Англійська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит
103Немає
113Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Інк51Мдоцент Федорчук М. М.
1032Інк51Мдоцент Федорчук М. М.
1140Інк-61Мдоцент Шпак О. А., доцент Федорчук М. М.

Опис курсу

Метою нормативної  дисципліни «Іноземна мова» є формування мовної та мовленнєвої компетенції студентів

. Мовна компетенція передбачає знання системи мовних моделей та вербалізованих лінгвістичних операцій, що регулюють процес породження актуальних речень відповідно до інтенції мовця.

Мовленнєва компетенція передбачає уміння студентів в автоматизованому режимі користуватися можливостями мовної системи в мовленнєвій діяльності, вільно та спонтанно висловлюватися на задану тематику з використаннням різноманітних мовних засобів, ефективно та гнучко володіти англійською мовою у типових ситуаціях соціального, навчально-аналітичного та професійного спілкування. відповідно до загальноєвропейського рівня С1-С2 ,здатність адекватно використовувати мову в різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування, що зумовлює розширення у матеріалі навчального курсу об’єму інформації екстралінгвістичного характеру, що має культурологічну чи країнознавчу цінність.

Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції ґрунтується на принципі єдності тематичного та міжкультурного аспектів.

Тематичний аспект спирається на особистий і фаховий досвід студента й охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації), так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя країни, мову якої вивчають).

Міжкультурний аспект передбачає знання культури країни в широкому розумінні цього слова, що охоплює всі сфери людського буття. Міжкультурний аспект націлений на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури порівняно з рідною культурою, на вдосконалення умінь будувати свою мовленнєву поведінку відповідно до соціокультурної специфіки країни, мову якої вивчають, на уміння адекватно розуміти та інтерпретувати лінгвокультурні факти.

Міжкультурна комунікація – це спілкування, що здійснюється в умовах значних культурно зумовлених розбіжностей в комунікативній компетенції його учасників.

Під комунікативною компетенцією розуміють знання символьних систем, що використовуються під час комунікації, та правил їхнього функціонування, а також принципів комунікативної взаємодії. Учасники міжкультурної комунікації застосовують під час прямого контакту спеціальні мовні варіанти й дискурсивні стратегії, відмінні від тих, якими вони користуються у спілкуванні в межах однієї культури.

Важливими складовими формування мовної компетенції студентів є фонетична, лексична та граматична компетенція.

Рекомендована література

 1. Evans V., DooleyJ. Upstream Advanced: student’s book. – Newbury: Express Publishing, 2002 ISBN-10-1-84325-956-7
 2. Evans V., Dooley J. Upstream Advanced: workbook. – Newbury: Express Publishing, 2002 ISBN-13-9781-84325-956-5
 3. Evans, V. Successful Writing. Proficiency. – Express Publishing, 2010
 4. A.J. Thomson and A.V. Martinet. A Practical English Grammar. – Oxford: Oxford University Press, 2001
 5. David Storey. Passmore. – London: Longman Group Limited, 1972. – 201 p.
 6. F.S. Fitzgerald. The Great Gatsby. – Penguin Classics, 2000. – 240 p.
 7. У. С. Моем. Театр: Книга для читання англійськоюмовою / Методична і філологічнаобробка тексту / В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 360 с.

 Допоміжна

 1. Hewings M. Advanced Grammar in Use. – Cambridge: CUP, 2005 ISBN 0 521 53292 2
 2. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use: Аdvanced. – Cambridge: CUP, 2005 ISBN 13-978-0-521-65397-8
 3. Skipper M. Advanced Grammar and Vocabulary: student’s book. – Newbury: Express publishing, 2002 ISBN 1-84325-509-x
 4. Swan M. Practical English Usage. – Oxford: OUP, 1996. ISBN 019- 4421- 46- 5

Словники та довідники

 1. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. 1.
 2. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. ІІ.
 3. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – Київ: Знання, 2006.

Матеріали

Шпак класики магістр 2 семестр Силабус_курсу_Iноз_мова

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: М. М. Федорчук. Друга іноземна мова (англійська)

Завантажити силабус