Іноземна мова (французька, економічний факультет, 2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік
44Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364доцент Фроляк М. П.
464доцент Фроляк М. П.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб успішно засвоїти основні поняття і категорії системи сучасної французької мови, оволодіти мовною та мовленнєвою компетенціями, необхідними для практичного володіння іншомовним мовленням. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, так і процесів та інструментів, потрібних для постійного вдосконалення мовних знань.

Мета курсу «Іноземна мова (французька)» полягає у формуванні мовної (засвоїти базовий мовний репертуар, який дозволить студентові справлятися з повсякденними ситуаціями з передбаченим змістом) та мовленнєвої компетенції (засвоїти фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя; розвинути загальний лінгвістичний діапазон; розвинути соціолінгвістичну компетенцію на рівні виконання й реагування на основні мовленнєві функції, такі як інформаційний обмін та вимоги, і виражати свої погляди і ставлення простими засобами) студентів.

Рекомендована література

 1.  Основна література:
  1. Alcaraz Marion. ÉDITO. Méthode du français. Niveau A1. – Paris: Didier, 2016.
  2. Baylocq Marie-Pierre. ÉDITO. Cahier d’activités. Niveau A1. – Paris : Didier, 2016.
  3. Boularès M., Frérot J.-L.Grammaire progressive du français avec 400 exercices. –Paris: CLE International, 2004.
  4. Gallier T. Vocabulaire. 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire. –Paris:CLE International, 2003.
  5. Miquel С.,Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français. Niveau intermédiaire. –Paris: CLE International, 2011.
  6. Siréjols E., Renaud Dominique. Grammaire avec 450 nоuveaux exercices. Niveau intermédiaire. CLE International, 2004.
  7. Lucie Mensdorff-Pouilly, Sergueï Opatski, Violette Petitmengin, Sylvie Pons, Caroline Sperandio et autres. Edito : méthode de français, 2e édition. A1. – Editions Didier – 194p.
  8. Dauda et L. Giachio et autres. Génération : méthode de français, 2e édition. A1. – Editions Didier, Paris 2016. – 170p.
  9. Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot.  Cosmopolite : Méthode de français A1. Manuel Numérique pour la classe. Edition Hachette. – 223 p.
  10. Clémence Fafa, Florence Gajdosova, Alexandra Horquin, Airelle Pasquet, Marion Perrard, Violette Petitmengin, Caroline Sperandio et autres. Edito : méthode de français, 2e édition. A2. – Editions Didier – 678p
  11. Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot.  Cosmopolite : Méthode de français A2. Manuel Numérique pour la classe. Edition Hachette. – 221 p.

  Додаткова література:

  1. 1 Кость Г. М., Сулим О. І. Посібник з французької мови для самостійної роботи та дистанційного навчання. – Львів, Вид-во ЛНУ, 2007.
  2. Мандзак І. А. Підручник з французької мови. – Львів: ЛНУ, 2005.
  3. Пантелєєва О. Я. Французька мова. 125 усних тем з перекладом. ̶Харків: Ранок, 2001
  4. Буцикіна Н. Є. Французька мова як друга іноземна. Le francais langue seconde : навч. посібник. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2006. – 204 с.
  5. Крючков Г. Г., Мамотенко М. П., Хлопук В. С., Воєводська В. С. Прискорений курс французької мови : підручник. 3-тє вид., випр. – К. : А.С.К., 2003. – 384 с.
  6. Evelyne Siréjols. Vocabulaire en dialogues. Niveau débutant. – Paris, 2007. – 128 p.
  7. Cocton M. Génération 1. Méthode de français. Niveau A1.Livre+cahier. – Paris: Les éditions Didier, 2016. – 48p.
  8. Margaret Lang and Isabelle Perez. Modern French Grammar. – Routledge, 2010. – 387 р.
  9. Jacky Girardet, M. Verdelhan, Philippe Dominique. Le Nouveau Sans Frontière. – CLE International, 2011. – 324 p.
  10. Girardet, J. Pecheur Echo. – CLE International, 2011. –175 p.
  11. Jacky Girardet, M. Verdelhan, Philippe Dominique Le Nouveau Sans Frontière. – CLE International, 2008. – 324 p
  12. Французька мова : навчальний посібник для початківців. Manuel de français : niveau débutant. [СкарбекО.Г., Цюпа Л.В., Яцків Н.Я.]; заг. ред. Н.Яцків. Вид. друге доповнене. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. – 356 с.
  13. Матвіїшин В. Г. Французька мова як друга спеціальність = Le francais comme deuxième langue : Підручник для студентів. – Ів. Франківськ: Гостинець, 2001. –304 с.
  14. Костюк О.Л. Francais, niveau intermédiaire DELF: підручник . К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 224 c.

   

   

  Інформаційні ресурси:

  www.abu.cnam;

  www.lefigaro;

  www.lepoint.fr;

  www.tv5.org;

  www.bonjourdefrance.com;

  www.francaisfacile.com/cours;

  www.enseigna.fr/fr/langues;

  www.lexiquefle.free.fr ;

  www.culture.coe.int/portfolio

  www.francaisfacile.com

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус