Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
424Сподарик О. В.Іна21, Іна22, Іна23, Іна24, Іна25, Іна26

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
48Іна21Сподарик О. В.
Іна22Оленюк О. В.
Іна23Хоміченко В. В.
Іна24Сподарик О. В.
Іна25
Іна26Гавронська-Суслова І. Б.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Лінгвокраїнознавство країн основної мови” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.020303 Філологія.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є політична, економічна та соціальна структура суспільств Великої Британії, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, а також їх мова та історія.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна “Лінгвокраїнознавство країн основної мови” пов’язана з такими дисциплінами як основи мовознавства, історія, граматика, лексикологія, стилістика іноземної мови, вступ до германської філології.

Мета викладання дисципліни – узагальнити уявлення студентів про історію та розвиток англійської мови з точки зору її лінгвокраїнознавчого соціокультурного варіювання, а також про історію, культуру, політичну структуру, особливості національного характеру та спосіб життя, систему освіти таких англійськомовних країн, як Велика Британія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія.

Завдання вивчення дисципліни

 • сформувати у студентів уявлення про історію та розвиток англійської мови з точки зору її лінгвокраїнознавчого та соціокультурного варіювання;
 • ознайомити студентів з національними особливостями культури англійськомовних країн, з їх політичною структурою, особливостями національного характеру та способу життя, системою освіти;
 • розширювати та систематизувати знання студентів про англійськомовні країни;
 • виховувати у студентів толерантність до іншої культури, повагу до національних традицій народів англійськомовних країн;
 • надати базові лінгвістичні знання про мовні особливості англійськомовних країн з метою заохочення студентів до науково-пошукової роботи.

Результати навчання:

знати:

 • основні регіони розповсюдження англійської мови;
 • географічні, історичні, культурологічні характеристики англійськомовних лінгвокультур;
 • фонетичні, лексичні та граматичні розбіжності англійської мови, притаманної певному англійськомовному соціуму;
 • субкультурні лінгвістичні ознаки та основні лінгвокультурологічні особливості різних ареалів поширення англійської мови;
 • побут, життєвий устрій, релігійно-філософські уявлення, ціннісні орієнтації носіїв англійської мови.

 вміти:

 • визначати географічні, кліматичні та природні особливості англійськомовних країн;
 • оперувати інформацією про політичний устрій, політичні, культурні, історичні та ін. події;
 • аналізувати мову з метою виявлення національно-культурної семантики.

Рекомендована література

 1. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.– 464с.
 2. Морозова І.І. Лінгвокраїнознавство Великої Британії: Матеріали лекцій. – : ХНУ імені В. Н. Каразіна,2009. – 100 с.
 3. Селіванова О.І., Байкова О.М. Опановуючи англійську мову та культуру ( Велика Британія, Сполучені Штати Америки): Навчальний посібник—К.:Ленвіт,2008.—126с.
 4. Селіванова О.І., Байкова О.М. Опановуючи англійську мову та культуру (Канада, Австралія, Нова Зеландія): Навчальний посібник.Частина ІІ—К.:Ленвіт,2009.—135с.
 5. Black, J. A history of the British Isles. Macmillan, 1996.
 6. Dillard J.L. “Towards a Social History of American English”, New York, “Mouton”, 1984.
 7. Given-Wilson, Ch. (ed.). The illustrated history of late medieval England. Manchester UP, 1996.
 8. Hill, M. Welfare State in Britain: political history since 1945. Routledge, 1993.
 9. Lavery C. Focus on Britain Today. – Phoenix: ELT, 1993.
 10. Mann, J. C. Britain and the Roman Empire. Variorum, 1996.
 11. Morrill, J. (ed.). The Oxford illustrated history of Tudor and Stuart Britain. Oxford UP, 1996.
 12. O’Driscoll J. The Country and Its People. An Introduction for Learners of English. Oxford University Press, 1996.
 13. Schwarz, B. (ed.). The expansion of England: race, ethnicity and cultural history. Routledge, 1996.
 14. Strong, R. The story of Britain. Hutchinson, 1996.
 15. The English World: History, Character and People. Editor Robert Blake. London: Thames and hudson, 1982.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму