Зелена Юлія Любомирівна

Посада: асистент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Iuliia.Zelena@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Прагмалінгвістика, семантика, контрастивна лінгвістика і перекладознавство.

Курси

Вибрані публікації

ПОСІБНИКИ:

Демчук Н .М., Зелена Ю. Л. Ділова іноземна мова (французька) : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2021. – 224 с. (перевидання)

СТАТТІ У ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ:

 1. Зелена Ю.Л., Мандзак І.А. Про деякі структурні особливості копулятивних речень у французькому розмовному мовленні / Ю.Л. Зелена, І.А. Мандзак // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс. – Вип. 522. – 2011. – С. 39–44
 2. Зелена Ю.Л. Атрибутивні конструкції: особливості вживання дієслова-зв’язки у французькій та англійській мовах / Ю.Л. Зелена // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Вип. 4. – 2011. – С.154–160
 3. Зелена Ю.Л. Ступінь копулятивності атрибутивних дієслів підгруп стану тривалості, видимості та усвідомлення у сучасній французькій пресі (на матеріалі періодичних видань Le Monde і Le Figaro)/ Ю.Л. Зелена // Науковий вісник Херсонського державного університету, серія «Лінгвістика». – 2011. – С. 137–142
 4. Зелена Ю.Л. Мовна конструкція «копулятивне дієслово + атрибутивний додаток підмета (АДП)»: структурний, семантичний та прагматичний аспекти / Ю.Л. Зелена // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Вип. 29. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2012. – С. 286–289
 5. Зелена Ю.Л. Функціонування атрибутивних конструкцій в контексті вторинної предикації / Ю.Л. Зелена // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Вип. 58. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2013. – С.76–79
 6. Зелена Ю.Л. Лінгвопрагматичний аспект сучасного франкомовного рекламного тексту / Ю.Л. Зелена // Вісник Львівського Національного університету імені Івана Франка. Серія Іноземні мови. – Вип.21. – 2013. – С.197– 202
 7. Зелена Ю.Л. Теоретичне обґрунтування функціонування атрибутивних конструкцій в контексті вторинної предикації (на матеріалі французької мови) / Ю.Л. Зелена // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Вип. 25. – Одеса: МГУ. – 2016. – С.44–47
 8. Зелена Ю. Л. Марковані та немарковані атрибутивні конструкції у складі вторинного предиката у французькій мові. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2020. – Вип. 37. С. 144 – 155.
 9. Zelena Iu.L. Semantic analysis of the constituent elements of the secondary predicative complex SN1 – SV (V – SN2 – X) // Закарпатські філологічні студії, Вип.29. Том 1. С.177-181. Ужгород: 2023 DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2023.29.1.33

СТАТТІ У ІНОЗЕМНИХ ВИДАННЯХ:

 1. Зелена Ю.Л. Валентне зміщення дієслів в атрибутивних конструкціях (на прикладі займенникових дієслів у французькій мові) / Ю.Л. Зелена // Збірник наукових праць «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи» – Кєльце, 2017. – Вип. 1. ‒ С. 325-330

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ :

  1. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті К.Я. Кусько «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття», 2011, Львів
  2. Міжнародна науково-методична конференція «Класична філологія в контексті сучасності», 6–7 жовтня 2011 р., Чернівці
  3. V Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (3–5 червня 2011 року, о. Світязь)
  4. І Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (18 жовтня 2012 р., Острог)
  5. Міжнародна науково-практична конференція «Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур», Дніпропетровськ, (24–25 квітня 2012 року)
  6. П’ята Всеукраїнська наукова конференція романістів «Структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства», Одеський університет імені І.І. Мечнікова, 17–18 вересня 2015 р., Одеса
  7. Міжнародна науково-практична конференція «Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм», 10–11 березня 2017 р., Львів
  8. Наукова професійна конференція «Actual problems оf science and education» (28 січня 2018 р., Будапешт)
  9. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу  факультету іноземних мов за 2018 рік  (7–8 лютого 2019 р., Львів )
  10. Третя міжнародна франкофонна конференція в Україні «Мови, Науки та Практики» (французькою мовою) (3–4 жовтня 2019 р.,Одеса)
  11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення», 27–28 листопада 2020 р., Одеса
  12. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 рік  (4–5 лютого 2021 р., Львів )
  13. Четверта міжнародна франкофонна конференція в Україні «Мови, Науки та Практики» (французькою мовою) (8–9 квітня 2021 р., Львів).
  14. П’ята міжнародна науково-практична конференція «Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу», 5 травня 2023 р., м. Тернопіль.

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ :

 • Зелена Ю. Л. Ступінь копулятивності атрибутивних дієслів у сучасній пресі. Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 24-25 листопада 2011 р. Львів : Видавництво ЛНУ ім. І.Франка, 2011. С. 236–237.
 • Зелена Ю. Л. Синтактичний та структурно-стилістичний потенціал французької мови у сучасному рекламному тексті. Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 24-25 квітня 2012 р. Дніпропетровськ : Вид-во Пороги, 2012. С. 28–31.
 • Зелена Ю. Л. Структурно-семантичні та стилістико-функціональні особливості тестів реклами у франкомовній пресі. Структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства: зб. матеріалів П’ятої Всеукраїнської наук. конф. романістів, м. Одеса, 17-18 вересня 2015 р. Одеса : Вид-во КП ОМД, 2015. С. 35–37.
 • Зелена Ю. Л. Обґрунтування функціонування атрибутивних конструкцій в контексті вторинної предикації (на матеріалі французької мови). Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 10-11 березня 2017р. Львів : Вид-во ГО Логос, 2017. С. 130–132.
 • Зелена Ю. Л. Предикація, вторинна предикація та атрибутивна предикація – історія дослідження та підходи до розуміння в сучасній лінгвістичній думці. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік, м. Львів, 7-5 лютого 2019 р. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. С. 38 – 39.
 • Zelena I. Copularisation et incorporation valencielle des verbes pronominaux dans les constructions «verbe attributif pronominal + attribut de COD/COI». Мови, Науки та Практики : зб. матеріалів Третьої Міжнар. франкофонної конф. в Україні, м. Одеса, 3-4 жовтня 2019 р. Одеса : Вид-во Гельветика, 2019. С. 246–247.
 • Зелена Ю.Л. Марковані та немарковані атрибутивні конструкції у сучасному синтаксисі французької мови. Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: зб. м-лів Всеук. наук.-практ. Конференції, м. Одеса 27–28 листопада 2020 р. Одеса: факудьтет лінгвістики та перекладу МГУ, 2020, С. 56–60.
 • Зелена Ю.Л. Лінгвопрагматика сучасного франкомовного рекламного тексту та його креативний потенціал. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік, м. Львів, 4–5 лютого 2021 р. Львів : ПАЇС, 2021, С. 69–70.
 • Zelena I. Phrases attributives et leurs particularités structurales dans la langue parlé Мови, Науки та Практики : зб. матеріалів Четвертої ї Міжнар. франкофонної конф. в Україні, м. Львів, 7-9 квітня 2021 р. Львів : Вид-во ПАЇС, 2021, С.169-170!
 • Зелена Ю. Синтаксичні засоби впливу у сучасному франкомовному PR дискурсі та рекламній комунікації // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу: збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2023. С. 12–21.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

20.01.2021 захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.02.05 «Романські мови» на тему: «Атрибутивні конструкції в контексті вторинної предикації у французькій мові, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра романських мов, м. Київ.

15.04.2021 присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук та доктора філософії

Біографія

НАВЧАННЯ

1995-2000 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка. Факультет економіки, кафедра фінансів та кредиту. Спеціаліст фінансів і кредиту.

2005-2009 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, кафедра французької філології. Бакалавр французької мови та літератури.

2010 р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, кафедра французької філології. Магістр французької мови та літератури (диплом із відзнакою).

2010 – 2017рр. – навчання у аспірантурі Львівському національному університеті імені Івана Франка (2012 – 2015 рр. декретна відпустка)

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

2008 – Науково-технічний переклад для Львівської Торговельної палати та бюро перекладів Лінгвоман, Інтерпереклад, Movnyy Dim

2010–2011- старший лаборант кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка

2010 – дотепер асоційований викладач французької мови в НО «Альянс Франсез», Екзаменатор DELF-DALF

2011 – дотепер асистент кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка

2015 – 2021 перекладач проєкту уряду Канади розвитку сільського господарства в Україні за підтримки канадських кооперативів Socodevi, CCA, Agropur

2022 – акредитований перекладач Посольства Франції в Україні, радник Почесного консула Франції у м. Львові

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: 

20.01.2021 захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.02.05 «Романські мови» на тему: «Атрибутивні конструкції в контексті вторинної предикації у французькій мові, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра романських мов, м. Київ.

15.04.2021 присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук та доктора філософії

Різне

СТАЖУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ТРЕНІНГИ ТА СЕМІНАРИ:

 1. Участь у методичному семінарі «Les versions numériques de CLE International pour enfants, adolescents et adultes» для викладачів французької мови, 26 травня 2011, CLE, Львів.
 2. Участь у методичному семінарі для викладачів французької мови «French&You Formation» 2-5 червня 2011, Institut français, Київ.
 3. Участь у літньому університеті UNIVERSITÉ D’ÉTÉ FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та Асоціації Echanges Lorraine Ukraine, 4-9 липня 2011, Чернівці.
 4. Стажування для підвищення кваліфікації викладачів французької мови з університетів України 16-29 червня 2012, м. Мец, Франція.
 5. Сертифікація екзаменаторів міжнародного іспиту з французької мови DELF/DALF, 22-24 грудня липня 2013 р., Львів.
 6. Сертифікація екзаменаторів міжнародного іспиту з французької мови DELF/DALF, 4-9 грудня 2015 р., Львів.
 7. Участь у методичному семінарі для викладачів французької мови «Approche communicative et actionnelle», 9-11 червня 2016 р., Львів.
 8. Стажування для підвищення кваліфікації викладачів французької мови від організації Альянс Франсез та уряду Франції, 11-22 липня 2016 р., Бордо, Франція
 9. Підвищення кваліфікації в Львівському торгівельно-економічному університеті квітень-червень 2018 р.
 10. Стажування для підвищення кваліфікації викладачів французької мови «4 EDITION DU CAMPUS EUROPEEN «Langues et traductions: Francophonie et itinéraires slaves»», 18-27 червня, м. Пуатьє, Франція.
 11. Навчальний он-лайн тренінг-курс по темах «Створення дидактичної одиниці» та «Оцінювання та підходи до нього», на платформі від CNED за підтримки Посольства Франції в Україні та ГО Альянс Франсез, жовтень-лютий 2019/2020.
 12. Участь у вебінарі А.Уоррена «Bringing grammar to life», організатор National Geographic Learning, 17 вересня 2020 р.
 13. Сертифікація екзаменаторів міжнародного іспиту з французької мови DELF/DALF, 22-26 березня 2021 р., Київ.
 14. Участь у міжнародному конкурсі «Моя дисертація за 180 секунд», за підтримки Посольства Франції в Україні, асоціації AUF, 3 червня 2021, Кишинів.
 15. Міжнародне стажування у рамках програми ERASMUS та проведення навчальних занять з французької мови для студенів у літній школі, 4–17 липня 2022 м. Пуатьє (Франція).
 16. Підвищення кваліфікації екзаменаторів міжнародного іспиту з французької мови DELF/DALF, 2-8 лютого 2022 р.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Проводила методичні семінари для вчителів середніх та вищих шкіл м.Львова по методиці викладання FLE та презентацій міжнародних іспитів DELF/DALF з французької мови на «Регіональному дні 2.0.» для вчителів французької мови Львівської області (22-24 травня 2018р.).

Проводила курси навчальної підготовки та майстер-класи з методик підготовки до міжнародного іспиту з французької мови DELF/DALF під час Днів Відкритих дверей в ГО Альянс Франсез.

НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Наукове консультування установ, підприємств, організацій: Міжнародна організація SOCODEVI, Міжнародний дослідницький інститут освіти для кооперативів IRECUS, Асоціація кооперативів Канади ACC  – наукове консультування з питань фахового супроводу французькою та англійською мовами у проведенні діяльності в рамках проектів «Розвиток молочного бізнесу та зернового бізнесу в Україні» 2015-2021 роки.

Науково-технічні, літературні письмові та усні переклади: співпраця з перекладацькими агенціями «Інтерпереклад», Лінгвоман», «Логос», «Мовний дім», Торгова-промислова Палата України, Сільськогосподарська Консультаційна Служба України, Кооперативна Академія.

ВОЛОДІННЯ  ІНОЗЕМНИМИ  МОВАМИ:

французька мова – диплом С2, диплом  акредитованого екзаменатора іспитів DELF-DALF до рівня С2; англійська мова –  В2; польська мова – сертифікат про володіння на рівні третьої іноземної мови; іспанська мова – А1.

Розклад