Друга іноземна мова (німецька, рівня В2) для студентів економічного факультету спеціальності «Міжнародна економіка»

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Немає
84Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
760доцент Жовнірук З. Л., Кохан  Р. А.
860доцент Жовнірук З. Л., Кохан  Р. А.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів німецькомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему англійської мови, особливості функціонування  мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу; засвоять граматичний матеріал у межах тем: порядок слів у реченні, заперечення, порівняльні речення зі сполучниками als, wie und je …, desto/umso …, парні сполучники, інфінітивні конструкції um … zu, ohne … zu, (an)statt … zu + Infinitiv та їх альтернативи, підрядні означальні речення зі сполучником wer, пасивний стан та альтернативи, неозначений займенник, порівняльні речення зі сполучникамиals, als ob, als wenn в умовному способі (Konjunktiv II), підрядні речення способу дії зі сполучниками dadurch, dass, indem, непряма мова з використанням умовного способу (Konjunktiv I), керування іменників та прикметників, сполучник während, прийменники з Genitiv.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (розуміти зміст автентичних текстів тематики, визначеної програмою, середнього рівня складності з підручників та посібників, спеціалізованих та популярних періодичних видань, Інтернет джерел тощо), аудіювання (розуміти до 80 % змісту усних висловлювань носіїв мови по телефону чи у процесі безпосереднього особистого спілкування, виокремлювати ключові деталі інформації, що сприймається з навчальних аудіо- чи відеозаписів), письма (володіти уміннями написання різних типів ділової та приватної документації: приватні листи, листи-запити, листи-скарги, мейли; логічно і зв’язно, з високим ступенем стилістичної і граматичної коректності писати дискурсивні та аргументативні есе, дотримуючись вимог формату письмового висловлювання; анотувати, реферувати та резюмувати прочитаний текст), усного мовлення (чітко, детально, стилістично і граматично правильно висловлювати свою думку, наводячи різноманітні аргументи за і проти; описувати досвід, події, плани; наводити пояснення і докази;  грамотно і когерентно презентувати дуосить великі за обсягом усні повідомлення). Курс охоплює такі теми: «Батьківщина – це…», «Поговорімо!», «Робота – півжиття?», «Жити разом», «Хто творить науку, той науковець», «Готовий до…», «Культурні світи», «Тут твориться історія», «З почуттями до…», «Зазирнімо у майбутнє».

Робоча програма

Рекомендована література

  1. Buscha A., Szita S. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau B1 – B2. – Schubert-Verlag Leipzig, 2011. – 266 S.
  2. Dinsel S., Geiger S. Großes Übungsbuch Deutsch : Grammatik. – Ismaning : Hueber, 2015. – S. 79-81.
  3. Grammatik aktiv – Deutsch als Fremdsprache – B2/C1: Verstehen, Üben, Sprechen Cornelsen Verlag, 2018.
  4. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig- Berlin- MünchenWien-Zürich-New York : Langenscheidt, 2005.
  5. Koithan, Mayr-Sieber T., Schmitz H., Sonntag R.,  Lösche R.-P., Moritz U. Aspekte neu B2. Mittelstufe Deutsch. Arbeitsbuch. – Ernst Klett Sprachen : Stuttgart, 2018. – 183 S.
  6. Koithan U., Mayr-Sieber T., Schmitz H., Sonntag R.,  Lösche R.-P., Moritz U. Aspekte neu B2. Mittelstufe Deutsch. Lehrbuch. – Ernst Klett Sprachen : Stuttgart, 2018. – 200 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус