Комунікативне письмо

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Сулим В. Т.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Інм11

Опис курсу

Мета курсу: формування у студентів умінь і навичок вільно, граматично правильно і комунікативно доцільно користуватися засобами німецької та української мов у письмових видах мовленнєвої діяльності.
Завдання: формування знань, умінь і компетентностей вільно, граматично правильно і комунікативно та стилістично доцільно користуватися засобами німецької мови у письмових видах мовленнєвої діяльності у різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування, дотримуючись норм етикету німецької лінгвокультури; поглибити знання мови і культури іноземної мови на принципі єдності тематичного та інтеркультурного аспектів.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати: базовий тематичний словник лексичних одиниць, сталих виразів і формул-кліше, передбачений навчальною програмою; способи утворення і умови функціонування граматичних форм і конструкцій, моделі побудови словосполучень і речень; норми німецької літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; принципи, технології і прийоми створення письмових текстів німецькою мовою; принципи взаємодії мови, суспільства та його культури;
вміти: граматично правильно будувати висловлювання німецькою і українською мовами; створювати конвенціоналізовані і креативні письмові тексти різних жанрів, які охоплюють широкий спектр загальної, фахової і культурної тематики; висловлювати власну думку, аргументативно та інформативно письмово передавати повідомлення у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній і професійній сферах життя; уміти розрізняти різні типи комунікативних ситуацій, їхні соціолінгвістичні особливості; застосувати в усному та письмовому мовленні у відповідності до стилістичної норми мовно-стилістичні засоби, культурно-марковані одиниці.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму