Іноземна мова (французька, 1 курс, факультет культури і мистецтв)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
23Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164доцент Байцар І. М.
264доцент Байцар І. М.

Опис курсу

Програма вивчення французької мови скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетентностей з метою вироблення у студентів навичок усної та писемної комунікації на побутовому, культурологічному та професійному рівнях, що зумовлює розширення у матеріалі навчального курсу об’єму інформації екстралінгвістичного характеру. Метою курсу є допомогти студентам оволодіти та засвоїти функціонально-семантичні, словотвірні і семантико-синтаксичні моделі французької мови, ознайомити з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру, сприяти виробленню навичок фахової комунікації з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності, сформувати та розвинути уміння вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою на задану професійну тематику у різних соціально-детермінованих ситуаціях. Практична спрямованість курсу передбачає використання мови у різних комунікативних ситуаціях спілкування, володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання, головними морфологічними і синтаксичними категоріями, парадигмами окремих частин мови, здатністю співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування, а отже уміння користуватись усним мовленням у межах фахової тематики, володіти практичними навиками письмового фахового перекладу текстів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
Знати: основні системні особливості вокалізму, консонантизму, наголосу, інтонаційно-мелодійні моделі речень, а також правила орфографії французької мови; головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови; правила словесного і логічного наголосу; засоби вираження певної комунікативної інтенції; інтонаційне оформлення різнотипних французьких простих речень; теоретично і практично знати заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми; вміння на навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу; стратегії усного та письмового спілкування; лексичні та граматичні принципи формування фахових текстів з маркерами для здійснення комунікативних стратегій.

Вміти: робити правильний словесний і логічний наголос; інтонаційно оформлювати різні типи речень; активно володіти лексичним запасом передбаченим курсом і граматичними моделями; сприймати на слух різножанрові аутентичні тексти відповідно до тематики курсу з елементами діалектної маркованості; читати і розуміти фахові тексти, відтворювати основну та імпліцитну інформацію;- практично володіти запланованими для курсу граматичними темами; вірно виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання; описувати події, висловлювати свою думку, створювати повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію; дотримуючись правил орфографії написати приватний та офіційний лист, листівку, привітання, запрошення, твір відповідно до тематики курсу; вести дискусію, з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності; для закріплення й активного засвоєння граматики, навичок письма та орфографії вести бесіду в обсязі тематики курсу, передбаченої програмою з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири;  використовувати французьку мову в ситуаціях усного спілкування (інформувати, описувати, висловлювати точку зору, аргументувати, вести дискусію); засвоїти мовний репертуар, який дозволить студентові висловлюватись лексичними засобами на різні теми;  працювати з різними типами словників; виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання; для закріплення й активного засвоєння граматики, навичок письма та орфографії вести бесіду в обсязі тематики курсу, передбаченої програмою з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.

Рекомендована література

Основна:

 1. Marion Alcazar, Céline Braud Еdito Niveau A1. : méthode de français / Aurélien Calvez, Guillaime Conuau, Anne Jacob, Cécile Pinson. – Les éditions Didier, Paris, 2016.- 216 p.
 2. Baylocq M.-P., Brémaud S., Campopiano S. Édito A1 : cahier d’activités / M.- P. Baylocq, S. Brémaud, S. Campopiano. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 122 p.

Допоміжна

 1. Auge H, Canada Pujols M.D Tout va bien. Méthode de français. / Hélène Augé, M.D. Canada Pujols, L. Martin, Claire Marlhens. – CLE International. 2005.- 170р.
 2. Claire Miquel Vocabulaire progressive du français avec 250 exercices. Niveau débutant. CLE International, 2008.- 160 p.
 3. Carlo C., Causa M. Civilisation progressive du français avec 400 activités. Niveau débutant / C. Carlo, M. Causa. – Paris : Clé International, 2005. – 162 p.
 4. Dupré Latour S., Salins de G.-D. Premiers exercices de grammaire / Sabine Dupré Latour, Geneviève-Dominique de Salins. – Paris : Hatier / Didier, 2009. – 128 p.
 5. Eluerd R. Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau débutant / R. Eluerd. – Paris : Hachette, 2005. – 112 p.
 6. Girardeau Bruno, Mous Nelly. Réussir le DELF A1 / Girardeau Bruno, Mous Nelly. – Paris, Les Editions Didier, 2010. – 127p.
 7. Leroy-Miquel C., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau faux débutant et intermédiaire / С. Leroy-Miquel, A. Goliot-Lété. – Tours : Clé International, 2004. – 192 p.
 8. Maia Gregoir, Odile Thiévenaz Grammaire progressive du français avec 600 exercices. / Maia Gregoir, Odile Thiévenaz CLE International, 2005. – 255 p.
 9. Martinie B., Wachs S. Phonétique en dialogues / B. Martinie, S. Wachs. – Paris : Clé International, 2006. – 120 p.
 10. Mimran R. Vocabulaire expliqué du français, niveau débutant / Reine Mimran.- Paris : CLE International., 2005.- 159p.
 11. Siréjols E., Tempesta G. 450 nouveaux exercices. Niveau débutant / E. Siréjols, G. Tempesta. – Paris: CLE International, 2008. – 155 p.

Словники та довідники

 1. Alain Rey, Sophie Chatreau  Le Robert Dictionnaire d’expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 2020. – 1120 p.
 2. Bescherelle. La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. Hâtier – Paris, 2019. – 319 p
 3. Larousse de poche /Dictionnaire. Noms communs. Noms propres. / Ed: Larousse, 2016. – 1053p.

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, інше методичне забезпечення

www.abu.cnam; www.lefigaro; www.lepoint.fr; www.tv5.org; www.bonjourdefrance.com; www.francaisfacile.com/cours; www.enseigna.fr/fr/langues; www.lexiquefle.free.fr; www.culture.coe.int/portfolio

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус