Лексикологія (французької мови)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420доцент Піскозуб З. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
412Інф21доцент Піскозуб З. Ф.

Опис курсу

Мета : ознайомити студентів з основними засадами вчення про словниковий склад мови,

основні одиниці мови, морфеміку та словотвір, семантику лексичних одиниць.

Завдання : враховуючи головні теоретичні досягнення  лексичної морфології  та лексичної семантики, ознайомити студентів з фундаментальними положеннями сучасної лексикології про лексичну систему французької мови, її структурну організацію, основні  одиниці системи та способи їхнього творення ,  семантичну  системну ієрархію й, зокрема, вивчення парадигматичних семантичних відносин та семантичної  організації лексичних ’’мікросистем” – семантичних полів у термінах семного аналізу.

Після  вивчення  курсу Лексикологія студент повинен:

Р о з у м і т и  цілісну структуру курсу, його специфіку у порівнянні з іншими філологічними теоретичними дисциплінами, його зв’язки з іншими лінгвістичними галузями.

Д о с к о н а л о  в о л о д і т и  базовим теоретичним концептуальним апаратом дисципліни Лексикологія.

У м і т и  застосовувати попередньо вивчені теоретичні положення у своїй майбутній професійній діяльності, а також у практичній студентській роботі. Виробити вміння та навички самостійного аналізу лексики, вміння здійснювати самоконтроль  та самоаналіз якості та рівня сформованості своїх знань на аудиторних заняттях та через Інтернет в системі он лайн дистанційного навчання університету, яке відкрило значні можливості для самостійної роботи студентів в поза аудиторний , зручний для студента час.

Рекомендована література

  1. MISHCHENKO V. Cours de Lexicologie du francais moderne. Methode, programme, exercices, Glossaire des notions importantes. – Lviv : LNU, 1-re ed. 2004; 2-ed 2008.
  2. 2. MISHCHENKO V. Cours de Lexicologie du francais moderne. 1 : La morphologie lexicale / V.Mishchenko .- Lviv : LNU, 2008 . Site: http://dl.lnu.edu.ua/
  3. MISHCHENKO V. Cours de lexicologie du francais moderne. Part.2: La semantique lexicale/ V. Mishchenko . – Lviv : LNU, 2013. Site: http://dl.lnu.edu.ua/
  4. GREVISSE M. Le Bon Usage./M.Grevisse // 12-e ed. refondue par A.Goose – Paris : Louvin, Duculot, 1991.
  5. LEHMAN Alise, Introduction a la lexicologie,-Semantique et morphologie 3-e edition, Paris : Armand Colin,coll. ‘ Lettres sup’, 29/10/2008.  

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму