Друга професійна іноземна мова (іспанська, 1 магістри, економічний факультет, “Міжнародна економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Сайфутдінова О. Ю.
1032Чабан  М. Б.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Друга професійна іноземна мова (іспанська)» є формування і розвиток іспаномовної комунікативної компетентності у студентів. Це, відповідно, передбачає оволодіння студентами іспанською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах у соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах; поглиблення знань про систему іспанської мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, а також формування здатності будувати ефективні мовленнєві діяльність та поведінку.

Завдання курсу: поглибити мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма.

Після завершення курсу студент повинен знати теоретично і практично заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми; вміти сприймати на слух різножанрові та різнопредметні аутентичні тексти та мати навички письмового відтворення основної інформації тексту та відтворення детальної інформації у тестовому форматі; вміти висловити свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію, дотримуючись параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності; розуміти аутентичні тексти другого рівня складності різного типу; створити текст певного типу обсягом 150-200 слів, який би відзначався логічною структурою викладу, комунікативною відповідністю, семантико-стилістичною адекватністю та граматичною правильністю.

Рекомендована література

Основна література:
1. Шевкун Е.В., Курченко О.О. Іспансько-український словник економічних термінів. – Київ: «Корнійчук», 2001.
2. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid.

3. Baralo M., Genís M., Eugenia Santana Ma. Vocabulario. Medio B1. – Madrid: Anaya ELE, 2009.
4. Baralo M., Genís M., Eugenia Santana Ma. Vocabulario. Avanzado B2. – Madrid: Anaya ELE, 2009.
5. Castro F., Diaz P., Rodero I., Sardinero C. Nuevo Español en Marcha 3 B1. – Madrid: SGEL, 2014.
6. Castro F., Rodero I., Sardinero C. Nuevo Español en Marcha 4 B2. – Madrid: SGEL, 2014.

7. Marisa de Prada, Montserrat Bovet Pilar Marcé. Entorno empresarial. Nivel B2. Español lengua extranjera. – Madrid: Edelsa, 2014.
8. María José Jimeno, Elena Palacios. Profesionales de los negocios. Curso de español. – EnClave-ELE, 2018.
9. Medina Montero Carlos G. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa. – Madrid: SGEL, 2001.

Додаткова література:
1. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.
2. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 . – Madrid: SGEL, 2006.
3. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid: SGEL, 2007.
4. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. – Madrid: Edelsa, 2009.
5. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008.
6. García Fernández N., Sánchez Lobato J. Español 2000. – Madrid: SGEL, 1993.
7. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid: SGEL, 1995.
8. Moreno Concha. Temas de gramática (nivel superior). – Madrid: SGEL, 2008.

Інтернет-джерела:
1. http://www.cervantes.es/default.htm
2. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
3. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
4. http://www.aprenderespanol.org/
5. http://www.redmolinos.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус