Друга іноземна мова (французька, 1-2 магістри, іспанська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16.5Іспит
24Залік
32Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124Іні51Мдоцент Ярошко-Кушнір Н. С.
232Іні51Мдоцент Ярошко-Кушнір Н. С.
328Іні-61м

Опис курсу

Освітня компонента «Друга іноземна мова (французька)» є обовязковою є складовою частиною блоку обовязкових освітніх компонент освітньо-професійної програми «Іспанська та друга іноземні мови і літератури» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Освітній процес спрямований на те, щоб здобувачі досягли рівня мовної компетенції В2 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розвинути у здобувачів мовну та мовленнєву компетенцію, зокрема навчити їх вільно і правильно висловлюватись на задану тематику (повсякденну, суспільно-політичну, економічну та ін.) у різних комунікативних ситуаціях. Передбачено читання та опрацювання письмових текстів, які є взяті з мас-медійних джерел. Важливим пунктом є пояснення структури та особливостей побудови типових письмових завдань, а саме: резюме, звіту, синтезу, аргументованого есе, офіційного листа та ін. Для розвитку компетенції усного мовлення (у формі монологу чи дискусії) пропонуються короткі замітки із преси, які торкаються важливих проблем сьогодення.

Після завершення навчання здобувач вищої освіти буде:
знати:
– тематичну лексику, переклад основних тематичних текстів вищого рівня складності, в тому числі різних професійних сфер діяльності (економічної, медичної, культурно-освітньої і т.д.)
– структурні правила написання резюме, дружнього листа, офіційного аргументованого листа, есе, синтезу, огляду, анотації
– складні граматичні конструкції, часи та способи дієслова та застосовувати правила синтаксису складного речення
– лінгвокультурні реалії сучасної Франції, особливості ментальності, цивілізаційні особливості франкомовних країн; регістри мовлення та сфери їхнього застосування
– правила самостійного аналізу помилок та праці над самоудосконаленням
– принципи ведення діалогу / дискусії / усного виступу перед загалом
– інформаційні та комунікаційні платформи MS Teams, Google class, MOOC, Prometeus
вміти:
– давати чіткі, детальні описи та презентації складних предметів, інтегруючи підтеми, розвиваючи окремі пункти та завершуючи відповідним висновком
– виступати швидко, майже без утруднень, застосовуючи наголос та інтонацію з метою точної передачі більш тонких відтінків смислу.
– писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, підкреслюючи відповідні вихідні положення, викладаючи і доводячи точки зору досить докладно, з допоміжними пунктами, причинами й відповідними прикладами та завершуючи логічним висновком.
– досить докладно сформулювати і довести точки зору з допоміжними аргументами, доказами та відповідними прикладами в усному мовленні; знаходити відповідні лінгво-прагматичні засоби для налагодження ефективної комунікації з мовцями різних професій та рівнів мовної компетентності
– знаходити необхідну конкретизовану та загальну інформацію в аудіоповідомленнях. Вміння узагальнювати почуте та викладати його на письмі.
– пояснити соціально-історичні, культурні, цивілізаційні реалії країни, мова якої вивчається
– вибудовувати освітню стратегію згідно з нормами академічної доброчесності
– описувати важливі лексико-граматичні категорії, принципи, поняття французької мови
– перекладати державною мовою (письмово та усно) повідомлення (письмові та усні) рівня складності В2-В2+.

Освітня компонента передбачає формування у здобувача вищої освіти наступних загальних та фахових компетентностей, визначених освітньою програмою:
ЗК 3 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 6 Здатність вільно спілкуватися іноземною мовою.
ФК 7 Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.
ФК 8 Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
ФК 9 Орієнтування у лінгвокультурних особливостях країн, мови яких вивчаються.

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувач вищої освіти повинен досягти наступних програмних результатів навчання визначених освітньою програмою:
ПРН 2 Упевнено володіти державною та іноземною мовами (французькою та другою іноземною) для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.
ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
ПРН 19 Вміти використовувати знання з лінгвокультурних та загально цивілізаційних особливостей країн, мови яких вивчаються, у різних соціально детермінованих комунікативних ситуаціях.
ПРН 20 Уміти застосовувати набуті мовно-стилістичні компетенції у комунікативних ситуаціях особистісного і суспільного характеру.

Рекомендована література

Базова література
1. Noblat inès Sfar, Christiane Marque-Pucheu, Ortega alvaro Arroyo. Grevisse FLE B1-B2 grammaire du français – Intermédiaire (1e édition) / Noblat inès Sfar, Christiane Marque-Pucheu, Ortega alvaro Arroyo. – DE BOECK SUP: Collection Grevisse Langue française, 2023 – 304 p.
2. Abou-Samra M., Heu-Boulhat É., Perrard M., Caraco A. Édito B2 : Méthode de français (4ième édition) / M. Abou-Samra, É. Heu-Boulhat, M. Perrard, A. Caraco. – Les éditions Didier FLE, 2022. – 223 p.
3. Heu-Boulhat É., Maspoli H., Perrard M. Édito B2 : Cahier d’activités / É. Heu-Boulhat, H. Maspoli, M. Perrard. – Les éditions Didier FLE, 2022. – 190 p.
4. Dufour M., Mainguet J., Mottironi E. Édito B1: Méthode de français / M. Dufour, J. Mainguet, E. Mottironi. – Les éditions Didier, 2018. – 224 p.
5. Heu E., Mainguet J., Mottironi E. Édito B1 : Cahier d’activités / E. Heu, J. Mainguet, E. Mottironi. – Les éditions Didier, 2018. – 144 p.
6. Djimli H., Frappe N., Fréquelin M., Gouelleu M., Jung M., Moreau N. Le DELF 100% réussite (2ième édition) / H. Djimli, N. Frappe, M. Fréquelin, M. Gouelleu, M. Jung, N. Moreau. – – Les éditions Didier FLE, 2022. – 207 p.
7. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
Допоміжна література
8. Heu E., Mabilat J.-J. Édito B2 : Méthode de français [3ième édition] / E. Heu, J.-J. Mabilat. Les éditions Didier, 2015. – 223 p.
9. Heu E., Mabilat J.-J. Édito B2 : Cahier d’activités / E. Heu, J.-J. Mabilat. Les éditions Didier, 2015. – 156 p.
10. Grégoire M., Thiévenaz O. Grammaire progressive du francais : niveau intermédiare avec 600 exercices. – Clé International, 2005. – 272 p.
11. Sijérols É., Renaud D. Grammaire niveau intermédiaire 450 nouveaux exercices [nouvelle édition] / É. Sijérols, D. Renaud. – Varese : Clé International, 2015. – 191 p.
12. Payet A., Sanchez C. ABC Junior Delf junior scolaire B2 / A. Payet, C. Sanchez. – Graficas Estella en Espagne, 2017. – 207 p.

Матеріали

1. https://didierfle-edito.com/
2. https://www.larousse.fr/
3. https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/
4. https://www.tv5monde.com/
5. https://www.france-education-international.fr/

Силабус: Друга іноземна мова (французька) 1-2 магістри, іспанська філологія

Завантажити силабус