Лінгвокультурні особливості іспанського сленгу

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1114Цимбалістий І. Ю.Іні-61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1114Іні-61мЦимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Метою освітньої компоненти є ознайомити студентів з таким видом сучасної іспанської мови, як сленг, з його закономірностями, особливостями та сферами застосування, оскільки сленг є лінгвістичною величиною, яка найбільш швидко відображає зміни у суспільстві та найкраще показує його різноманітність. Розуміння сленгу є важливим аспектом вивчення сучасної іспанської мови, оскільки саме сленгові терміни та структури можуть яскраво передавати окремі риси певної культури та професійної групи.

Основні завдання освітньої компоненти:

– ознайомлення студентів з основними характерними ознаками іспанського сленгу;

– розкриття основних особливостей іспанського сленгу;

– вміння робити лінгвальний аналіз усних та письмових, які містять сленг;

– розвиток і вдосконалення навичок практичного розпізнавання і використання іспанського сленгу у різних мовних ситуаціях і сферах функціонування.

У результаті вивчення освітньої компоненти студент повинен:

Знати:

1.          Критерії та специфіку сленгу різних соціальних груп, зокрема молодіжного, для їх застосування під час відбору, аналізу лексичних структур з різних інформаційних джерел.

2.          Позамовні аспекти сленгу та історію розвитку цього  мовного явища як і наукових досліджень з цієї теми.

3. Лексичні структури іспанського сленгу для можливості спілкуватися з представниками різних груп професійного та соціального рівня.

5. Стилістичні і лексичні особливості професійного сленгу.

Вміти:

1.          Ідентифікувати сленг як лінгвістичне явище.

2.          Застосовувати поглиблені знання з іспанської філології для спілкування з різними професійними та молодіжними групами.

3.          Виокремлювати лінгвокультурні особливості сленгових номінацій та абревіатур.

4.          Визначати тенденції у формуванні сленгу відповідно до іспаномовного  регіону.

Після вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни здобувач набуде таких загальних і фахових компетентностей:

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.

ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного/ мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з іспанської філології для вирішення професійних завдань.

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

Після вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни здобувач досягне таких програмних результатів навчання:

ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів.

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

Рекомендована література

Базова література

1.      Abesa Pedrola E. La enseñanza del español coloquial de clase ELE: sobre rasgos y niveles. Murcia: Univerisdad de Murcia, Servivio de publicaciones. núm. 41, 2021. Recurso electrónico: https://zaguan.unizar.es/record/108438/files/texto_completo.pdf?version=1

2.      Orellana Р. Los caminos de la obscenidad. Literatura y sexualidad alrededor de Nanina // OpenEditionJournals. № 46, 2015. P. 135-143. Recurso electrónico : https://journals.openedition.org/america/1296

3.      Gaviño Rodríguez V. Español coloquial: pragmática de lo cotidiano. Cádiz : Servicio de publicaciones Universidad de Cádiz, 2009. 224 p.

4.      Fernández Colomer M. J. La enseñanza de la conversación coloquial en la clase de E/LE. Madrid, Arco-Libros, 2008. 96 p.

5.      Garrido Rodríguez M. El español coloquial en la enseñanza de E/LE: Utilización de los medios de comunicación // Actas XIV Congreso Internacional de ASELE. Burgos : Actas XIV Congreso Internacional de ASELE, 2003. Recurso electróniso : https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/14/14_0331.pdf

6.      Garrido Rodríguez M. ¿Qué español coloquial enseñar en las clases de E/LE? // Actas XI Congreso Internacional de ASELE, 2000. Recurso electrónico : file:///C:/Users/Admin/Downloads/Dialnet-QueEspanolColoquialEnsenarEnLasClasesDeELE-608273%20(7).pdf

7.      Нестерович В.Ф. Виборча кампанія: Словник сленгових термінів та виразів. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. 648 с.

8.      Помірко Р. С. Іспанська соціолінгвістика як основа лінгвістичного опису мови // Мова і суспільство. Вип. 3. 2012. С. 148 – 156.

9.      Мацюк Г. П. Прикладна соціолінгвістика: питання мовної політики. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2009. 212 с.

Допоміжна

10.  Vila Rubio N. De parces y troncos. Nuevos enfoques sobre los argots hispánicos. Lleida : Edicions de la Universitat de Lleida, 2013. 315 p.

11.  Stenstrom A. B., Jorgensen A.M. La función fática de los apelativos en el habla juvenil de Madrid y Londres. Estudio contrastivo, in Actas del III Coloquio EDICE, edited by Briz, A., Albelda, M., Contreras, J. And Hernandez Flores, N. Valencia : Universidad de Valencia, 2008. P. 355-365.

12.  Sanmartín Sáez J. Diccionario de argot. Nueva versión, Madrid : Espasa, 2006. 428 p.

13.  Vigara Tauste A. M. Morfosintaxis del español coloquial. Madrid : Gredos, 2005. 382 p.

14.  Sanmartín Sáez J. “Los diccionarios de argot español: sus problemas y resoluciones” // Actas del I Simposium Internacional de Lexicografia (Barcelona, 16-18 de mayo de 2002). Barcelona : Universitat Pompeu Fabra, P. 23-40.

Електронні ресурси

1.       https://campusele.com/vocabulario-moderno-juvenil/

2.       https://preply.com/es/blog/jerga-espanola/

https://www.tandem.net/es/blog/50-expresiones-espanolas-mas-comunes

Силабус:

Завантажити силабус