Сайфутдінова Олена Юріївна

Посада: доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: olena.sayfutdinova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Стилістика, семантика, комунікативна лінгвістика, психолінгвістика, лінгводидактика, педагогіка, фольклористика, мітологія, нейрофізіологія.

Курси

Публікації

 

 • Квасниця О.Ю., Сайфутдінова О. Ю. Переклад як засіб міжкультурної комунікації на заняттях з другої іноземної мови для студентів спеціальності “Переклад” // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2024. – с. 519-520. https://drive.google.com/file/d/15XG_6Ov5xarNkn7PjlGVNA0idUrPs-4h/view?usp=drive_link
 • Poliakova Y., Stepanov A. Saifutdinova O. Pedagogical and methodological aspects of distance learning in the system of teaching foreign languages to university students // Education, philology, literature: the main factors in the development of the outlook of a child and an adult: collective monograph. – 2024. – p. 235-244 DOI: 10.46299/ISG.2024.MONO.PED.2.11.1 https://isg-konf.com/uk/the-theory-of-studying-spirituality-writing-features-of-l
 • Сайфутдінова О. Образ України у творчості Анни Ернандес // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2023 рік (1-2 лютого 2024 рік). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2024.- 346 с. – С. 290-293.  https://drive.google.com/file/d/1KQTeJSLM-IwHC7RMEk5lW2GJiPp5bANZ/view?usp=sharing
 • Сайфутдінова О. Ю. Степанов А. В. Функційність вербального мислення в романі “Крісло-гойдалка” Анни Ернандес // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: збірник наукових праць. – Київ : Юстон, 2023. – Вип. 44. – С. 54-65. https://semantics.knu.ua//article/view/1298/1006
 • Сайфутдінова О. Сухорська Н. Метафорика андалузьких весільних пісень // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2022 рік (2–3 лютого 2023 року) з нагоди 125-ліття кафедри французької філології” – Рівне: Волинські обереги, 2023.- 264 с. – С. 49-50. https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/Tezy_2023_A5.pdf 
 • Сайфутдінова О. Ю. Цифровізація для перекладу, науки та навчання // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – с. 403-405. https://drive.google.com/file/d/1hKQ2EIt1hTC1TB58Wq3OY_7wGT0OYRFX/view?usp=sharing
 • Сайфутдінова О. Ю. Про дискурси підручників з іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: збірник наукових праць. – Київ : Юстон, 2023. – Вип.43. – С. 109-115. https://semantics.knu.ua//article/view/809/629
 • Квасниця О. Ю., Сайфутдінова О. Ю. Територія автентичности і метафорична мандрівка: концепційне підложжя деяких англізмів // Тези доповідей ХХІІ наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків : ХНУ імени В.Н. Каразіна, 2023. -С.52-53  https://drive.google.com/file/d/1zyNQcypwwUYY3IAt7bW2hTQpcrS7prx4/view?usp=sharing
 • Сайфутдінова О. Ю. Справжня історія “Кривавого весілля” та художнє узагальнення Ф. Гарсія Лорки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: збірник наукових праць. – Київ : Юстон, 2022. – Вип.42. – С. 22–30. https://semantics.knu.ua//issue/view/138/108
 • Сайфутдінова О. Ю. Вербалізація аксіологічної моделі андалузьких циган і українців на прикладі весільних пісень // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: збірник наукових праць. – Київ : Юстон, 2022. – Вип.41. – С. 123–132.  https://semantics.knu.ua//article/view/282/214
 • Сайфутдінова О. Ю. Перекладовий потенціял виступів президента України // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – с. 517-518 https://drive.google.com/file/d/1HZ3DQBNwa6whJm2pwNo5yhInU_vCG2Kd/view
 • Olena Saifutdinova. El arte de escribir las lecturas de la vida. Reseñas/CeLeHis. Año 9, número 24, abril–agosto 2022, p. 58-63 https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/rescelehis/article/view/5687/6139
 • Saifutdinova O. Stepanov A. Semantic and Pragmatic Aspects of Rhetorical Questions in Spanish // The theory of studying spirituality, writing, features of languages of different peoples and generalization of acquired knowledge: collective monograph. – 2022. – p. 77-85 DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.PHILOL.1 https://isg-konf.com/uk/the-theory-of-studying-spirituality-writing-features-of-languages-of-different-peoples-and-generalization-of-acquired-knowledge/
 • Сайфутдінова О. Ю. Ресемантизація в романі «Сад Емерсона» (“El huerto de Emerson”) Луїса Ландеро // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: збірник наукових праць. – Київ : Юстон, 2021. – Вип.40. – С. 61–67. https://semantics.knu.ua//article/view/255/175
 • Сайфутдінова О. Ю. Граматика іспанської мови в вищій школі: потреба, підхід, інструмент // Scientific and pedagogical internship “Profeshional training of a modern phillogist: the use of European practices in the education system of Ukraine” : Internship proceedings. – October 25 – December 5 of 2021. – р. 186-189. https://drive.google.com/file/d/177wg6KPj6vIpeGsV65pNZoVNLQe3xFJh/view?usp=sharing
 • Сайфутдінова О. Ю. Афористичність роману «Сад Емерсона» (“El huerto de Hemerson”) Луїса Ландеро/ О. Сайфутдінова // Закарпатські філологічні студії. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2021. – Вип. 17. – С. 12–16. http://www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/17/part_2/4.pdf
 • Сайфутдінова О. Відображення сучасної комунікації в літературі (на матеріалі роману «Дрібний дощ» (“Lluvia fina”) Луїса Ландеро) / Олена Сайфутдінова // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 рік. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – С. 162–163. http://Tezy-zvitnoi-naukovoi-konferentsii-profesors-ko-vykladats-koho-skladu-fakul-tetu-inozemnykh-mov-za-2020-rik.pdf
 • Сайфутдінова О.Ю. Метафора як засіб кодифікації та декодифікації (на матеріалі роману “Дрібний дощ” Луїса Ландеро) // Філологія ХХІ сторіччя: традиції та новаторство : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2020. – С. 54–58.
 • Сайфутдінова О.Ю. До питання про переклад мовної гри (на матеріалі перекладів з іспанської мови на українську) // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 21-22 лютого 2020 року. – Одеса : Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2020. – С. 96–98.
 • Saifutdinova O. La motivación del estudiante ucraniano para el aprendizaje del español y del ucraniano // O. Saifutdinova // Actas del X Congreso de Hispanistas de Ucrania. – Kyiv, 2019. – P. 294-298. https://ahiucr.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/Actas-X-Congreso-2019.pdf
 • Сайфутдінова О.Ю., Степанов А.В. Комунікативний потенціал риторичного запитання в іспанській мові // Держава та регіони. Серія “Гуманітарні науки”. – Запоріжжя, 2018. – № 4. – C. 96-100. http://humanities.stateandregions.zp.ua/archive/4_2018/20.pdf
 • Сайфутдінова О.Ю. Фіктивний імпліцитний смисл комунікації як засіб стратегічної мовної гри // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства: Збірник матеріалів конференції. – Одеса, 2015. – C. 96.
 • Saifutdinova O. Ayudando a los estudiantes ucranianos a evitar ucrainismos en su expresión en español // Actas del Seminario Científico Internacional de Hispanistas. – Lviv, 2014. – P. 336-338. http://ahiucr.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/Congreso-Lviv-2013.pdf
 • Сайфутдінова О.Ю. Роль письмового тестування для ефективного навчання // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія “Іноземні мови”. – Львів, 2014. – Вип. 22. – C. 254-258. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vlnu_in_mov_2014_22_37.pdf
 • Сайфутдінова О.Ю. Мовна гра і комунікативні девіації іноземців: експериментальне дослідження (за матеріалами іспанської мови) // Вісник Львівської державної фінансової академії: – Львів, 2014. – №13. – 122 с.
 • Сайфутдінова О.Ю. Класифікація дефектів мовлення (на матеріалі іспаномовних текстів) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. – Херсон, 2013. – Вип. 20. – C. 138-142. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvkhdu_2013_20_33.pdf
 • Сайфутдінова О.Ю. Дефекти мовлення в іспаномовних персонажів // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : Матеріали IV Всеукр. наук. конф. – Дніпропетровськ : Інновація. – 2013. – С. 100-102.
 • Молодоженя О.Ю. Засоби мовної гри в магічних ритуалах // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія. – Вип. 29. – 2012. – С. 131–132. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaf_2012_29_45.pdf
 • Молодоженя О.Ю. Наукова праця як “мовна гра” // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 28–30 жовтня 2011 року. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – С. 49.
 • Molodozhenia O.  “Juego de lenguaje en chinas” (poemas de echar a suertes) en español y en ucraniano // Actas del Seminario Científico Internacional de Hispanistas. – Lviv, 2010. – P. 237-247. https://www.academia.edu/36604436/Espa%C3%B1a_Europa_Oriental_El_alejamiento_geogr%C3%A1fico_y_la_proximidad_cultural._Actas_del_Seminario_Cient%C3%ADfico_Internacional_de_Hispanistas_Lviv_22_de_octubre_de_2010._Pomirko_R._Chuma_B._Oliynyk_N._eds._._Lviv_Astrolabio_Editorial_2011._272_p
 • Молодоженя О.Ю. Мовноігровий потенціал замовчування, інакомовлення, ерзац-інформування та цитації (на матеріалі іспанської мови) // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті АН ВШ України, д-ра філол. наук, проф. К. Я. Кусько, Львів, 24-25 листоп. 2011 р. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – с. 172-173. https://docplayer.net/54871875-Diskursni-strategiyi-lingvistiki-hhi-stolittya.html
 • Молодоженя О.Ю. Відображення дитячої та рольової гри в мовленні (на матеріалі іспанської мови) // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. романістів. – Одеса : Вид-во КП ОМД, 2010. – С. 97–98.
 • Молодоженя О.Ю. Причини та наслідки виникнення інформаційних лакун у вербальній та невербальній комунікації (на матеріалі іспаномовних джерел) // Вісник Львівського національного університету. Серія : Іноземні мови. – 2009. – № 16. – С. 121–125. https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=2250331002017736751&btnI=1&hl=ru
 • Молодоженя О.Ю. Ігрова та інші функції ерзац-інформації // Культура народов Причерноморья : Научный журнал ТНУ им. В. В. Вернадского. – 2009. – № 168. – T. 2 – С. 107–110.
 • Молодоженя О. Ю. Чинники виникнення “мовної гри” // Науковий вісник : зб. праць ВДУ. – 2008. – № 5. – С. 187–191.
 • Молодоженя О.Ю. Паремії і “мовна гра” // Когнітивна пареміологія: теорія і практика : матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., 11 грудня 2008 р. – К. : Київський міський університет імені Б.Д. Грінченка. – С. 16.
 • Молодоженя О.Ю. Категорія порівняння у “мовній грі” // Нова філологія : зб. праць ЗНУ. – 2008. – № 30. – С. 88–92.
 • Молодоженя О.Ю. “Мовна гра” як засіб комічного // Науковий вісник : зб. праць ВДУ. – 2007. – № 3. – С. 198–201.
 • Молодоженя О.Ю. До питання про “мовну гру” у дослідженнях з філософії і мовознавства // Нова філологія : зб. праць ЗНУ. – 2007. – № 27. – С. 104–108.

Біографія

2006 – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Іспанська мова та література», магістр філології.

2006-2009 – навчання в аспірантурі при кафедрі французької філології ЛНУ імені Івана Франка.

З листопада 2009 року –  асистент кафедри французької філології ЛНУ ім. Івана Франка.

2012 – кандидат філологічних наук (10.02.05 – Романські мови. Тема дисертації – “ГЕНЕТИЧНІ І СТРАТЕГІЧНІ ТИПИ МОВНОЇ ГРИ (на матеріалі іспаномовного художнього і мас-медійного дискурсів)”.

Розклад