-20.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Особливості прізвиськ-ідентифікаторів (на матеріалі французької мови) / Н. І. Дмитрасевич // Матеріали третьої Всеукраїнської наукової конференції романістів «Структурно – семантичні і когнітивно – дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства». – Одеса, 2010. – С.35-37.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Ідентифікація за прізвиськом у художньому тексті (на матеріалі французької мови) / Н.І. Дмитрасевич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філологічні студії молодих учених». – Mаріуполь, 2010. – С. 27-29.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Les étapes de la compréhension orale / Н. І. Дмитрасевич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування». – Дніпропетровськ, 2011. – С. 3-5.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Le problème de l’élaboration des activités de la comprehension orale / Н. І. Дмитрасевич // Матеріали IV міжнародного науково-практичного семінару «Творчі підходи та методи викладання іноземних мов». – Бердянськ, 2012. – С. 58-60.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Le problème de la délimitation du nom propre en français / Н. І. Дмитрасевич // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам. Материалы VI международной научно-практической конференции. – Минск, 2013. – С. 184-186.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. La définition préalable de la classe des noms propres / Н. І. Дмитрасевич // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2014. – С. 201-204.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Роль авторського значення літературних антропонімів (на матеріалі французької мови) / Н. І. Дмитрасевич // Наукові Записки Міжнародного Гуманітарного університету. – Випуск № 21. – Одеса, 2014. – С. 227– 234.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Le problème du statut linguistique des noms propres / Н. І. Дмитрасевич // І Таврійські філологічні читання. Міжнародна науково-практична конференція. – Херсон, 2015. – С. 193-195.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Роль означень-характеризаторів особових імен у французькій мові / Н. І. Дмитрасевич // Міжнародна науково-практична конференція «Мова у світлі класичної спадщини». – Львів, 2015. – С. 85-89.

 

 1. Дмитрасевич Н. І. Актуалізація енциклопедичного значення літературних особових імен (на матеріалі французької мови) / Н. І. Дмитрасевич // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету. – Одеса, 2016. – Випуск № 12. – С. 80-85.

 

 1. Дмитрасевич Н.І. Емоційно-оцінне значення літературних власних імен на рівні парадигматичного аналізу / Н.І. Дмитрасевич // Міжнародна науково-практична конференція «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення». – Одеса, 2017. – С. 50-53.

 

 1. Дмитрасевич Н.І. Способи вираження емоційно-оцінного значення найменувань-ідентифікаторів у художньому тексті (на матеріалі французької мови) / Н. І. Дмитрасевич // Актуальні питання іноземної філології. – Луцьк, 2017. – Випуск № 7. – С. 25-50.

 

 1. Дмитрасевич Н.І. Емоційно-оцінне значення літературних особових імен на рівні синтагматичного аналізу / Н.І. Дмитрасевич // Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук» – Одеса, 2018. – С. 47-51.

29. Дмитрасевич Н.І. Методичні рекомендації для засвоєння граматичного матеріалу з французької мови. / Н.І. Дмитрасевич, Я.Т.     Стецько. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2017. – 42 с.

30. Дмитрасевич Н.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи з французької мови. / Н.І. Дмитрасевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 70 с.

31. Дмитрасевич Н.І. Номінаційне поле літературних особових імен / Н. Дмитрасевич //Тези звітної наук. конф. проф.-виклад. складу ф-ту іноз. мов ЛНУ імені Івана Франка за 2020 р. (4–5 лютого 2021 р.). На пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка / Відп. ред. Татаровська О.В. – Львів : ПАІС, 2021.  – С.55-56

 

Посібники:

Le français pour les débutants : навч. посібник / Р. Помірко, Н. Дмитрасевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 150 с.

 

Біографія

Закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю романо-германські мови та література (кваліфікація спеціаліста «Філолог. Викладач французької мови та літератури») в 1994 році. Працювала викладачем французької мови на кафедрі іноземних мов Львівської академії ветеринарної медицини (1994-1995 рр.). Стажувалася в університеті м. Анже (програма Tempus-Tacis). В 2004 році закінчила факультет міжнародного права і бізнесу ЛНУ імені Івана Франка (кваліфікація «Спеціаліст з міжнародного права»).

З 1998 року працює асистентом на кафедрі французької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад