Друга іноземна мова (французька, 2 курс, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35.5Залік
45.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396Інп21доцент Демчук  Н. М.
Інп23доцент Демчук  Н. М.
Інп24доцент Демчук  Н. М.
496Інп21доцент Демчук  Н. М.
Інп23доцент Демчук  Н. М.
Інп24доцент Демчук  Н. М.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції з метою вироблення у студентів навичок усної та писемної комунікації на побутовому, культурологічному та професійному рівнях.

Практична спрямованість курсу передбачає, що студенти оволодіють базовою розмовною та професійною лексикою, а також основними граматичними конструкціями потрібними для реалізації повсякденних комунікативних ситуацій. Розвинути як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі побутової тематики (типових повсякденних ситуацій), так і країнознавчих (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають).

Розвинути у студентів уміння використовувати іноземну мову у практичних ситуаціях, співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування.

Завдання навчальної дисципліни: практичне володіння студентів французькою мовою, вироблення навиків усного та письмового спілкування на побутовому, культурологічному, професійному рівнях

Виробити у студентів навички правильної французької вимови шляхом корекції вивчених звуків. Поглибити і закріпити фонетичну компетенцію студентів, що містить особливості французької вокалічної і консонантної систем, правила словесного і логічного наголосу, інтонаційне оформлення французьких простих питальних речень, французько-нормативну вимогу, механізм читання і правильного письма.

Ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, граматикою будовою основних типів простих і складних речень.

Навчити студентів розуміти, перекладати, аналізувати тексти іноземною мовою загального та професійного тематичного спрямування середнього рівня складності.

Сформувати у студентів вміння та навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу. Виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:

 • основні системні особливості вокалізму, консонантизму, наголосу, інтонаційно-мелодійні моделі речень, а також правила орфографії французької мови;
 • головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови;
 • правила словесного і логічного наголосу;
 • засоби вираження певної комунікативної інтенції;
 • інтонаційне оформлення різнотипних французьких простих речень;
 • теоретично і практично знати заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми;

 

Вміти:

 • активно володіти лексичним запасом (понад 1500 слів і зворотів) і граматичними моделями;
 • сприймати на слух тексти відповідно до тематики курсу і відтворювати основну та докладну інформацію;
 • читати і розуміти фахові тексти відповідно до тематики курсу та відтворювати основну та докладну інформацію;
 • робити правильний словесний і логічний наголос; інтонаційно оформлювати різні типи речень;
 • працювати з різними типами словників;
 • теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;
 • описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові;
 • вести дискусію, викладати свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності;

вірно виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання.

Рекомендована література

 

 1. Комірна Є. В., Самойлова О. П. Підручник з французької мови. – К.: Ірпінь, 2007.
 2. Крючков Г. Г., Мамотенко М. П., Хлопук В. С. Прискорений курс французької мови. – К.: А.С.К., 2005. Sirejols E., Tempesta G. Grammaire. Niveau débutant. 450 nouveaux exercices. – Paris: CLE International, 2002.
 3. Mérieux R., Loiseau Y. Niveau 2. Méthode de français. – Paris: Didier, 2004. Mérieux R., Loiseau Y. CONNEXIONS. Niveau 2. Cahier d’exercices. – Paris: Didier, 2004.
 4. Boularès M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du français avec 400 exercices. – Paris: CLE International, 2004.
 5. Gallier T. Vocabulaire. 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire. – Paris: CLE International, 2003.
 6. Miquel С., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français. Niveau intermédiaire. – Paris: CLE International, 2011.
 7. Siréjols E., Renaud Dominique. Grammaire avec 450 nоuveaux exercices. Niveau intermédiaire. CLE International, 2004.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму