Філологічний аналіз художнього тексту (французька мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Кость Г. М.Інф31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інф31доцент Кость Г. М.

Опис курсу

Курс «Філологічний аналіз тексту» спрямований на формування у студентів ІІІ-го курсу французької філології уміння визначати тексти за різними кваліфікаційними параметрами, а також ознайомлення з текстовою типологією, методами і прийомами філологічного дослідження різножанрових текстів.

 

Завдання: вільно орієнтуватися в основних підходах до лінгвістичної класифікації текстів за основними лексичними, граматичними, фонетичними ознаками, за функціонально-смисловим призначенням, за жанровою належністю та стильовою співвіднесеністю, за кількістю учасників та за формою презентації (усна, письмова); випрацювати навички виявлення головних критеріїв зв’язності текстів, які належать до різних стилів.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен уміти:

 1. Аналізувати усі типи текстів відповідно до поданих критеріїв.
 2. Визначити експліцитну та імпліцитну інформацію, закладену в тексті.
 3. Формулювати особливості вираження інтертекстуальності та адресатності у тексті.
 4. Характеризувати умови семантичного розростання художнього тексту.
 5. Описувати змістове й технічне членування різностильових і різножанрових текстів у французькій мові.

Рекомендована література

 1. Бехта І. Авторське експериментаторство в англомовній прозі ХХ століття. – Львів: ПАІС, 2013. – 268 с.
 2. Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посібник / Т.А. Єщенко. – К.: «Академія», 2009. – 264 с.
 3. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посібник / І.М.Кочан. – К.: Знання, 2008.
 4. Alexéyève A. Essai de stylistique contrastive (français-russe-ukrainien-espagnol-anglais). Vinnytsia : Nova Knyha, 2010. – 456 c.
 5. Garde-Tamine J. Stylistique.
 6. Peyroutet C. Style et rhétorique. Paris : Nathan, 1994.

Допоміжна

 1. Чередниченко О. І. Про мову і переклад. – К.: Либідь, 2007. – 248 с.
 2. Bonnard H. Procédés annexes d’expression. Editions Magnard: Paris. 1995. – 242 c.
 3. Buffard-Moret B. Introduction à la stylistique. Armand Colin : Paris, 2009. – 126 c.
 4. Colombat I. La Stylistique comparée du français et de l’anglais : la théorie au service de la pratique. Vol.48. N3. 2003. – p.421-428.
 5. Mirtin Chr. Expression, rédaction, vocabulaire. Paris : Armand Colin, 1993.
 6. 6. Cuypers D. Questions de style. Manuel d’écriture / D. Cuypers. – CFPJ Editions, Paris, 2006.
 7. Fromilhague C. Introduction à l’analyse stylistique / C ; Fromilhague, A. Sancier-Chateau. – Armand Colin : Paris, 2004. – 270 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус