Іспаномовний мас-медійний дискурс

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Лесько Х. С.Іні31

Опис курсу

Медіа-дискурс – це зв’язний вербальний чи невербальний, усний або письмовий текст разом із соціокультурними, прагматичними, психологічними факторами, що виражений за посередництвом засобів масової комунікації.
Засоби масової інформації є основними джерелами формування масової свідомості та коректування суспільної думки, якщо вона відмінна від офіційної. У зв’язку з цим питання впливу, маніпуляції на будь-якому рівні (графічному, лексичному, синтаксичному) набувають особливого значення. Звернення до медійного дискурсу – закономірне в контексті поглибленого детального вивчення динамічних процесів у сучасній мові. В умовах сучасного суспільства, де головною рушійною силою є інформація, ключовим дискурсом, що реалізовує рух соціальної думки і формує концептуальну картину світу людини, став медійний дискурс. Виникнення медійного дискурсу зумовлене тенденціями інтернаціоналізації та глобалізації, розвитком сучасних комунікаційних технологій у світовому суспільстві.
Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів із поняттям мас-медійного дискурсу, його функціями, класифікаціями за каналами передачі інформації, за прагматичними та стильовими характеристиками, за соціокультурною направленістю, за стратегіями подачі інформації, за жанровою специфікою, за соціальними категоріями.

Після вивчення курсу студенти повинні
– знати:
соціальну природу медійного дискурсу та його когнітивно-дискурсивні особливості; жанрові, композиційні, комунікативні, лінгвокогнітивні, прагматичні, лексико-стилістичні та лінгво-культорологічні характеристики сучасних іспаномовних медійних текстів; спостерігати динаміку мовних процесів у мас-медіа та варіативність мовлення.
– вміти:
оперувати основними поняттями медіа лінгвістики, знати основні напрями та методи вивчення іспаномовної медійної комунікації; кваліфіковано аналізувати медійні тексти в парадигмі сучасних лінгвістичних досліджень; провести власне лінгвістичне дослідження певного мовного явища.

Рекомендована література

Базова
.
1. Шпортько О. Маніпулятивний характер впливу телебачення на особистість / О. В. Шпортько // Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Наукові записки / голов. ред. Ю. А. Левенець. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. – Вип. 38. – C. 286–297.
2. Яцимірська М. Медіатекст як продукт журналістської творчості (психолінгвістичний аналіз логічного сприйняття та емоцій) / М. Яцимірська // Вісник. – Серія «Журналістика» / Львівський національний університет ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Присяжний. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 30. – C. 267–276.
4. Roda Salinas, Fernando Jesús, y Rosario Beltrán de Tena. Información y comunicación. – Barcelona, 1995.
5. Soler, Llorenc. La televisión, una metodología para su aprendizaje. – Barcelona, 1988.

Допоміжна
1. Diccionario de la lengua española / Real Academia Española. – Madrid: Espasa Libros, S.L.U., 2001. – 2448 p

Інформаційні ресурси

https://veyrat.blogs.uv.es/files/2011/02/el-lenguaje-en-los-medios-de-comunicacion-2.pdf
http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/feb2000/peppino.html
https://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detallenoticiapestania/
https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/317/Medios-de-comunicacion-masiva

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус