Культурний семіозис і переклад

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Андрейчук Н. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

У рамках першої частини курс повинен сформувати системне бачення основних понять і категорій семіотики, теоретико-методологічних принципів семіотичних студій, дати відомості про ключові школи та напрями пошуку у семіотиці й окреслити міждисциплінарний зв’язок лінгвістики, семіотики й перекладознавства. Передбачається розвиток умінь узагальнення опорових та дискусійних тверджень праць провідних вчених-семіотиків, зокрема Ф. де Соссюра, Ч. Пірса, Дж.Ділі, У. Еко, Ю.Лотмана та ін. У рамках другої частини, курс повинен подати системний огляд тлумачення семіозису й культурного семіозису в лінгвосеміотиці; ознайомити з процесами розуміння з погляду семіотики та засадами інтерпретації тексту для відтворення культурного семіозису в перекладі.

Результати навчання:

  • знати: історію розвитку термінологічного та методологічного апарату семіотики; природу мовного знака та коду, лінгвосеміотичні засади тлумачення процесу кодування тексту, канони, які є визначальними для застосування лінгвосеміотичного підходу до аналізу перекладного тексту в перекладознавчих студіях.
  • вміти: аналізувати лінгвокультурні коди як правила побудови відношень знаків у тексті; через аналіз кодування тексту реконструювати лінгвокультурний простір автора оригіналу, з опорою на фундаментальні ідеї семіозису як процесу «співпраці» між знаками, об’єктами та інтерпретантами, затосовувати метод репродуктивної інтерпретації тексту; робити перекладознавчий аналіз спрямований на зіставне вивчення лінгвокультурного кодування тексту оригіналу та перекладу.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус з навчальної дисципліни «КУЛЬТУРНИЙ СЕМІОЗИС І ПЕРЕКЛАД»,

Завантажити силабус