Зелена Юлія Любомирівна

Посада: асистент кафедри французької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Iuliia.Zelena@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

прагмалінгвістика, семантика, контрастивна лінгвістика і перекладознавство.

Курси

Вибрані публікації

Робота над дисертаційним дослідженням на тему: «Атрибутивні конструкції в контексті вторинної предикації» (попередній захист відбувся 25 листопада 2019 року на кафедрі французької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка). Роботу прийняту до захисту в Київський націоналний університет імені Тараса Шевченка.

Результати дисертаційного дослідження висвітлено у п’ятнадцяти публікаціях, шість з яких опубліковано у фахових виданнях України (1 стаття у співавторстві), дві статті – у міжнародних періодичних виданях, які індексуються наукометричними базами Index Copernicus, Global Impact Factor, INNO, ISI, Directory of research journal indexing, Ulrichs WEB Global Serials Directory, Union of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.edu., одна стаття – у науковому журналі України, що входить до Міжнародних наукометричних баз Index Copernicus та Google Scholar, а також тези 6 доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій :

1) Зелена Ю. Л., Мандзак І. А. Про деякі структурні особливості копулятивних речень у французькому розмовному мовленні. Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс.  2011. Вип. 522. С. 39–44.

2) Зелена Ю. Л. Атрибутивні конструкції: особливості вживання дієслова-зв’язки у французькій та англійській мовах. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». 2011. Вип. 4. С. 154–160.

3) Зелена Ю. Л. Мовна конструкція «копулятивне дієслово + атрибутивний додаток підмета (АДП)»: структурний, семантичний та прагматичний аспекти. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2012. Вип. 29. С. 286–289.

4) Зелена Ю. Л. Ступінь копулятивності атрибутивних дієслів підгруп стану тривалості, видимості та усвідомлення у сучасній французькій пресі (на матеріалі періодичних видань Le Monde і Le Figaro). Науковий вісник  Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2011. С. 137–142.

5) Зелена Ю. Л. Функціонування атрибутивних конструкцій в контексті вторинної предикації. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя : ЗНУ., 2013.  Вип. 58. С. 76–79.

6) Зелена Ю. Л. Лінгвопрагматичний аспект сучасного франкомовного рекламного тексту. Вісник Львівського Національного університету імені Івана Франка. Серія «Іноземні мови». 2013. Вип. 21. С. 197– 202.

7) Зелена Ю. Л. Теоретичне обґрунтування функціонування атрибутивних конструкцій в контексті вторинної предикації (на матеріалі французької мови. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія».  Одеса : МГУ., 2016.  Вип. 25. С. 44– 47. ISSN 2409-1154 Збірник проіндексовано наукометричними базами Index Copernicus та Google Scholar.

8) Зелена Ю. Л. Валентне зміщення дієслів в атрибутивних конструкціях (на прикладі займенникових дієслів у французькій мові). Збірник наукових праць «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи». Кєльце, 2017. Вип. 1. С. 325–330. ISBN 978-966-919-333-9.

9) Зеленая Ю. Л. Модификация информационной структуры и статуса референта SN2, как факторы возникновения предикативных отношений в предложениях с атрибутивным дополнением. Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest 2018. VI (45): Issue: 152. С. 77–80. ISSN 2308-1996. Збірник проіндексовано наукометричними базами Index Copernicus, Global Impact Factor, INNO Space Scientific Journal Impact factor, ISI – International Scientific Indexing, Google Scholar, Directory of research journal indexing, Ulrichs WEB Global Serials Directory, Union of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.edu.

10) Зелена Ю. Л. Ступінь копулятивності атрибутивних дієслів у сучасній пресі. Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 24-25 листопада 2011 р. Львів : Видавництво ЛНУ ім. І.Франка, 2011. С. 236–237.

11) Зелена Ю. Л. Синтактичний та структурно-стилістичний потенціал французької мови у сучасному рекламному тексті. Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 24-25 квітня 2012 р. Дніпропетровськ : Вид-во Пороги, 2012. С. 28–31.

12) Зелена Ю. Л. Структурно-семантичні та стилістико-функціональні особливості тестів реклами у франкомовній пресі. Структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства: зб. матеріалів П’ятої Всеукраїнської наук. конф. романістів, м. Одеса, 17-18 вересня 2015 р. Одеса : Вид-во КП ОМД, 2015. С. 35–37.

13) Зелена Ю. Л. Обґрунтування функціонування атрибутивних конструкцій в контексті вторинної предикації (на матеріалі французької мови). Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м.  Львів, 10-11 березня 2017р. Львів : Вид-во ГО Логос, 2017. С. 130–132.

14) Зелена Ю. Л. Предикація, вторинна предикація та атрибутивна предикація – історія дослідження та підходи до розуміння в сучасній лінгвістичній думці. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік, м. Львів, 7-5 лютого 2019 р. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. С. 38 – 39.

15) Zelena I. Copularisation et incorporation valencielle des verbes pronominaux dans les constructions «verbe attributif pronominal + attribut de COD/COI». Мови, Науки та Практики: зб. матеріалів Третьої Міжнар. франкофонної конф. в Україні, м. Одеса, 3-4 жовтня 2019 р. Одеса : Вид-во Гельветика, 2019. С. 246–247.

За час підготовки дисертаційної роботи, взяла участь десяти вітчизняних та міжнародних конференціях :

  1. «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття» присвячена пам’яті академіка АН ВШ України, заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка, д.філол.н., проф. К. Я. Кусько (Львів, 2011).
  2. «Класична філологія в контексті сучасності» (Чернівці, 2011),
  3. «Пріоритети германського та романського мовознавства» (о. Світязь, 2011).
  4. «Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур» (Дніпропетровськ, 2012
  5. «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 2012).
  6. «Структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства», (Одеса, 2015),
  7. «Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм» (Львів, 2017).
  8. «Actual problems оf science and education» (Будапешт, 2018).
  9. Звітна конференція факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 2019)
  10. «Мови, Науки та Практики» (Одеса, 2019)

 

Біографія

НАВЧАННЯ

1995-2000 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка. Факультет економіки, кафедра фінансів та кредиту. Спеціаліст фінансів і кредиту.

2005-2009 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, кафедра французької філології. Бакалавр французької мови та літератури.

2010 р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, кафедра французької філології. Магістр французької мови та літератури (диплом із відзнакою).

2010 – 2017рр. – навчання у аспірантурі Львівському національному університеті імені Івана Франка (2012 – 2015 рр. декретна відпустка)

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

2008 – Науково-технічний переклад для Львівської Торговельної палати та бюро перекладів Лінгвоман, Інтерпереклад, Movnyy Dim

2010–2011- старший лаборант кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка

2010 – дотепер асоційований викладач французької мови в НО «Альянс Франсез», Екзаменатор DELF-DALF

2011 – дотепер асистент кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка

2015 – дотепер перекладач проекту Канади розвитку сільського господарства в Україні за підтримки канадських кооперативів Socodevi, CCA, Agropur

Різне

ВОЛОДІННЯ  ІНОЗЕМНИМИ  МОВАМИ:

Французька – диплом С2, диплом  акредитованого екзаменатора іспитів DELF-DALF до рівня С2

Англійська  –  В2.

Польська – розмовний рівень.

Іспанська – початковий рівень.

Розклад