Бєлозьорова Юлія Сергіївна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Yuliya.Byelozorova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • когнітивна лінгвістика
  • лінгвостилістика
  • інтерпретація тексту

Курси

Публікації

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях
1. Бєлозьорова Ю.С. Конкуренція часових форм у німецькомовному розмовно-побутовому дискурсі / Ю. С. Бєлозьорова // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2018. – № 1(15). – С. 28-32.
1. Бєлозьорова Ю.С. Когнітивна метафоризація часу у німецькомовній картині світу / Ю.С. Бєлозьорова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. – Серія: філологічні науки (мовознавство). – Випуск 146. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С51–54.
2. Белозерова Ю. С. Формирование стратегий чтения иноязычных текстов / Ю. С. Белозерова, Н. В. Шапочка // Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні і новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури. Матеріали І Всеукраінської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – Маріуполь: МДУ, 2015. – Ч.1 – С.133–136.
3. Бєлозьорова Ю.С. Взаємодія лексичних і граматичних показників часу в організації темпоральної карти німецькомовного офіційно-ділового дискурсу / Ю.С. Бєлозьорова // Наукові записки кіровоградського державного педагогічного університету. – Випуск 137. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко, 2015. – С. 457–462.
4. Бєлозьорова Ю.С., Чернявська Д.О. Жіночі та чоловічі типажі постмодерністської лінгвокультури у романі Е.Єлінек «Коханки» / Ю.С. Бєлозьорова, Д.О. Чернявська // Вісник ЗНУ. Філологічні науки. – 2012. – № 2. – С. 53–57.
5. Бєлозьорова Ю.С., Селезньова М.І. Когнітивно-культурологічний компонент числівників у німецькомовній картині світу / Ю.С. Бєлозьорова, М.І. Селезньова // Вісник ЗНУ. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – № 1. – С.123–127
6. Бєлозьорова Ю.С. Концептополе часу в сучасній німецькій мові: когнітивно-дискурсивний аналіз / Ю.С. Бєлозьорова // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – Вип. 34. – С. 22–27.
7. Бєлозьорова Ю.С. Фреймова модель концептуальної метафори часу (на матеріалі німецької мови) / Ю.С. Бєлозьорова // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Симферополь: СДУ, 2007. – № 110. – Т.1. – С. 35–37.
8. Бєлозьорова Ю.С. Об’єктивація концепту “тривалість” у сучасній німецькій мові / Ю.С. Бєлозьорова // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. 25. – С. 49–53.
9. Бєлозьорова Ю.С. Когнітивно-дискурсивні засади концептуалізації часу в німецькій мові / Ю.С. Бєлозьорова // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – Т.3. –N. 3 (9). – C.5–13.
10. Бєлозьорова Ю.С. Макроконцепт “час” та його системно-польова організація / Ю.С. Бєлозьорова // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. 24. – С. 49–55.
11. Бєлозьорова Ю.С. Концепт “короткочасність” та його реалізація в німецькій мові / Ю.С. Бєлозьорова // Гуманітарний вісник. Іноземна філологія. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – № 10. – Т. 2: Проблеми сучасної лінгвістики. – С. 199–202.
12. Бєлозьорова Ю.С. Когнітивно-дискурсивні засади вживання темпоральних індексів у офіційно-діловому спілкуванні / Ю. С. Бєлозьорова // Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. – Суми: Сумський державний університет, 2004. – №3 (62). – С.20–26.
13. Бєлозьорова Ю.С. Синергетика темпоральних відношень у розмовному дискурсі / Ю.С. Бєлозьорова // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – К: Логос, 2004. – Вип.10. – С. 17–25.
14. Бєлозьорова Ю.С. Взаємодія лексичних i граматичних показників часу в організації темпоральної карти дискурсу / Ю.С. Бєлозьорова // Вісник Запорізького державного університету. Збірник наукових статей. Серія: Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2004. – № 1 – С. 14–20.
15. Бєлозьорова Ю.С. Категорія часу у когнітивній лінгвістиці / Ю.С. Бєлозьорова // Вісник Черкаського державного університету. – Серія: Філологічні науки. – Черкаси: Черкаський державний університет, 2001. – Вип.25. – С.55–59.
16. Бєлозьорова Ю.С. Своєрідність функціонально-семантичного поля темпоральності в німецькій мові / Ю.С. Бєлозьорова // Вісник Запорізького державного університету. Збірник наукових статей. Серія: Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2001. – № 3. – С.150–152.
17. Бєлозьорова Ю.С. Перфект в немецкой временной системе (анализ теорий европейских грамматистов) / Ю.С. Бєлозьорова // Вісник Харківського національного університету. – Серія: Романо-германська філологія. – Харків: Константа, 2001. – №536.– С.112–116.
18. Бєлозьорова Ю.С. Концепт часу з погляду когнітивної лінгвістики / Ю.С. Бєлозьорова // Мова і культура. (Науковий щорічний журнал). – Серія: Філологія. – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2001. – Вип. 3. – Том 3: Національні мови і культури в їх взаємодії. – С.23–1234.
19. Бєлозьорова Ю.С. Сущность когнитивной лингвистики / Ю.С. Бєлозьорова // Вісник Запорізького державного університету. Збірник наукових статей. Серія: Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1999. – № 1. – С.154–158.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях
1. Бєлозьорова Ю.С. Функціонально-семантичне поле темпоральності в німецькій мові: лінгво-когнітивний аналіз / Бєлозьорова Ю.С. // Тези звітної наук. конф. професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (лютий 2017 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2017.
2. Бєлозьрова Ю.С. Концептуальна метафора часу у німецькій мові / Бєлозьорова Ю.С. // Тези звітної наук. конф. професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (3-4 лютого 2016 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С.10
3. Бєлозьорова Ю.С. Когнітивна субкатегорізація часових відносин у німецькій мові / Бєлозьорова Ю.С. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Другі Каразінські читання: Два століття Харківської лінгвістичної школи”. – Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2003. – С.21–22.
4. Бєлозьорова Ю.С. Лінгво-когнітивна інтерпретація категорії часу / Бєлозьорова Ю.С. // Тези Всеукраїнської наукової філологічної конференції “Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики”. – Черкаси: ЧІТІ, 2000. – С. 76–77.

Навчально-методичні праці
1. Бєлозьорова Ю.С., Приходько А.М. Theoretische Grammatik der deutschen Gegenwartssprache: Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу факультету іноземної філології (спеціальність “Німецька мова та література”) / [Герасимова Г.Л., Приходько А.М.]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 74с.
2. Бєлозьорова Ю.С., Шапочка Н.В. Іменні форми дієслова в сучасній німецькій мові (Nominalformen des Verbs in der deutschen Gegenwartssprache): Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультету іноземної філології (спеціальності „Німецька мова та література”) / [Бережко Т.М., Шапочка Н.В. та ін.]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 91с.
3. Бєлозьорова Ю.С. Методична розробка з домашнього читання з німецької мови як другої іноземної для студентів 2-4 курсів факультету іноземної філології / [Коломієць К.М., Курохтина А.М. та ін.]. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. – 91с.

Біографія

22.09.1976 народилася у м. Запоріжжя.

З 1983 по 1993 навчалася у середній загальноосвітній школі №5 м. Запоріжжя, яку закінчила з золотою медаллю.

У 1993 вступила до Запорізького державного університету на факультет іноземних мов, спеціальність «Німецька мова та література».

У 1998 отримала диплом спеціаліста з відзнакою та здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької та англійської мов.

З 1998 працювала на кафедрі німецької філології Запорізького державного університету та паралельно навчалася в аспірантурі.

14 квітня 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Когнітивно-дискурсивна концептуалізація часу в сучасній німецькій мові» за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

14 квітня 2011 р. отримала звання доцента кафедри німецької філології і перекладу ЗНУ.

З 1 вересня 2014 р. працюю доцентом кафедри німецької філології Львівського національного університету ім. Ів. Франка.

Різне

Стажування та підвищення кваліфікації:

2013-2015  – участь у семінарах Гете-інституту «Підвищення кваліфікації:  німецька мова як іноземна для мультиплікаторів»

Серпень 2014  – семінар Гете-інституту «Країнознавство Німеччини, планування та аналіз заняття з німецької мови», Швебіш-Халь (Німеччина)

2012, 2013, 2016 –сертифікація екзаменатора для іспитів Fit in Deutsch1, 2; Goethe-Zertifikat A1, A2, B1, B2

Серпень 2009 – лінгвістичний семінар у університеті Дуйсбург-Ессен за фахом «Германістика»

Серпень 2007 – семінар з методики викладання німецької мови як другої іноземної у Гете-інституті Мюнхен

2000-2001 – стипендіатка DAAD, Університет Ганновер (Німеччина)

Методичні матеріали

 

  1. Методична розробка з домашнього читання з німецької мови як другої іноземної для студентів 2-4 курсів факультету іноземної філології. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. – 91с.
  2. Theoretische Grammatik der deutschen Gegenwartssprache: Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу факультету іноземної філології (спеціальність “Німецька мова та література”).- Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 74с.

 

Розклад