Крайник Ольга В'ячеславівна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Olha.Kraynyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • Лінгвістична прагматика
  • Заперечні мовленнєві акти
  • Когнітивна лінгвістика
  • Фреймове моделювання

 

Курси

Публікації

Наукові публікації в зарубіжних виданнях

Крайник O. Експліцитна та імпліцитна заборона в німецькому художньому тексті / О. В. Крайник // Science and Education a New Dimension: Philology. – Budapest, 2020. – № 234. – S. 35 – 37. Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/fil_viii_234_69.pdf

Крайник O. Стратегії і тактики відмови / О. В. Крайник // Science and Education a New Dimension: Philology. – Budapest, 2018. – № 177. – S. 30 – 33. Режим доступу: https://www.academia.edu/37623387/SCIENCE_and_EDUCATION_a_NEW_DIMENSION_PHILOLOGY_Issue_177

Kraynyk O. Die negierenden Sprechhandlungen / О. Кraynyk // Science and Education a New Dimension: Philology. – Budapest, 2016. – № 99. – S. 19 – 22. Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/fil_iv22_99.pdf

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях

Крайник О. В. Лінгвопрагматичний аналіз відмови. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2022. Вип. 21, т.2. С. 53 – 56. Режим доступу: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/21-2022

Крайник О. В. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри заперечення в сучасній німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. : спец. 10.02.04 “германські мови” / Крайник Ольга Вячеславівна – Львів, 2016. – 20 с.

Крайник О. Стратегії і тактики відхилення як заперечного мовленнєвого акту в німецькому художньому тексті / Ольга Крайник // Іноземна філологія: укр. наук. зб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – № 128. – С. 9 – 13. Режим доступу: http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_128/articles/2Krainyk.pdf

Крайник О. Фреймова модель мовленнєвих актів заперечення / Ольга Крайник // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер.: Філологічні науки. – Луцьк, 2015. – № 4 (305). – С. 54 – 59. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2015_4_12

Крайник О. В. Засоби вираження заборони як заперечної мовленнєвої дії (на матеріалі німецької мови) / Ольга Крайник // Іноземна філологія: укр. наук. зб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – № 125. – С. 50 – 54. Режим доступу: http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_125/articles/8Kraynyk.pdf

Крайник О. Відхилення, відмова та заборона як заперечні мовленнєві акти / Ольга Крайник // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 96 (1). – С.448 – 452.

Krajnyk O. Der Sprechakt des Widersprechens und seine typologischen Merkmale / О. Кrajnyk // Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Nationalen Universität Lwiw: Dokumentation der 4. Ukrainisch-Bayerischen Germanistentagung (23. – 24.Mai 2005). – Львів: ПАІС, 2006. – S. 127 – 131.

Крайник О. В. Заперечення як комунікативний акт: структурно – семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі романів Е.М. Ремарка) / О. В. Крайник // Мова і культура (наук. журн.). – Київ: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8. – Т. V (1). – C. 136 – 142.

Крайник О. Прагматична функція заперечення / ОльгаКрайник // Вісник Львівського університету. Сер. ін. мови. – Львів, 2005. – Вип. 12. – С. 130 – 133.

Паславська А. Й., Крайник О. В. Категорія заперечення: прагматичний аспект / А. Й. Паславська, О. В. Крайник // Актуальні проблеми менталінгвістики. Науковий збірник. – Черкаси: Видавничий відділ ЧДУ, 2001. – Част. 2. – С. 143 – 147.

Участь у конференціях:

Тези доповідей на міжнародних конференціях

Kraynyk O. Ausdrucksmittel des Verbietens im öffentlichen Bereich. Germanistik in transkulturellen Räumen: XXIX. UDGV-Tagung zum Thema „Mit der deutschen Sprache gemeinsam Grenzen überwinden“, 23. September 2022, Lwiw. С. 73-75.

Kraynyk O. Widersprechen: Strategien und Taktiken / Olha Kraynyk // Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis: Матеріали XXVІI Міжнародної конференції Асоціації українських германістів (25 – 26 вересня 2020 р.). –Львів, 2020. – С. 88-90.

Kraynyk O. Zurückweisen als negierender Sprechakt / Olha Kraynyk // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: Матеріали XXVІ Міжнародної конференції Асоціації українських германістів (27 – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – С. 64-66.

Kraynyk O. Strategien und Taktiken des Sprechaktes des Verbietens / Olha Kraynyk // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання = Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної конференції Асоціації українських германістів (28 – 29 вересня 2018 р.). – Львів: ПАІС, 2018. – С. 72-75.

Крайник О. Комунікативні стратегії і тактики заперечних мовленнєвих актів /  Ольга Крайник // Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Одеса, 27 жовтня 2016р.). – Одеса: Фенікс, 2016. – С. 199–200.

Kraynyk O. Die kommunikativen Strategien des Negierens / Olha Kraynyk // Ukrainische Nachwuchsgermanistik zwischen Tradition und Innovation: матеріали ХХI Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 31 жовтня –1 листопада 2014 р.). – Львів: ПАІС, 2014. – С. 27–29.

Kraynyk O. Die Negation als eine kommunikative Handlung / Olha Kraynyk //  Begegnungen zwischen der Ukraine und den deutschsprachigen Ländern in Literatur, Sprache und Kultur: матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 27–28  вересня 2013 р.). – Львів:    ПАІС, 2013. – С. 130–131.

Kraynyk O. Das Verbot als negierende Sprechhandlung / Olha Kraynyk // Deutsch lehren und lernen in der interkulturellen Welt: матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 22–23 жовтня 2010 р.). – Львів: ПАІС, 2010. – С. 98–99.

Krajnyk O. Negierende Sprechakte und ihre typologischen Merkmale / Olha Krajnyk // Deutsch als erste und zweite Fremdsprache im schulischen und universitären Fremdsprachenunterricht in der Ukraine:  матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 24–25 листопада 2006 р). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 44–45.

Kraynyk O. Negierende Sprechhandlungen im Fremdsprachenunterricht / Olha Kraynyk // Berufsbild eines Lehrenden und Spezifika des Lehr- und Lehrnprozesses an Bildungseinrichtungen der Ukraine im Kontext des europäischen Referenzrahmens und Bologna-Prozesses: матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 11–12 листопада 2005 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 17–20.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

Крайник О. Стратегії і тактики мовленнєвого акту спростування / Ольга Крайник // Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов (Львів, 6 – 7 лютого 2020 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 67-69.

Kraynyk O. Verbieten und seine typologischen Merkmale / Olha Kraynyk // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine: матеріали ХХIV конф. Асоціації українських германістів (Чернівці, 29–30 вересня 2017 р.). – Чернівці: РОДОВІД, 2017. – С. 69–71.

Крайник О. Комунікативні стратегії заперечення / Ольга Крайник // Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов (Львів, 26 – 27 лютого 2015 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 40–42.

Навчально-методичні праці

Крайник О. В. Lesen und Lernen durch Schreiben. Посібник для домашнього читання для студентів 1-2 курсів спеціальності “Англійська мова та літера-тура” / [Буйницька Т. О., Віталіш Л. П., Ворончак Л. Б. та ін.]. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 151 с.

Крайник О. В., Віталіш Л. П. Цікава пригода : домашнє читання німецькою мовою : навч. матеріали. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020.- 90 c.

 

Біографія

1993  р. вступила до Львівського державного університету імені Івана Франка на факультет іноземних мов на денну форму  навчання.
1998 р. успішно захистила дипломну роботу та закінчила вказаний ВНЗ за спеціальністю «Німецька мова та література», здобувши кваліфікацію філолога, викладача німецької мови та літератури.
1999 р. –  по сьогоднішній день працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка на посаді доцента кафедри німецької філології.
2013 р. закінчила заочну форму навчання у аспірантурі на кафедрі німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.
2016 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук “Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри заперечення в сучасній німецькій мові” за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Різне

Стипендії:

2003-2004 рр. – стипендіатка ДААД в університеті імені Ебергарда Карла,

Тюбінген, Німеччина.

Стажування:

2013 р. – наукове стажування в університеті імені Фрідріха Александра,

Ерлянген-Нюрнберг, Німеччина.

2014 р. – підвищення кваліфікації у Національному університеті «Львівська політехніка».

2019 р. – наукове стажування в університеті імені Фрідріха Александра,

Ерлянген-Нюрнберг, Німеччина.

2019 р. – підвищення кваліфікації у Національному лісотехнічному університеті України.

Участь у вебінарі з дистанційного навчання для вчителів «Як працювати в Google-клас? Для початківців», організований Cвітовою Координаційною Виховно-Освітньою Радою (СКВОР) Світового Конґресу Українців у співпраці з Національною Українською Освітньою Радою КУК.

Дистанційне підвищення кваліфікації під час вебінару «Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи» за напрямами «ІКТ», «Практичні прийоми» (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС). та набув (-ла) таких компетентностей, передбачених стандартами освіти: інноваційність, інформаційно-комунікаційна, навчання впродовж життя.

Участь у вебінарі з дистанційного навчання для педагогів «Як працювати в Google-клас? Для початківців», організований Cвітовою Координаційною Виховно-Освітньою Радою (СКВОР) Світового Конґресу Українців у співпраці з Національною Українською Освітньою Радою КУК.

Дистанційне підвищення кваліфікації під час вебінару «Онлайн-тести для дистанційної роботи», «Практичні прийоми» (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС). та набув (-ла) таких компетентностей, передбачених стандартами освіти: інноваційність, інформаційно-комунікаційна, навчання впродовж життя.

Участь у вебінарі з ознайомлення із перекладацькою програмою Традос.

Участь у вебінарі з вдосконалення навиків застосування програми Zoom.

З 15 квітня 2023 р. наукове стажування в університеті Карла Ебергарда м. Тюбінген, Німеччина.

Керівництво підготовкою публікацій студентів

Керівництво підготовкою тез «Die Sprechakte der Zurückweisung im Roman „Der Prozess“ von Franz Kafka» до Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мова і міжкультурна комунікація: теорія і практика» 25.05.2022 м. Полтава студентки 3 курсу Ковальчук Єлизавети.

Керівництво підготовкою тез «Імплікатури в німецькомовному рекламному дискурсі» до збірника за матеріалами Ш Міжнародної наукової конференції «Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації» 13.05.2022 м. Хмельницький студентки 3 курсу Наконечної Андріяни.

Участь у проектах

Участь з 1.08.2022 у навчально-методичному проекті в рамках дослідницької мережі LEAD університету Карла Ебергарда м. Тюбінген, Німеччина.

Методичні матеріали

  1. Лексичний мінімум з дисципліни “Німецька мова” для студентів 2 курсу спеціальностей 6.050100 Маркетинг та 6.050200 Менеджмент організацій. – Львів: ЛІМ, 2001. – 37 с.
  2. Крайник О. В. Lesen und Lernen durch Schreiben. Посібник для домашнього читання для студентів 1-2 курсів спеціальності “Англійська мова та літера-тура” / [Буйницька Т. О., Віталіш Л. П., Ворончак Л. Б. та ін.]. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 151 с.
  3. Крайник О. В., Віталіш Л. П. Цікава пригода : домашнє читання німецькою мовою : навч. матеріали. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 90 c.

Розклад