Друга іноземна мова (французька, 2 курс, економічний факультет, “Міжнародна економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Залік
44Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
380Зелена Ю. Л.
464Зелена Ю. Л.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, аби практичне оволодіння іноземною мовою на цьому етапі формувало мовну поведінку, специфічну для академічного і професійного середовища. У курсі представлено огляд концепцій, що сприяє виробленню у студентів навичок усної та писемної комунікації на побутовому, культурологічному та професійному рівнях.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Іноземна мова (французька)» є:

– Ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, граматичною будовою основних типів простих і складних речень.

– Навчити розуміти, перекладати, аналізувати тексти загального та професійного тематичного спрямування початкового рівня складності.

– Сформувати вміння та навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу. Виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування для  оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх вирішення.

– Розвинути у студентів навички монологічного та діалогічного мовлення у межах загальноосвітньої тематики.

Рекомендована література

  1. Jean-Luc Penfornis. Français.com. Niveau Débutant. CLE International / Sejer. – Paris, 2012
  2. Heu Elodie, Abou-SamraMyriam, Braud Céline, Brunelle Michèle, Perrard Marion, Pinson Cécile. Edito A2 . Livre de l’élève. — Paris: Didier, 2016. — 220 p.
  3. Baylocq Sassoubre, Marie-Pierre, Brémaud Stéphanie, Cheilan Clara, Opatski Sergueï. Edito A2. Cahier d’activités.— Didier, 2016. — 144 p.
  4. Maia Gregoire, Gracia Merlo. Grammaire progressive du français. Niveau débutant – CLE international – 159 p.
  5.  Miquel Claire, Goliot-Lété Anne. Vocabulaire progressif du français. Niveau Intermédiaire. CLE International / Sejer, 2011. — 239 p.

Допоміжна література

  1. Словник: Французько-український. Україно-французький: Посіб. для загальноосвіт. навч.закл. та вищ. навч. закл. / Уклад.: В.Б. Бурбело, К.М. Андрашко та ін.; Упоряд. В.Т. Бусел. –К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 528 с.
  2. Демчук Н .М., Зелена Ю. Л. Ділова іноземна мова (французька) : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2021. – 224 с. (перевидання).
  3. Alcaraz Marion. ÉDITO. Méthode du français. Niveau A1. – Paris: Didier, 2016.
  4. Baylocq Marie-Pierre. ÉDITO. Cahier d’activités. Niveau A1. – Paris: Didier, 2016.
  5. Miquel C. Grammaire en dialogues. Niveau débutant / Claire Miquel. Paris : CLE International, 2005. – 128р.

Інформаційні ресурси

https://www.francaisfacile.com/

https://www.podcastfrancaisfacile.com/

https://www.lepointdufle.net/

https://capsurlefle.com/

https://apprendre.tv5monde.com/fr

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус