Сулим Володимир Трохимович

Посада: професор кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-16

Електронна пошта: volodymyr.sulym@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Випрацювання та впровадження нової концепції вивчення іноземних мов у ЛНУ ім. Івана Франка відповідно до європейських стандартів. Наукові інтереси В. Сулима стосуються національних варіантів німецької мови у контексті D-A-CH-концепції (німецька мова у Німеччині, Австрії і Швейцарії) та проблем контрастивної лінгвістики і соціолінгвістики.

Цікавий напрямок наукових досліджень започаткував проф. Сулим В. Т., присвятивши свої праці аналізу варіантних розбіжностей в межах німецької мови, ставши таким чином одним із перших дослідників у ділянці теорії національних варіантів.

У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови”, довівши, що територіальне розмежування сфери поширення сучасної німецької мови та її специфічне культурно-історичне минуле стали однією із найвагоміших причин її неідентичності самій собі та виникнення трьох національних варіантів – німецького, австрійського та швейцарського. Кожний національний варіант виконує усі суспільні функції так само, як і будь-яка національно гомогенна мова, має свою соціолінгвальну модель і входить до полінаціональної німецької мови, як система в архисистемі єдиної мови.

Курси

Публікації

Статті

 1. Сулим В.Т. Роль позааудиторної роботи у підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців іноземної мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. – № 1 (115). – С. 269–276.
 2. Sulym V. THE IMPORTANCE OF STUDYING FOREIGN LANGUAGE TERMINOLOGY IN FUTURE DOCTORS TRAINING AT UKRAINIAN UNIVERSITIES / Роль вивчення іншомовної лікарської термінології у вишколі майбутніх лікарів в українському виші. Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo. №79/2022 – Р.26-31.
 3. Sulym V. European Integration Processes for the Development of Future Foreign Language Specialists in the Information Society. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21, No.12, December 2021 https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.58 (Web of science).
 4. Sulym V. CULTURAL CODE OF ARTIFACTS AND SPECIFICS OF THEIR TRANSLATION AND USE / Культурний код артефактів та специфіка їх перекладу і вживання. Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo.  №71/2021 – C. 47-53.
 5. Sulym V. Zum Deutschtum im ukrainischen Galizien. // Deutsch in der Ukraine. Geschichte Gegenwart und zukünftige Potentiale / Philipp H., Strangl T., Wellner J. (Hg.) – Regensburg : Universitätsbibliothek Regensburg, 2021, S.70–83.
 6. Sulym V. Zurück zu den nationalen Standardvarietäten des Deutschen im modernen Fremdsprachenunterricht / Lyubomyr Borakovskyy, Volodymyr Sulym // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Том 8: Матеріали Міжнародного форуму “VІ Дні Австрії у Дрогобичі” (12 – 19 травня 2019 р.) / упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка. – Дрогобич, Зальцбурґ : Посвіт, 2020. – C. 232- 240.
 7. Сулим В. Комунікативна діяльність при вивченні іноземної мови / Н. Мукан, В. Сулим, Т. Кучай, О. Кучай, Н. Рокосовик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – № 10 (104). – С. 374–379.
 8. Сулим В. Позиція іноземної мови в освітньому процесі. / Н. Мукан, В. Сулим, О. Біда, Т. Кучай, О. Кучай, А. Чичук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – № 9 (103). – С. 380–385.
 9. Sulym V. Developing Environmental Culture in Future Teachers during Professional Training / V. Sulym, V. Honcharuk et al. // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 2020.12(1), 244-264. ISSN: 2066-7329. e-ISSN: 2067-9270. doi:10.18662/rrem/212. (Web of Science).
 10. Сулим В. Сутність тьюторської системи навчання в університетах Великої Британії / В. Сулим, Т. Кучай, О. Кучай // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 186. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – С. 20–24 (Index Copernicus).
 11. Сулим В. Т. Формування лінгвокраїнознавчої компетентності майбутніх перекладачів з урахуванням полінаціонального характеру поширення англійської мови / В. Т. Сулим, Н. О. Сабат // Педагогічний Альманах: зб. наук. праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. – Вип. 41. – С.  226–231.
 12. Sulym V. Multifaceted dimensions of integration in teaching English for Natural Sciences / Volodymyr Sulym // Advanced Education. – №10. – 2018. – P. 32–39. (Web of Science)
 13. Sulym V. T. Building ESP competence on the basis of modern technologies of distance learning / Sulym V. // Philological Education of the Future: Prospective and Priority Directions of Scientific Research. (27.11.-01.12. 2017). – Lublin, 2017. – P. 120–121.
 14. Sulym W. Deutschsprachige Plurizentrik und germanistische Interkulturalität / W. Sulym // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 5 : Ювілейний зб. на пошану канд. психол. наук, доц. В. Лопушанського. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 269–273.
 15. Sulym V. Organization of Medical Students’ Learning Autonomy in the Context of Building German Communicative Strategies in Reading and Listening / V. Sulym, O. Zadorozhna // Intellectual Archive. – Vol. 6, No. 5. – Ontario : Shiny World Corporation, 2017. – P. 46–58. http://www.intellectualarchive.com/?link=journal
 16. Sulym V. Psycho-Pedagogical Diagnostics of Inclusive Competence of Future Professionals in Pedagigical Field / V. Sulym, I. Demchenko, N. Rokosovyk // Наука і освіта : Наук.-практ. журнал Південноукраїнського нац. педагогічного ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – № 8. – Одеса, 2017. – С. 141–149. (Web of Science)
 17. Sulym V. Specialty-Identification Aspect of Assessing Future Teachers` Skills of Working in Terms of Inclusive Education / V. Sulym, M. Pichkur, I. Demchenko // Наука і освіта : Наук.-практ. журнал Південноукраїнського нац. педагогічного ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – № 10. – Одеса, 2017. – С. 90–95. http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/arkhiv-zhurnaliv/vipuski-2017/vipusk-8-2017 (Web of Science)
 18. Sulym V. Didactic Potentials of the Integrated Approach to Teaching Future Programmers Professional Communicative Competence in a Foreign Language / V. Sulym, L. I. Morska, J. Skibska, V. V. Masztalir // Information Technologies and Learning Tools : Theory, Methods and Practice of Using ICT in Education. – Vol. 64, No. 2. Kyiv, 2018. – P. 1–12. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2174 (Web of Science)
 19. Sulym V. The Linguistic-Cultural Segment in the Process of Teaching a Foreign Language / V. Sulym // Вісник Черкаського університету. – Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2016. – № 18. – С. 125–130.
 20. Сулим В. Т. Філософсько-педагогічна парадигма академічної комунікативної підготовки студентів у контексті вищої освіти США / В. Т. Сулим, М. С. Козолуп // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. – Херсон, 2016. – Вип. 32. – С. 290–299.
 21. Сулим В. Фразеологічні дивергеми у німецькій варіантології / В. Сулим // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 129. – С. 13–21.
 22. Сулим В. Концепція поетапного розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців нефілологічного профілю у вищих навчальних закладах / В. Сулим, Н. Микитенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 17–25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : file:///D:/Downloads/NZTNPU_ped_2016_4_5.pdf
 23. Sulym V. T. Phraseological Units as a Factor of Variance of Idiomatic Nomination in German / V. T. Sulym // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. пр. – Серія : Філологія. – Одеса, 2016. – Вип. 25. – Т. 2. – С. 124–127 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=94
 24. Sulym V. Populos linguae iungunt / V. Sulym // Babylon : Студентський науково-популярний журнал. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – C. 3–4.
 25. Сулим В. Т. Перекладознавство як філологічний феномен / В. Сулим // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 127 (2). – С. 3–8.
 26. Сулим В. Т. Біля джерел української германістики / В. Сулим // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 127 (1). – С. 5.
 27. Sulym W. Phraseologische Divergenz des Deutschen intralingual gesehen / W. Sulym // ETC Europien Transfer of Culture (10-12.04.2014). – Nysa, – S. 44.
 28. Sulym W. Historischer Werdegang der Universität Lwiw / W. Sulym // Сторінки історії Львівського університету за матеріалами німецькомовних документів : навч.-метод. посібник / упоряд. В. М. Качмар, М. С. Смолій. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 5–15.
 29. Sulym W. Besonderheiten des Metaphergebrauchs bei der Realisierung des Sprechaktes der Rechtfertigung im deutschen und ukrainischen politischen Diskurs / W. Sulym // Studia Translatorica. – Wrocław : Universität Wrocław, 2013. – S. 112–117.
 30. Сулим В. Т. Передмова. NON PROGREDI EST REGREDI / В. Сулим // NON PROGREDI EST REGREDI : збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, доктора філологічних наук, професора / Укл. Володимир Сулим, Михайло Смолій, Христина Дяків. – Львів : ПAІС, 2013. – C. 8–16.
 31. Сулим В. Т. Іноземні мови у Львівському університеті : минуле й сьогодення / В. Т. Сулим // Вісник Львівського національного університету. Серія «Історична» – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 32. Сулим В. Т. Дивергентні чинники формування фразеологічного фонду полінаціональної мови / В. Т. Сулим // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 117. – С.73–92.
 33. Sulym W. Zum zwanzigjährigen Jubiläum des Ukrainischen Deutschlehrer- und Germanistenverbandes / A. Paslawska, W. Sulym // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. – 2012. – № – S. 2–3. 29 24
 34. Sulym W. Phraseologische Attraktivität des Deutschen als polynationaler Sprache / W. Sulym, M. Smolij, I. Mykytka // Die Germanistik um die Jahrtausendwende : Bayerisch-Ukrainischer Germanistenkongress in München (Kloster Banz, 26.-30. April 2011) / von J. R. Brunner, B. Maxymtschuk, A. Paslawska. – Lwiw : Verlagszentrum der Nationalen Iwan-Franko–Universität Lwiw, 2012. – S. 142–148.
 35. Sulym W. Erfolgreicher DaF-Unterricht und vieles mehr / W. Sulym, A. Paslawska // DaFiU. – 2012. – № – S. 2.
 36. Sulym Die Fremdsprachen vereinen die Menschen / Wolodymyr Sulym // Jüdisches Leben, jüdische Kultur und Literatur in Galizien und der Bukowina. Regionaltreffen der DAAD-Lektorinnen und -Lektoren aus der Republik Moldau, Rumänien und der Ukraine in L’viv / Lemberg vom 26. bis 30. Mai 2011. – Bonn, 2012. – Thesenband 01. – S. 26–31.
 37. Сулим В. Т. Фразеологічний рівень мови : контрастивні аспекти / В.Т. Сулим // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 124. – С. 42–51.
 38. Сулим В. Т. Metodologische Stratifikation des Fremdsprachenunterrichts aus der Sicht der Bologna-Konvention / В. Сулим // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 116. – С. 248–252.
 39. Sulym W. Vorwort / A. Paslawska, W. Sulym // DaFiU. – 2011. – № 24. – S. 2.
 40. Сулим В. Т. Populus linguae iungunt / В. Т. Сулим. – Каменяр. – 2011. – № 1. – S. 14-15.
 41. Sulym W. Die Universität Lwiw gestern und heute / W. T. Sulym // DaFiU. – 2011. – № – S. 4–11.
 42. Sulym W. T. Zur curricularen Entwicklung des Germanistikstudiums an der Universität Lwiw / W. T. Sulym // Die Lwiwer Germanistik in der Ukraine. Innensichten-Außensichten- Dissertationsvorhaben. – Mannheim : Peter Lang-Verlag, 2010. – S. 33–45.
 43. Сулим В. Т. Лексичні запозичення у фразеологізмах національних варіантів німецької мови / В. Т. Сулим // Ювілейний збірник на пошану професора Богдана Васильовича Максимчука : збірник наукових праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 242–248.
 44. Сулим В. Т. Філологічні студії та германістика у Львівському університеті : штрихи до історії / В. Т. Сулим // Ювілейний збірник на пошану професора Богдана Васильовича Максимчука : збірник наукових праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 15–29.
 45. Сулим В. Т. Українські власні назви у німецькомовному інформаційному просторі як елемент міжкультурної комунікації / В. Т. Сулим, М. С. Смолій // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. : Філологічні науки. – – Вип. 89 (3). – С. 319–322.
 46. Сулим В. Т. Основні нормативні принципи викладання іноземних мов на факультеті іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка з огляду на долучення України до Болонського процесу / В. Т. Сулим // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2009 рік (4–5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010.
 47. Sulym W. Vorwort // A. Paslawska, W. Sulym. – DaFiU. – 2010. – № 22. – S. 2.
 48. Sulym W. T. Methodologische Stratifikation des Fremdsprachenunterrichts aus der Sicht des Bologna-Prozesses / W. T. Sulym // Іноземна філологія. – Львів, 2010. – Вип. 116. – С. 222–226.
 49. Сулим В. Т. Українські власні назви у німецькомовному інформаційному просторі як елемент міжкультурної комунікації / М. С. Смолій, В. Т. Сулим // Наукові записки. – Сер. : Філол. науки (мовознавство) : У 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2010. – Вип. 89. Ч. 3. – С. 319–322.
 50. Sulym W. Regeln für Schauspieler / W. Sulym // Просценіум, 2009. – № 1–2. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – C. 29–52.
 51. Сулим В. Т. Відображення у мові філософських категорій буття і становлення (на прикладі дієслів wesan і werdan) / М. С. Смолій, В. Т. Сулим // Наукові записки. – Вип. 81 (1). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 4 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 32–37.
 52. Sulym W. Deutsch an der Universität Lwiw / Sulym // Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Jahrbuch 2008. – Göttingen : Wallstein Verlag, 2009. – S. 73–74.
 53. Сулим В. Т. Віденський діалект та його роль у формуванні австрійського варіанта німецької мови / О. М. Свистович, В. Т. Сулим // Іноземна філологія. – Львів, 2008. – Вип. 120. – С. 71–78.
 54. Sulym W. Tag der deutschen Sprache in der Ukraine / W. Sulym // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. – Lwiw, 20/2008. – 2–3.
 55. Сулим В. Узус усного мовлення та взаємодія діалектів і норми у німецькомовній частині Швейцарії / В. Сулим // Іноземна філологія. – 2005. – Вип. 115. – С. 31–36.
 56. Sulym W. Zum Komponentenbestand von gesamtdeutschen und nationalspezifisehen phraseologischen Einheiten / W. Sulym // Germanistik in der Ukraine. – Drohobytsch-Kyjiw, 2008. – 3. – S. 148–153.
 57. Sulym W. Interkulturelle Phraseologismen als Treffpunkt von Sprachen und Kulturen / W. Sulym // Наукові записки : Серія філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2008. – Вип. 75. – C. 70–75.
 58. Сулим В. Т. Deutsch als Kontaktsprache / В. Т. Сулим // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. – №19. – 2007. – S. 3–4.
 59. Сулим В. Т. Симфонією лине пісня лісова. Передмова до перекладу драми Лесі Українки «Лісова пісня». – Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – C. 6–13.
 60. Сулим В.T. Зрозуміти кожного / В. Т. Сулим // Іноземні мови в навчальних закладах, 2006. – № З (19). – С. 119–128.
 61. Сулим В. Т. (у співавторстві). DaF im Kontext der Globalisierung: neue Chancen und Gefahren / В. Т. Сулим // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. – 2006. – № – S. 26–27.
 62. Сулим В. Т. ECTS und Symmetrie von Kenntnissen ihrer Auswertung und Kodifizierung im Gesammt- europäischen Rahmen / В. Т. Сулим // Berufsbild eines Lehrenden und Spezifik des Lehr- und Lehrnprozesses an Bildungseinrichtungen der Ukraine im Kontext des europäischen Referenzrahmens und Bologna-Prozesses, – С. 6–7.
 63. Сулим В. Історія філологічних шкіл і студій у Львівському університеті / В. Сулим // ІІ Українсько-баварський конгрес германістів. – Львів : ЛНУ, 2002. – С. 58–64.
 64. Сулим В. Лексичні запозичення як компонент національно маркованих фразеологізмів німецької мови / В. Сулим // Іноземна філологія, 2001. – Вип. 112. – С. 94–97.
 65. Сулим В. Національні маркери у компонентному складі фразеологізмів німецької мови (у співавторстві) / В. Сулим // Наукові записки. Серія мовознавство 1. – Тернопіль : Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – – С. 66–68.
 66. Sulym W. Die Nationale Iwan-Franko-Unversität Lwiw – eine akademische Bildungsstätte mit vielen Vergangenheiten / W. Sulym // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. – – № 9. – С. 3–8.
 67. Сулим В. Компонент-маркер у складі фразеологічних гельвецизмів / В. Сулим // Республіканський міжвідомчий збірник. Іноземна філологія. – Львів, 1995. – Вип. 108. – C. 37–41.
 68. Сулим В. Національно-специфічний компонент дієслівних фразеологізмів німецької мови в Австрії / В. Сулим // Республіканський міжвідомчий збірник. Іноземна філологія. – Львів, 1993. – Вип. 105. – C. 54–61.
 69. Сулим В. Фразеологічна диглосія національних варіантів німецької мови / В. Сулим // Республіканський міжвідомчий збірник. Іноземна філологія. – Львів, 1992. – Вип. 103. – C. 37–45.
 70. Sulym W. Zur Internationalisierung von Phraseologismen lateinischer Herkunft / W. Sulym // Das Wort. Germanistisches Jahrbuch DDR-UdSSR. 1990. – 86–101.

Підручники та посібники

 1. Sulym W.  Phraseologische Austriazismen: Theorie und Praxis / Фразеологічні австріяцизми: теорія і практика: посібник / Сулим В. Т. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 158 с.
 2. Sulym W. T. Interjektionale Phraseologismen: Deutsch – Ukrainisch: Phraseologisches Praktikum für Germanistik- und Translatorik-Studenten = Німецькі інтер’єкціональні фразеологізми та їхні українські відповідники: фразеологічний практикум для студентів германістики та перекладу / Володимир Сулим, Любов Віталіш. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 68 с. Умовн. друк. арк. 3,6.
 3. Сулим В. Т. Lexikologie der deutschen Sprache duolingual : Deutsch als zweites Fach / Двомовна лексикологія німецької мови як другої іноземної: підручник/ Сулим В. Т., Віталіш Л. П., Максимчук Б. В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 228 с.
 4. Сулим В. Т. Linguolandeskundliche Konversationen = Лінгвокраїнознавчі діалоги : навч. посібник / Сулим В.Т., Любов Віталіш, Юрій Теребушко. – 2-ге вид., виправ., доповнене. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 192 с. ISBN.
 5. Сулим В. Т. Grundlagen der praktischen Linguistik / Основи практичної лінгвістики : підручник / В. Сулим, Л. Віталіш, Ю. Теребушко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 359 c.
 6. Сулим В. Т. Формування академічної компетентності : курс англійської мови для студентів та аспірантів природничих спеціальностей : навч. посібник / Н. О. Микитенко, В. Т. Сулим, М. С. Козолуп. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 184 c.
 7. Сулим В. Т. Мудрість народна – мудрість міжнародна / Л. М. Глущенко, В. Т. Сулим. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 c.
 8. Сулим В. Т. Linguolandeskundliche Konversationen / Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим, Ю. Р. Теребушко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 c.
 9. Сулим В. Т. Латинська мова та основи біологічної термінології / Н. Г Ревак, О. Ю. Назаренко, В. Т. Сулим. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 404 с.
 10. Сулим В. Т. Термінологічний лінгвістичний словник-мінімум для студентів-германістів : Посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до філології» / Упоряд. Віталіш Л. П., Димчевська Н. В. та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с.
 11. Сулим В. Т. Lesen lernen durch Schreiben. Посібник для домашнього читання для студентів 1–2 курсів спеціальності «Англійська мова та література» / Буйницька Т. О., Віталіш Л. П. та ін. – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 152 с.
 12. Сулим В. Т. Граматика німецької мови для перекладачів / В. Т. Сулим, М. С. Смолій. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 352 с.
 13. Сулим В. Т. Німецька мова. Посібник для самостійної роботи над читанням / Л. П. Віталіш, Б. В. Максимчук, А. Й. Паславська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 148 с.
 14. Сулим В. Т. Основи лексикографії. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Німецько-український переклад» / М. С. Смолій, В. Т. Сулим. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 52 с.
 15. Сулим В. Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів) / Н. Г. Ревак, В. Т. Сулим. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 325 с.
 16. Сулим В. Т. Практична граматика німецької мови / В. Т. Сулим, М. С. Смолій. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 304 с.
 17. Сулим В. Лексикологія німецької мови як другої іноземної / В. Сулим. – Тернопіль : «Навчальна книга – Богдан», 2009. – 200 с.
 18. Сулим В. Латинська мова (для неспеціальних факультетів) / В. Сулим. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 462 с.
 19. Сулим В. Т. (у співавторстві). Лексикологія німецької мови як другої іноземної : посібник / В. Т. Сулим. – Львів : Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 176 с.
 20. Сулим В. Т. (у співавторстві). Латинська мова / В. Т. Сулим. – Львів : Нова книга, 2006. – 439 с.
 21. Сулим В. Т. (у співавторстві). Німецька мова для філологів / В. Т. Сулим. – Львів : Нова книга, 2006. – 535 с.
 22. Сулим В. (у співавторстві). Мудрість народна – мудрість міжнародна / В. Сулим // Посібник-словник прислів’їв, приказок, крилатих висловів та мовних зворотів дев’ятьма мовами / за заг. редакцією Сулима В. Т. – Чернівці : Рута, 2004. – 256 с.
 23. Сулим В. Латинська мова. Підручник для неспеціальних факультетів, коледжів, гімназій та ліцеїв / Н. Г. Ревак, В. Сулим. – Львів, 2002. – 236 с.

Конференції

 1. Sulym W. Explizite und implizite Markierung von Phraseologismen in den nationalen Standardvarietäten des Deutschen/ W. Sulym // Mit der deutschen Sprache gemeinsam Grenzen überwinden : Матеріали XХIX Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (23–24 вересня 2022 р.) – Львів : ПАІС, 2022. – С. 150–151.
 2. Сулим В.Т. Phraseologische Helvetismen in Wörterbuch und Text / Володимир Сулим // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (3-4 лютого 2022 рік). На пошану доктора філологічних наук, академіка Катерини Яківни Кусько. – Львів : ПАІС, 2022. – С. 278–281.
 3. Сулим В.Т. Інтенційна експліцитність етно-культурного компонента стійких словесних комплексів у міжкультурній комунікації / Глобальні трансформації у сфері культури: виклики сьогодення. Матеріали міжнародної наукової конференції. ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2021. – С. 140-142.
 4. Sulym W. Zum modernen fremdsprachigen Fernstudium aus digitaler Sicht / W. Sulym // Германістика і виклики часу: міждисциплінарність, інтернаціоналізація та діджиталізація = Germanistik und Herausforderungen der Zeit: Interdisziplinarität, Internationalisierung und Digitalisierung : Матеріали XХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (24–25 вересня 2021 р.) – Львів : ПАІС, 2021. – С. 190–192.
 5. Сулим В. Німецька фразеологічна система в національних варіантах  / Володимир Сулим // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 рік (4-5 лютого 2021 рік). На пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка. – Львів : ПАІС, 2021. – С. 177–179.
 6. Sulym W. Didaktische Ansätze zum Aufbau eines Kapitels im Lehrbuch „Grundlagen der praktischen Linguistik“ / W. Sulym // Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика = Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis : Матеріали XХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (25–26 вересня 2020 р.) – Львів : ПАІС, 2020. – С. 150–151.
 7. Sulym W. Intentionelle Verwendung von phraseologischen Helvetismen im Schweizer Hochdeutschen / W. Sulym // Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика = Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis : Матеріали XХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (25–26 вересня 2020 р.) – Львів : ПАІС, 2020. – С. 150–151.
 8. Sulym W. Deutsche Spuren an der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw / W. Sulym // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: Матеріали ХХVI Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (27–28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2019. – С. 162–164.
 9. Sulym W. Deutsche Phraseologismen als Schnittstelle von Sprache, Kognition und Kultur / Wolodymyr Sulym // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання : Матеріали ХХV Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018 р.). – Львів : ПАІС, 2018. – С. 151–153.
 10. Sulym W. Ein Neues Lehrbuch für Germanistikstudenten / Sulym W., Vitalish L., Terebuscho J. // Комунікація у сучасному соціумі : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (8 червня 2018 р.). – Львів, 2018. – С. 96.
 11. Sulym W. Zur deutschschweizerischen Diglossie / W. Sulym // Українська германістика в діалозі культур : матер. ХХIІ Міжнародної наук.-практич. конф. Асоціації українських германістів (6–8 жовтня 2015 р., Львів, ЛНУ ім. І. Франка). – Львів : ПАІС, 2015. – С. 127–129.
 12. Sulym W. Moderne Curricula und die Notwendigkeit der Testentwicklung // Internationalization in teacher education / W. Sulym // 7th International meeting 2013 of Erasmus coordinators, researchers, partners and friends of the  University College of Teacher Education (UCTE). – Pädagogische Hochschule Kärnten / Viktor Frankl Hochschule, 2013. – S. 7–8.
 13. Сулим В. Т. Curriculumrevision und Testenentwicklung / В. Сулим // Матеріали ХХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції асоціації українських германістів. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 242–244.
 14. Sulym W. T. National markierte Phraseologismen als Träger der Kulturalität des plurizentischen Deutschen / В. Т. Сулим // Матеріали ХVIІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції асоціації українських германістів. – Ужгород : ВЦ ДВНЗ Ужгородський національний університет, 2011. – С. 179–181.
 15. Пилип’юк В. В. Для тебе, Львове, я живу / В. В. Пилип’юк ; [пер. В. Т. Сулима …]. – Львів, 2011. – 104 с.
 16. Sulym W. Germanistik als Bindeelement zwischen der Ukraine und Deutschland / W. Sulym // Українсько-баварська конференція германістів «Українсько-німецькі зустрічі : мова, література, дидактика» (16–17 квітня 2010 р.). – Львів, 2010.
 17. Sulym W. Interkulturelles Handeln im Translationprozess / W. Sulym // ХVIІ-та Міжнародна науково-практична конференція асоціації українських германістів (22–23 жовтня 2010 р.). – Львів, 2010.
 18. Sulym W. Germanistik als Bindeelement zwischen der Ukraine und Deutschland / W. Sulym // Ukrainisch-deutsche Begegnungen : Sprache, Literatur, Didaktik : Х. Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw = «Українсько-німецькі зустрічі: мова, література, дидактика» : Матеріали Українсько-баварського конгресу германістів у Львівському національному університеті імені Івана Франка (16–17 квітня 2010 р.). – Львів : видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 7–8.
 19. Sulym W. Interkulturelles Handeln im Translationprozess / W. Sulym // Materialien der 17. UDGV-Tagung am 22–23 Oktober 2010 «Deutsch lehren und lernen in der interkulturellen Welt». – Lwiw : Universitätsverlag, 2010. – S. 154–155.
 20. Sulym W. Germanistik als Bindeelement zwischen der Ukraine und Deutschland // Ukrainisch-deutsche Begegnungen : Sprache, Literatur, Didaktik : Х. Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw = «Українсько-німецькі зустрічі: мова, література, дидактика» : Матеріали Х Міжнародної конференції германістів України і Баварії. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 118–122.
 21. Сулим В. Т. Фразеологічні гельветизми з погляду лексико-графічної кодифікації / В. Т. Сулим // Звітна наукова конференція професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2010 рік (7–8 лютого 2011 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова. – Львів, 2011.
 22. Sulym W. Sprache–Identität–Nation / W. Sulym // Materialien der 16. UDGV-Tagung am 16–17 Oktober 2009 «Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Ukraine». – Tscherniwzi : Knyhy–XXI, 2009. – S. 108–109.
 23. Sulym W. Germanistische Interkulturalität und der Bologna-Prozeß / W. Sulym // Збірник тез XV міжнар. науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Теорія та практика викладання німецької мови як іноземної : перспективи розвитку». – Тернопіль, 2008.
 24. Сулим В. Т. (у співавторстві). Starting up an English Writing center at an Ukrainian University. 4th Biennial conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing. «Teaching Academic Writing across in the Disciplines» (29 червня – 2 липня 2007 р.). – Бохум, 2007. – С. 32.
 25. Сулим В. Т. Zum Problem des pragmatischen Potenzials grammatischer Formen / В. Т. Сулим // Dokumentation das IV Ukrainisch-Bayerischen Germanistentagung (23–24 Mai 2005). – Lwiw, 2006. – S. 89–91.
 26. Сулим В. Т. Основні принципи загальноєвропейської системи перезарахування кредитів з погляду Болонського процесу / В. Т. Сулим // «Реалізація принципів і завдань Болонського процесу в Україні» : Матеріали Міжнародної наукової конференції (31.03. –1.04.2005). – Львів, 2005. – С. 3–8.
 27. Сулим В. T. Eine Sprache – drei Nationen : sprachliche Divergenz – europäische Konvergenz / В. Т. Сулим // Bayerisch – Ukrainische Germanistentagung an der Ukrainische Freien Universität. Dokumentation der dritten Germanistentagung (28–31 Oktober 2003). – München–Львів, 2005. – С. 10–14.
 28. Sulym W. Wechselbeziehung von Sprache und Kultur : interkulturelle Aspekte / W. Sulym // Bayerisch-Ukrainische Germanistentagung (3–4 November 2005). – München, 2005.
 29. Sulym W. Deutsche Sprache, Literatur und Kultur im ukrainischen Kontext / W. Sulym // Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw (24. Mai 2005). – Lwiw, 2005.
 30. Sulym W. ECTS und Symmetrie von Kenntnissen ihrer Auswertung und Kodifizierung im Gesamteuropäischen Rahmen. Специфіка навчання та вивчення німецької мови як іноземної в освітніх закладах України в контексті європейських рекомендацій та Болонського процесу / W. Sulym // Матеріали 12-ої міжнародної науково-практичної конференції викладачів німецької мови 11–12 листопада 2005. – Львів, 2005. – C. 6–7.
 31. Sulym W. Zur Geschichte von Philologischen Schulen und Studien an der Universität Lwiw / W. Sulym // Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Universität Lwiw. Dokumentation der 2. Ukrainisch-Bayerischen Germanistentagung (8.-10. April 2002). – Lwiw, 2004. – С. 32–36.
 32. Sulym W. Das plurizentrische Deutsch in der Welt der Mehrsprachigkeit / W. Sulym // Матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Німецька мова як іноземна на килимі суцвіття мов у системі освіти України». – Львів, 2003. – C. 17–19.
 33. Sulym W. Germanismen im Ukrainischen von Galizien / W. Sulym // Bayerisch-Ukrainische Germanistentagung an der Ukrainischen Freien Universität. Dokumentation einer internationalen Konferenz (25–28 Januar 2001). – München, 2003. – С. 92–97.
 34. Sulym W. Lexikalisch-semantische Eigenart des Deutschen in österreichischer Standardvarietät / W. Sulym // Семантика мови і тексту : Зб. статей VІ міжнародної наукової конференції (26-28 вересня 2000). – Івано-Франківськ, 2000. – С. 641–642.
 35. Sulym W. Soziolinguistischer Status von Nationalvarietäten des Deutschen und gemeindeutsche Sprache / W. Sulym // Німецька мова в сучасному світі : Матеріали доповідей міжнародної наукової конференції (Дрогобич, 7–9 травня 1998 р.). – Дрогобич : ВФ “Відродження”, 2000. – С. 19–26.
 36. Sulym W. Sprachliche Identität auf Grund der Nationalvarietät des Deutschen / W. Sulym // По слідах німецької мови та культури в Україні : Матеріали VІІ міжнародної наукової конференції германістів. – Чернівці : Рута, 1999. – С. 28–35.
 37. Sulym W. Divergente Merkmale des plurizentrischen Deutsch und ihre Vermittlung im DaF-Unterriсht / W. Sulym // Internationale Konferenz der V. UDGV-Tagung «Interkulturelle Germanistik bzw. interkulturelles Lernen im ukrainisсhen Kontext». – Lwiw, 1997. – 36–42.
 38. Sulym W. Aktivierung und Reaktivierung lexikalisch-grammatischer Kenntnisse im Fortgeschrittenenunterricht / W. Sulym // Міжнародна конфер. «Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому технічному навчальному закладі». – Львів, 1996. – C. 52–54.
 39. Сулим В. Іншомовний компонент у складі фразеологічних австріяцизмів / В. Сулим // Міжнародна конфер. «Мови європей­ського культурного ареалу : проблеми розвитку і взаємодії». – Київ, 1995. – C. 27–29.
 40. Сулим В. Явище «Фразеологічної тріади» у сучасній національно негомогенній німецькій мові / В. Сулим // Міжнародна конфер. «Лексикографічні та методичні концепції викладання чужозем­них мов у технічному навчальному закладі». – Львів, 1994. – C. 31–32.
 41. Сулим В. Дидактика збагачування фразеологічного запасу студентів з точки зору ва­ріантності німецької мови / В. Сулим // Республіканська наук. конфер. «Сучасні методи навчання та форми контролю знань з іноземної мови». – Київ, 1993. – C. 17–23.
 42. Сулим В. Національно-марковані фразеологізми у текстах газет Австрії та Швейцарії / В. Сулим // Регіональна конференція «Лінгвістика тексту за фахом та проблеми прикладного термінознавства». – Київ, 1993. – C. 27–31.
 43. Сулим В. Фразеологічна маркованість на рівні національних варіантів негомогенної німецької мови // Міжнародна конфер. «Проблеми лінгвістики тексту та лінгвометодики». – Львів, 1992. – 37–42.

Переклади

 1. Кривецький І. Тарас Шевченко // Тарас Шевченко і Галичина. Статті та матеріали / Упорядник Феодосій Стеблій ; [пер. В. Сулим]. – 2014. – С. 246–253.
 2. Суспільство та індивід. Методологічне дослідження доктора Б. Кістяківського ; [пер. з нім. В. Т. Сулима, О. В. Ільїна, Е. А. Шабайкович]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 210 с.
 3. Сало І. Твори. Публіцистика. Під п’ятикутним ковпаком. Том 3 / І. Сало ; [пер. В. Сулима]. – Львів : Каменяр, 2010. – С. 135–153.
 4. Sulym W. Regeln für Schauspieler / W. Sulym // Просценіум, 2009. – № 1–2. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – C. 29–52.
 5. Сулим В. T. Переклад статті Х.Е. Філіпс. Степан П’ятничко. Новий Верді-баритон / В. Т. Сулим // Просценіум, 2005. – № 1–2 (11–12). – С. 77–80.

Біографія

1975 закінчив Рава Руську СШ № 1

1978-1981  студент факультету іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка кафедри німецької філології. Спеціальність “Німецька мова та література”;

1981-1985 студент факультету германістики Лейпцігського університету у Німеччині. Отримав диплом з відзнакою;

1985-1991 ассистент кафедри німецької філології ЛНУ ім. Івана Франка;

1991-1993 аспірант кафедри романо-германської філології КНУ ім. Тараса Шевченка;

1994 захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови”;

1999 отримав звання доцента кафедри німецької філології;

з 2000   декан факультету іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка;

2008     нагороджений нагрудним знаком “Відмінник освіти України”

2018    нагороджений нагрудним знаком “Заслужений працівник освіти України”

2019    здобув звання професора

Нагороди

2006 – нагороджений нагрудним знаком “Відмінник освіти України”

2008 – нагороджений нагрудним знаком “Петро Могила”

2018 – нагороджений нагрудним знаком “Заслужений працівник освіти України”

 

Методичні матеріали

 

 1. Сулим В. (у співавторстві). Рекомендації до видання друкованих матеріалів при Видавничому центрі ЛНУ ім. Івана Франка / В. Сулим. – Львів : ЛНУ, 2004. – 42 с.
 2. Сулим В. Методологічна стратифікація викладання та вивчення іноземних мов з погляду Болонської конвенції / В. Сулим // Іноземна філологія. – Львів, 2004. – Вип. 116.
 3. Сулим В. (у співавторстві). Методичні вказівки та матеріали до теми «Субстантивовані прикметники та партиципи» для студентів 1–3 курсів відділу німецької філології денної та заочної форм навчання / В. Сулим. – Львів : ЛНУ, 2002. – 24 с.
 4. Сулим В. (у співавторстві). Методичні вказівки та матеріали до теми «Фразеологічні звороти» для студентів 2–3 курсів відділу німецької філології денної та заочної форм навчання / В. Сулим. – Львів : ЛНУ, 2002. – 12 с.
 5. Сулим В. (у співавторстві). Методичні вказівки та матеріали до теми «Керування прийменників німецької мови» для студентів 1-3 курсів відділу німецької філології денної та заочної форм навчання / В. Сулим. – Львів : ЛНУ, 2002. – 43 с.
 6. Сулим В. (у співавторстві). Навчальна програма вивчення іспанської мови як третьої іноземної / В. Сулим. – Львів, 2002. – 19 с.
 7. Сулим В. (у співавторстві). Навчальна програма вивчення іспанської мови як другої іноземної / В. Сулим. – Львів, 2002. – 17 с.
 8. Сулим В. (у співавторстві). Навчальна програма вивчення французької мови як третьої іноземної / В. Сулим. – Львів, 2002. – 16 с.
 9. Сулим В. (у співавторстві). Навчальна програма вивчення французької мови як другої іноземної / В. Сулим. – Львів, 2002. – 24 с.
 10. Сулим В. (у співавторстві). Навчальна програма вивчення англійської мови як третьої іноземної / В. Сулим. – Львів, 2002. – 16 с.
 11. Сулим В. (у співавторстві). Навчальна програма вивчення англійської мови як другої іноземної / В. Сулим. – Львів, 2001. – 22 с.
 12. Сулим В. (у співавторстві). Навчальна програма вивчення німецької мови як третьої іноземної. Практичний курс для студентів-германістів та романістів денної форми навчання факультету іноземних мов / В. Сулим. – Львів : ЛНУ, 2001.
 13. Сулим В. (у співавторстві). Навчальна програма вивчення німецької мови як другої іноземної. Практичний курс для студентів-германістів та романістів денної форми навчання факультету іноземних мов / В. Сулим. – Львів : ЛНУ, 2001.
 14. Сулим В. (у співавторстві). Навчальна програма вивчення третьої іноземної мови. Практичний курс для студентів-германістів та романістів денної форми навчання факультету іноземних мов / В. Сулим. – Львів : ЛНУ, 2001.
 15. Сулим В. (у співавторстві). Методичні вказівки та матеріали до теми «Відмінково-прийменникове керування 300 базових дієслів німецької мови» для студентів 1-3 курсів відділу німецької філології денної та заочної форм навчання. – Львів : ЛНУ, 2000. – 33 с.
 16. Сулим В. Тестові завдання з теоретичної фоне­тики сучасної ні­мецької мови для студентів німець­кого відділення факультету іно­зем­них мов / В. Сулим. – Львів : ЛДУ, 1997. – 36 c.
 17. Сулим В. Конкурсні тесто­ві завдання з німець­кої мови  (для вступників на гу­манітарні факуль­тети ЛДУ імені Івана Франка) / В. Сулим. – Львів : ЛДУ, 1995. – 237 c.
 18. Сулим В. Методичні вказів­ки до відмі­нюван­ня прикметників у німецькій мові  (для студентів ІІ курсу німецького відділення) / В. Сулим. – Львів : ЛДУ, 1995. – 27 c.
 19. Сулим В. Методичні вказів­ки до вживання артикля у німецькій мові (для студентів І–ІІ курсів німецького відділення / В. Сулим. – Львів : ЛДУ, 1995. – 38 c.
 20. Сулим В. Лексичний мінімум з німецької мови для студентів І курсу німецького відділення ф-ту іноземних мов / В. Сулим // Львів : ЛДУ, 1992. – 49 c.
 21. Сулим В. Методичні вказівки і робоча програма для студентів І курсу німецького відділення денного навчання / В. Сулим. – Львів : ЛДУ, 1991. – 28 c.
 22. Сулим В. Методичні вказівки до корективних вправ з вступного фонетичного курсу / В. Сулим. – Львів : ЛДУ, 1990. – 46 c.
 23. Сулим В. Відмінювання прикметників після неозначено-особо­вих займенників у множині / В. Сулим. – Львів : ЛДУ, 1988. – 22 c.
 24. Сулим В. Методичні вказівки до вивчення сус­пільно-політичної лексики німецької мови / В. Сулим. – Львів : ЛДУ, 1987. – 37 c.

Розклад