Друга іноземна мова (французька, 1-2 магістри, англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит
104Іспит
113Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Іна-51Мдоцент Ярошко-Кушнір Н. С.
1032Іна-51Мдоцент Ярошко-Кушнір Н. С.
1130Іна-51Мдоцент Ярошко-Кушнір Н. С.

Опис курсу

Освітня компонента «Друга іноземна мова (французька)» є обовязковою є складовою частиною блоку обовязкових освітніх компонент освітньо-професійної програми «Англійська та друга іноземні мови і літератури» / «Іспанська та друга іноземні мови і літератури» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Освітній процес спрямований на те, щоб здобувачі досягли рівня мовної компетенції В2 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розвинути у здобувачів мовну та мовленнєву компетенцію, зокрема навчити їх вільно і правильно висловлюватись на задану тематику (повсякденну, суспільно-політичну, економічну та ін.) у різних комунікативних ситуаціях. Передбачено читання та опрацювання письмових текстів, які є взяті з мас-медійних джерел. Важливим пунктом є пояснення структури та особливостей побудови типових письмових завдань, а саме: резюме, звіту, синтезу, аргументованого есе, офіційного листа та ін. Для розвитку компетенції усного мовлення (у формі монологу чи дискусії) пропонуються короткі замітки із преси, які торкаються важливих проблем сьогодення.

Після завершення навчання здобувач вищої освіти буде:
знати:
– тематичну лексику, переклад основних тематичних текстів вищого рівня складності, в тому числі різних професійних сфер діяльності (економічної, медичної, культурно-освітньої і т.д.)
– структурні правила написання резюме, дружнього листа, офіційного аргументованого листа, есе, синтезу, огляду, анотації
– складні граматичні конструкції, часи та способи дієслова та застосовувати правила синтаксису складного речення
– лінгвокультурні реалії сучасної Франції, особливості ментальності, цивілізаційні особливості франкомовних країн; регістри мовлення та сфери їхнього застосування
– правила самостійного аналізу помилок та праці над самоудосконаленням
– принципи ведення діалогу / дискусії / усного виступу перед загалом
– інформаційні та комунікаційні платформи MS Teams, Google class, MOOC, Prometeus
вміти:
– давати чіткі, детальні описи та презентації складних предметів, інтегруючи підтеми, розвиваючи окремі пункти та завершуючи відповідним висновком
– виступати швидко, майже без утруднень, застосовуючи наголос та інтонацію з метою точної передачі більш тонких відтінків смислу.
– писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, підкреслюючи відповідні вихідні положення, викладаючи і доводячи точки зору досить докладно, з допоміжними пунктами, причинами й відповідними прикладами та завершуючи логічним висновком.
– досить докладно сформулювати і довести точки зору з допоміжними аргументами, доказами та відповідними прикладами в усному мовленні; знаходити відповідні лінгво-прагматичні засоби для налагодження ефективної комунікації з мовцями різних професій та рівнів мовної компетентності
– знаходити необхідну конкретизовану та загальну інформацію в аудіоповідомленнях. Вміння узагальнювати почуте та викладати його на письмі.
– пояснити соціально-історичні, культурні, цивілізаційні реалії країни, мова якої вивчається
– вибудовувати освітню стратегію згідно з нормами академічної доброчесності
– описувати важливі лексико-граматичні категорії, принципи, поняття французької мови
– перекладати державною мовою (письмово та усно) повідомлення (письмові та усні) рівня складності В2-В2+.

Освітня компонента передбачає формування у здобувача вищої освіти наступних загальних та фахових компетентностей, визначених освітньою програмою:
ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.
ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.
ФК 8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
ФК 9. Повне володіння усім спектром усної та письмової комунікації англійською та другою іноземною (німецькою, французькою чи іспанською) мовами, чуття мовленнєвої адекватності, інвентарної та виразової відкритості, навички розрізнення усереднених та маркованих (під)норм англійської мови.

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувач вищої освіти повинен досягти наступних програмних результатів навчання визначених освітньою програмою:
ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.
ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.
ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).
ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.
ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
ПРН 18. Демонструвати професійно орієнтовану іншомовну комунікативну компетенцію (мовну, мовленнєву, соціокультурну, навчально-стратегічну) з англійської та з другої іноземної (німецької /французької/іспанської).

Рекомендована література

Базова література
1. Noblat inès Sfar, Christiane Marque-Pucheu, Ortega alvaro Arroyo. Grevisse FLE B1-B2 grammaire du français – Intermédiaire (1e édition) / Noblat inès Sfar, Christiane Marque-Pucheu, Ortega alvaro Arroyo. – DE BOECK SUP: Collection Grevisse Langue française, 2023 – 304 p.
2. Abou-Samra M., Heu-Boulhat É., Perrard M., Caraco A. Édito B2 : Méthode de français (4ième édition) / M. Abou-Samra, É. Heu-Boulhat, M. Perrard, A. Caraco. – Les éditions Didier FLE, 2022. – 223 p.
3. Heu-Boulhat É., Maspoli H., Perrard M. Édito B2 : Cahier d’activités / É. Heu-Boulhat, H. Maspoli, M. Perrard. – Les éditions Didier FLE, 2022. – 190 p.
4. Dufour M., Mainguet J., Mottironi E. Édito B1: Méthode de français / M. Dufour, J. Mainguet, E. Mottironi. – Les éditions Didier, 2018. – 224 p.
5. Heu E., Mainguet J., Mottironi E. Édito B1 : Cahier d’activités / E. Heu, J. Mainguet, E. Mottironi. – Les éditions Didier, 2018. – 144 p.
6. Djimli H., Frappe N., Fréquelin M., Gouelleu M., Jung M., Moreau N. Le DELF 100% réussite (2ième édition) / H. Djimli, N. Frappe, M. Fréquelin, M. Gouelleu, M. Jung, N. Moreau. – – Les éditions Didier FLE, 2022. – 207 p.
7. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
Допоміжна література
8. Heu E., Mabilat J.-J. Édito B2 : Méthode de français [3ième édition] / E. Heu, J.-J. Mabilat. Les éditions Didier, 2015. – 223 p.
9. Heu E., Mabilat J.-J. Édito B2 : Cahier d’activités / E. Heu, J.-J. Mabilat. Les éditions Didier, 2015. – 156 p.
10. Grégoire M., Thiévenaz O. Grammaire progressive du francais : niveau intermédiare avec 600 exercices. – Clé International, 2005. – 272 p.
11. Sijérols É., Renaud D. Grammaire niveau intermédiaire 450 nouveaux exercices [nouvelle édition] / É. Sijérols, D. Renaud. – Varese : Clé International, 2015. – 191 p.
12. Payet A., Sanchez C. ABC Junior Delf junior scolaire B2 / A. Payet, C. Sanchez. – Graficas Estella en Espagne, 2017. – 207 p.

Матеріали

1. https://didierfle-edito.com/
2. https://www.larousse.fr/
3. https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/
4. https://www.tv5monde.com/
5. https://www.france-education-international.fr/

Силабус:

Завантажити силабус