Комунікативна граматика

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Крайник О. В.Інн21, Інн22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інн21Крайник О. В.
Інн22Крайник О. В.

Опис курсу

Головною метою курсу «Комунікативна граматика» є забезпечити основи лінгвістичної підготовки студентів для реалізації професійних функцій філолога, поглибити теоретичні знання студентів про традиційні граматичні підходи, сформувати знання про нові підходи в сучасному комунікативному синтаксисі.

Завдання навчальної дисципліни полягає у:

 • визначенні місця речення в граматичній системі мови;
 • ознайомленні студентів із дискусійними питаннями класифікації речень;
 • встановленні концептуальних відмінностей між трактуваннями речення;
 • поглибленні знань про характеристику речень на формально-структурному, комунікативному і прагматичному рівнях.

Після завершення курсу студенти повинні знати:

 • головні концепції та категорії комунікативного синтаксису;
 • етапи становлення класифікації речень сучасними граматистами;
 • типологію відмінностей між трактуваннями речення;
 • критерії побудови речень на формально-структурному, комунікативному і прагматичному рівнях.

Після завершення курсу студенти повинні вміти:

 • аналізувати наукові праці з комунікативної граматики;
 • правильно класифікувати категорії комунікативної граматики;
 • будувати речення на різних рівнях;
 • визначати відмінності між різними типами речень.

Рекомендована література

Базова

 • Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець. – Київ : Наукова думка, 1992. – 222 с.
 • Городенська К. Г. Деривація синтаксичних одиниць / К. Г. Городенська. – Київ : Наукова думка, 1991. – 192 с.
 • Мірченко М. Функціональний аналіз синтаксичних одиниць (словосполучення, просте речення): Навч. посіб. / М. Мірченко. – Київ : ІЗМН, 1997. – 100 с.
 • Helbig G. Arten und Typen von Grammatiken / G. Helbig u.a. // Deutsch als Fremdsprache. – Berlin, New York : de Gruyter, 2001. – S. 175-186.
 • Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik / G. Helbig, J. Buscha //– Berlin : Langenscheidt, 2005. – 654 S.

Допоміжна

 • Городенська К. Г. Функційність як засада створення сучасних граматик слов’янських мов / К. Г. Городенська, І. Р. Вихованець, А. П. Загнітко // Науковий збірник «Граматики слов’янських мов: основа типології і характерології»: матеріали тематичного блоку ХV Міжнародного з’їзду славістів. — Київ : Вид-во ТОВ «КММ», 2013. — С. 3—18.
 • Загнітко А. П. Морфологічні категорії в системі предикатності і предикативності речення / А. П. Загнітко – Київ, 1990. – 68 с.
 • Sabine Dengscherz, Martin Businger & Jaroslava Taraskina (Hrsg.). Grammatikunterricht zwischen Linguistik und Didaktik: DaF/DaZ lernen und lehren im Spannungsfeld von Sprachwissenschaft, empirischer Unterrichtsforschung und Vermittlungskonzepten. –
  Tübingen: Narr-Verlag, 2014. – 256 S.
 • Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik / G. Helbig, J. Buscha. – Berlin : Langenscheidt, 2004. – 379 S.
 • Lohausen E.-M., Stieber A. Großes Handbuch. Deutsch. Grammatik / E.-M. Lohausen,
  Stieber. – Köln, 1997. – 448 S.
 • Sommerfeld K., Schreiber H., Starke, G. Grammatisch-semantische Felder / К. Sommerfeld, Н. Schreiber, G. Starke. – Leipzig : Langenscheidt, 1991.

Інформаційні ресурси

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус