Друга професійна іноземна мова (іспанська, 5 курс економічного факультету, “міжнародна економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Лисюк  В. В.
1032Лисюк  В. В.

Опис курсу

Мета: Розвинути як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі як економічної, фінансової, торгової тематики (типових ситуацій), так і країнознавчих тем (суспільних, політичних та культурного життя країни, мову якої вивчають).
Поглибити у студентів уміння практично використовувати реальну “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування, зокрема в сфері економіки.
Поглибити знання з фонетичної компетенції студентів, розвивнути і вдосконалити нормативну вимову іспанських звуків, аудитивних умінь, читання і правильного письма..
Студент повинен практично оволодіти лексичними одиницями, необхідними для комунікації в сфері економіки і торгівлі відповідно до програми п’ятого курсу. Метою є формування лексичного запасу обсягом 2000 слів та словосполучень економчіного змісту. Важливе значення має засвоєння засобів вираження певної комунікативної інтенції.
Поряд з опануванням необхідного мінімуму лексичних одиниць зі сфери економіки і торгівлі метою є одночасне поглиблене вивчення морфологічної і синтаксичної структури даної мови.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: особливості іспанської вокалічної і консонантної систем;
інтонаційно оформлювати різнотипні складні речення в іспанській мові;
теоретично і практично знати заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми;
вміти: практично використовувати реальну “живу” мову в сфері економіки;
робити морфологічно-синтаксичний аналіз речень у межах пройденого граматичного матеріалу;
дотримуватись правил орфографії у написанні слів, що належать до активної лексики;
адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності;
описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію з економічної тематики у непрямій мові;
вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.

Рекомендована література

Основна література:
1. Шевкун Е.В., Курченко О.О. Іспансько-український словник економічних термінів. – Київ: «Корнійчук», 2001.
2. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid.
3. Marisa de Prada, Montserrat Bovet Pilar Marcé. Entorno empresarial. Nivel B2. Español lengua extranjera. – Madrid: Edelsa, 2014.
4. María José Jimeno, Elena Palacios. Profesionales de los negocios. Curso de español. – EnClave-ELE, 2018.
5. Medina Montero Carlos G. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa. – Madrid: SGEL, 2001.

Додаткова література:
1. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.
2. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 . – Madrid: SGEL, 2006.
3. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid: SGEL, 2007.
4. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. – Madrid: Edelsa, 2009.
5. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008.
6. García Fernández N., Sánchez Lobato J. Español 2000. – Madrid: SGEL, 1993.
7. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid: SGEL, 1995.
8. Moreno Concha. Temas de gramática (nivel superior). – Madrid: SGEL, 2008.

Інтернет-джерела:
1. http://www.cervantes.es/default.htm
2. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
3. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
4. http://www.aprenderespanol.org/
5. http://www.redmolinos.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус