Майстерність художнього перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
916Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Сулим В. Т.Інм51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інм51Мпрофесор Сулим В. Т.

Опис курсу

Зважаючи на те, що робота перекладача надзвичайно багатогранна та багатостороння та включає широке різноманіття комунікативних ситуацій (переклад зустрічей на вищому рівні, судовий переклад, переклад у сфері соціальних послуг, переклад конференцій та симпозіумів), виникає потреба у формуванні у майбутнього фахівця вміння грамотно та майстерно використовувати мовні засоби відповідно до мети висловлювання та комунікативної ситуації загалом.

У рамках курсу студент знайомиться з основними формами існування національної мови та сферами їхнього вжитку, опановує правила мовленнєвого етикету (форми вітання та прощання, звертання, подяки, вибачення в українській та німецькій мовах та культурах тощо). Крім того, курс передбачає повторення та засвоєння ключових норм української та німецької мови на орфоепічному, орфографічному, лексичному, граматичному рівнях. Важливу роль відводиться аналізу типових прикладів мовного явища «суржик» та шляхам боротьби з ним.

Ключова мета курсу – формування у студентів вміння висловлюватися правильно, лаконічно, виразно та відповідно до комунікативної ситуації та комунікативної мети.

Рекомендована література

 

  1. Bickes H. Förderung der sprachlichen Kultur in der Bundesrepublik Deutschland / Hans Bickes, Anne Trabold, Gesellschaft für Deutsche Sprache, Robert Bosch Stiftung. – Stuttgart, 1994.  – 334 S.
  2. Sprachkulturen in Europa: ein internationales Handbuch / Hg.: Nina Janich, Albrecht Greule. – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2002. – 377 S.
  3. Sprachsituation und Sprachkultur im internationalen Vergleich: Aktuelle Sprachprobleme in Europa / Hg. J. Scharnhorst. – Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 1995.
  4. Straßner E. Deutsche Sprachkultur: Von der Barbarensprache zur Weltsprache / Erich Straßner. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1995. – 469 S.
  5. Головащук С. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. — Київ: Наук. думка, 2004. – 448 с.
  6. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. – Київ: Либідь, 1990. – 304с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму