Комунікативно-письмова компетенція у лінгвістичній практиці (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Жох І. П.Іні21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Іні21Жох І. П.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є формування і удосконалення мовленнєвої компетентності студентів, а саме підвищення якості практичних навичок і умінь, необхідних для всіх видів усного та писемного мовлення.

Програмою передбачена реалізація таких завдань:
– комплексний та поступових розвиток всіх складових комунікативної компетенції (лінгвістичної, прагматичної, соціокультурної, навчальної та професійної) до рівня, який дозволяє студентами адекватно та впевнено використовувати іспанську мову в широкому спектрі реальних ситуацій.Особлива увага приділяється розвитку прагматичної, соціокультурної та професійної комунікативної компетенції.
– подальший розвиток та вдосконалення професійної комунікативної компетенції на основі базових знань та вмінь, а також усвідомлення та аналізу власного навчального та професійного досвіду;
– вдосконалення соціокультурної компетенції студентів;
– подальше вдосконалення лінгвістичної компетенції через міждисциплінарні зв’язки із філологічними дисциплінами;
– розвиток навчальної автономії студентів, підтримка їхньої готовності навчатися протягом життя та вивчати інші іноземні мови;

Результати навчання:
знати:
формувати у студентів уміння та навички володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;
удосконалювати у студентів уміння здійснювати іншомовну комунікацію базуючись на правилах та закономірностях іспанської мови, а також на соціокультурних знаннях;
удосконалювати комунікативно-письмову підготовку студентів шляхом використання автентичних іспаномовних матеріалів;
сформувати у студентів відповідну базу знань для вільного користування іспанською мовою у професійних, наукових та інших цілях.
вміти:
реагувати на загальні повідомлення та певні деталі інформації;
аналізувати наданий текст; знаходити та аналізувати специфічну інформацію в тексті;
відновлювати зміст наданого тексту; розвивати подані в тексті ідеї чи події;
сприймати іншомовне мовлення на слух та аналізувати інформацію, лексичні та граматичні явища;
писати оповідання, короткі біографії, розповіді, твори на задану тему, анотації;

Рекомендована література

1. Креденець Н. Д. Компетентнісна парадигма професійної підготовки фахівців [Текст] Зб. наук. пр. – Вип. 6 / Н. Д. Креденець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ−Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – 701 с.
2.Gómez Torrego L. El léxico en el español actual: uso y norma. – Madrid : Arco/Libros, 1995. – 384 p.
3.Guerrero Ramos, Gloria. Neologismos en el español actual. 2ª Edición. Madrid, 1997. – 54 p. Lorenzo E. El español de hoy, lengua en ebullición. – Madrid : Gredos, 1980. – 284 р.
4. Martín-Gamero S. La enseñanza del inglés en España desde la Edad Media hasta el siglo XIX. – Madrid: Gredos, 1961. – 300 p.
5. Seco M. El léxico de hoy. – Madrid : Comunicación y lenguaje, 1997. – P. 183–184.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус