Основні проблеми комунікативної лінгвістики та лінгвістичної прагматики

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Бєлозьорова Ю. С.Інн41

Опис курсу

Головною метою спецкурсу “ Основні проблеми комунікативної лінгвістики та лінгвістичної прагматики“ є  ознайомити студентів-філологів з останніми досягненнями лінгвістичної науки, показати дослідження проявів культури народу, які відобразилися та закріпилися в мові.

Після завершення курсу студенти повинні знати:

 • головні, найбільш складні питання курсу, а також нові аспекти проблемної тематики тощо;
 • основні поняття та принципи когнітивної лінгвістики, теорії дискурсу

Після завершення курсу студенти повинні вміти:

 • оперувати термінами когнітології, теорії дискурсу
 • аналізувати особливості німецькомовної картини світу, здійснювати лінгвокогнітивний аналіз певних її концептів та пояснювати специфіку їх реалізації засобами сучасної німецької мови безпосередньо у її функціонуванні;
 • характеризувати певні мовні одиниці;
 • здійснювати реферування наукової літератури, лексикографічний аналіз мовної реалізації певних концептів тощо.

 

Завантажити презентацію Diskurstheorie

Рекомендована література

 

 1. Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім І. Франка, 2003. – 281 с.
 2. Бехта І.А. Дискурс у світлі когнітивно-дискурсивної парадигми // Нова філологія. – 2003. – № 1 (16). – С. 12-22.
 3. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с.
 4. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма // Вопр. языкознания. – 1994. – № 4. – С. 34-47.
 5. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – К.: Знання, 2004. – 326 с.
 6. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. – К.: ЦУЛ, Фитосоциоцентр, 2002. – 336 с.

Матеріали

Допоміжна література:

 1. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. – Воронеж: Из-во Воронежск. гос. ун-а, 1996. – 104 с.
 2. Белова А.Д. Языковые картины мира в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы // Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 29. – С. 17-23.
 3. Володина М. Н. Основные направления когнитивной лингвистики в Германии // Вестник МГУ. – 1994. – № 6. – С. 9-13.
 4. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. – 2001. – № 1. – С. 65-72.
 5. Дейк Т.А., ван. Язык. Познание. Коммуникация / Сост. В.В. Петров, ред. В.И. Герасимов. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
 6. Жаботинская С.А. Концептуальный анализ: типы фреймов // Вісник Черкаського університету. – 1999. – Вип. 11. – С. 12-25.
 7. Кубрак И. С. Когнитивная метафора в зеркале национально-языковой картины мира // Іноземна філологія на межі тисячоліть. – Харків: ХНУ. – 2000. – С. 145-146.
 8. Кусько К.Я. Дискурс іноземної комунікації: концептуальні питання теорії і практики // Дискурс іноземномовної комунікації. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2001. – C. 25-48.
 9. Овчарук Т.В. Сетевая модель концептуальных метафор: обозначение понятия деньги (на материале совр. анг. яз.) // Вісник Черкаського державного університету. – 1999. – Вип. 11. – С. 49-57.
 10. Приходько А.Н. Синтаксис естественного языка в фокусе когнитивно-дискурсивной парадигмы // Вісник Харківського нац. ун-ту. – 2003. – № 609. – С. 84-89.
 11. Слухай Н.В. Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Логос, 2002. – Вип. 7. – С. 462-470.
 12. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования.– М.: Школа “Языки руской культуры”, 1997. – 824 с.
 13. Фунтова Ю.С. Сущность когнитивной лингвистики // Вісник Запорізького держ. ун-ту. Філологічні науки. – 1999. – № 1. – С. 154-158.
 14. Шевченко И.С. Становление когнитивно-коммуникативной парадигмы в лингвистике // Вісник Харківського нац. ун-ту. – 2004. – № 635. – С. 202-205.
 15. Яковлева Е.С. Фрагмент русской языковой картины времени // Вопр. языкознания. – 1994. – № 5. – С. 73-89.

Лексикографічні джерела:

1.Краткий словарь когнитивных терминов / Сост. Е.С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. – М.: МГУ, 1997. – 245 с

Інформаційні ресурси

 

 1. Плесснер Х. Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию [Электронный ресурс] / Хельмут Плесснер. – Режим доступа: http://kosilova.textdriven.com.

2.Рогозина И.В. Функции и структура медиа-картины мира [Электронный ресурс] / И. В. Рогозина. – Режим доступа: http://psycholing.narod.ru.

 1. Стернин И.А. Лексическое значение слова как структура [Электронный ресурс] / И. А. Стернин. – Режим доступу : http: //www.nspu.net/fileadmin/library.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус