Друга іноземна мова (французька, 1 магістри, англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит
104Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Іна-51МРимяк І. Є.
1032Іна-51МРимяк І. Є.

Опис курсу

Програма курсу «Друга іноземна мова (французька)» спрямована на те, щоб студенти досягли рівня мовної компетенції В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Курс має на меті розвинути у студентів мовну та мовленнєву компетенцію, зокрема навчити їх вільно і правильно висловлюватись на задану професійну тематику (повсякденна, суспільно-політична, економічна та ін.) у різних комунікативних ситуаціях, відповідно до загальноєвропейського рівня В2.

Курс побудований таким чином, щоб навчити студентів: засвоїти лексичні одиниці вищого рівня складності та засоби вираження певної комунікативної інтенції; писати  правильно структуровані тексти різної тематики, використовуючи відповідні засоби зв’язності; вміти перекладати тексти фахової тематики з іноземної мови на рідну або навпаки; володіти практичними навиками  письмового/усного перекладу різних типів тексту. Крім цього, навчальний курс дає змогу  методологічно підготувати студентів до складання міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF рівня В2. У програму входять тренувальні вправи з аудіювання з подальшим опрацюванням нової лексики та завдань з усного мовлення та письма. Також передбачено читання та опрацювання аутентичних документів. Важливим пунктом курсу є пояснення структури та особливостей побудови типових письмових завдань, а саме: короткої статті, аргументативного ессе, звіту, резюме, офіційного листа тощо. Для розвитку компетенції усного мовлення (у формі дискусії, дебатів, презентацій) пропонуються розмовні ательє, в яких обговорюються важливі питання сьогодення.

Програма курсу передбачає повторення основних граматичних тем та виконання великої кількості практичних вправ для закріплення знань, вмінь і навичок, здобутих студентами протягом попередніх навчальних курсів з французької мови як другої іноземної.

Завдання:

 1. Сформувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь відповідно до загальноєвропейського рівня В2: уміння усного та письмового висловлювання; усногого та письмового розуміння.
 2. Ознайомити студентів з новою лексикою за допомогою текстів фахової тематики та лексичних вправ.
 3. Організувати дискусії на суспільно-актуальні теми відповідно до тематики вивченого матеріалу.
 4. Розвинути навики письмового/усного перекладу різних типів тексту.
 5. Поглибити навики володіння синтаксичних конструкцій, пояснити особливості функціонування синтаксису складних речень, вживання способів у складнопідрядному реченні різних типів і відповідно до лексичних і стилістичних нюансів.
 6. Здійснити повторення та узагальнення пройденого граматичного матеріалу.
 7. Удосконалити компетенцію усного сприйняття та розуміння французької мови за допомогою вправ, які мають за основу аудіо- та відеозаписи.
 8. Виконувати написання письмових робіт згідно з вимогами оформлення, які передбачені для кожного типу письмових робіт.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати:

 • лексичні одиниці вищого рівня складності та засоби вираження певної комунікативної інтенції;
 • структурні правила написання резюме, короткої статті, аргументованого ессе, дружнього листа, офіційного аргументованого листа;
 • складні граматичні конструкції, часи і способи дієслова та застосовувати правила синтаксису складного речення.

вміти:

 • здійснювати усний/письмовий переклад текстів різної тематики, використовуючи українські та французькі відповідники.
 • вживати мовні одиниці відповідно до їхніх комунікативних функцій.
 • адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності;
 • виступати швидко, майже без утруднень, застосовуючи наголос та інтонацію з метою точної передачі більш тонких відтінків смислу.
 • писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, підкреслюючи відповідні вихідні положення, викладаючи і доводячи точки зору досить докладно, з допоміжними пунктами, причинами й відповідними прикладами та завершуючи логічним висновком.
 • досить докладно сформулювати і довести точки зору з допоміжними аргументами, доказами та відповідними прикладами в усному мовленні.
 • знаходити необхідну конкретизовану та загальну інформацію в аудіо- та відеоповідомленнях. Вміння узагальнювати почуте.

Рекомендована література

 1. Heu Élodie,Mabilat Jean-Jacques Édito. Méthode de français. Niveau B2. 3e édition.  – Didier, 2015. – 223 p.
 2. Heu Élodie,Mabilat Jean-Jacques Édito. Cahier d’activités. Niveau B2. 3e édition.  – Didier, 2015. – 144 p.
 3. Sirejols E., Renaud D. Grammaire 450 nouveaux exercices (niveau intermediaire)/ E. Sirejols, D. Renaud. – Sejer: Cle International, 2004. – 191 p.
 4. Boulares M., Frerot J.-L. Grammaire progressive du francais avec 400 exercices / M. Boulares, J.-L. Frerot. – Sejer: Cle International, 2004. – 192 p.
 5. Miquel C. Vocabulaire progressif du francais avec 250 exercices / C. Miquel. – Tours: Cle International, 2010. – 192 p.
 6. Pecheur J. Civilisation progressive du francais avec 400 exercices / J. Pecheur. – Baume-les-Dames: Cle International, 2010. – 223 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус