Друга професійна іноземна мова (французька, 1 магістри, економічний факультет, “Міжнародна економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Немає
104Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Зелена Ю. Л.
1032Зелена Ю. Л.

Опис курсу

Курс орієнтовано на формування у студентів-магістрів необхідних знань для того, щоб успішно оволодіти іноземною мовою як засобом спілкування у суспільно політичному, культурному середовищі, так і в науково-академічній та обраній науково-галузевій сферах в усній (аудіювання та говоріння) і письмовій (читання та письмо) формах. Тому курс спрямовано на оволодіння знаннями про лексику, словотвір, граматику іноземної мови, академічну культуру франкомовних  країн та правила міжкультурної комунікації, а також на формування умінь усного спілкування та письмової комунікації в науково-академічній сфері і читання та розуміння аутентичної науково-галузевої літератури.

Метою вивчення дисципліни «Друга професійна іноземна мова (французька)» є формування і розвиток комунікативної компетентності у студентів. Ця мета передбачає оволодіння студентами французькою мовою у якості професійної іноземної мови та, насамперед, як засобом комунікації в усній і письмовій формах у соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах; поглиблення знань про систему французької мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, а також формування здатності будувати ефективні мовленнєві діяльність та професійну поведінку в комунікативній ситуації.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Демчук Н .М., Зелена Ю. Л. Ділова іноземна мова (французька) : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2021. – 224 с. (перевидання)
  2. Jean-Luc Penfornis. Français.com. Niveau Intermédiare. CLE International/VUEF – Paris, 2012
  3. Michèle Boularès, Jean-Louis Frèrot. Grammaire Progressive du français. Niveau intermédiare – 600 exercices. – CLE International, ISBN : 978-2-09-033848-5, 2003
  4. Claire Miquel. Vocabulaire Progressive du français. Niveau Intermédiare – 250 exercices. – CLE International, ISBN : 978-209-033876-8, 2010
  5. Odile Grand-Clément. Civilisation en dialogues. Niveau Intermédiare. CLE International/VUEF – Paris, 2008
  6. Marie-Noёlle Cocton. Saison 3. Méthode de français. Les éditions Didier – Paris, 2015
  7. Marie-Noёlle Cocton. Saison 3. Сahier d’exercices. Les éditions Didier – Paris, 2015

         Додаткова література:

  1. Claire Miquel. Tests d’évaluation. Vocabulaire Progressive du français. Niveau Intermédiare. – CLE International, 2013
  2. Демчук Н. М., Міщенко В.Г. Ділова французька мова. Français des affaires. Навчальний посібник. – Львів: в-во Новий Світ – 2000, 2019.
  3. Heu É., Mabilat J.-J. Édito B2. Méthode de français (3ième édition). – Les éditions Didier, 2015. – 223 p.

 

Інформаційні ресурси

https://www.francaisfacile.com/

https://www.podcastfrancaisfacile.com/

https://www.lepointdufle.net/

https://capsurlefle.com/

https://apprendre.tv5monde.com/fr

Силабус:

Завантажити силабус