Лексичні аспекти сучасного англомовного дискурсу

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
912Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета курсу полягає у розвитку умінь досягати максимальної адекватності перекладу з погляду відтворення семантики та прагматики лексичних одиниць та здійснювати основні види лексичних перетворень у процесі перекладу різножанрових текстів сучасного англомовного дискурсу. Курс передбачає роботу з інституційним, художнім, повсякденним та науковим дискурсами та зосереджує увагу на свідомому застосуванні доречних стратегій для подолання труднощів, повʼязаних з лексичними особливостями сучасної англійської мови.

Результати навчання:

знати: продуктивні типи сучасного англійського словотвору (словоскладання, лексикалізація висловлень, конверсія, особливі типи скорочення тощо), які не мають прямих аналогій в українській мові та можуть викликати труднощі в процесі перекладу; основні тенденції в розвитку словникового складу сучасної англійської мови, які  виокремлюються дослідниками у галузі неології, гендерної лінгвістики та ін.; перекладацькі стратегії подолання труднощів при відтворенні культурно-маркованої лексики.

вміти: здійснювати доперекладацький аналіз тексту для визначення його лексичних особливостей, застосовувати різноманітні трансформації на словотвірному, морфологічному та лексико-семантичному рівнях, які необхідні для забезпечення адекватності перекладу; знаходити міжмовні лексичні відповідники при перекладі, зважаючи на денотативний, конотативний та номінативний аспекти лексичних трансформацій.