Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності в сучасній іспанській мові

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1121Кабов А. В.Іні-61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1114Іні-61мКабов А. В.

Опис курсу

Мета освітньої компоненти:ознайомити студентів з категорією гіпотетичності, її проявами в сучасній іспанській мові, з теоретичними дослідженнями суб’єктивного способу іспанської мови в XIX-XX ст., з поліфонічною теорією суб’єктивного способу іспанської мови М.Л. Донайре, з лінгвопрагматикою суб’єктивного способу іспанської мови у різножанрових дискурсах.

Цілі освітньої компоненти: ознайомити з різними теоріями суб’єктивного способу іспанської мови XIX-XX ст., пояснити суть поліфонічної теорії Марії Луїзи Донайре щодо суб’єктивного способу іспанської мови, поняття «селектор», «точка зору», «семантичне спрямування висловлення», навести приклади застосування та пояснити лінгвопрагматику суб’єктивного способу іспанської мови в різножанрових дискурсах (художня література, прислів’я, приказки, максими, законодавчі тексти).

Після завершення цієї освітньої компоненти студент повинен:

знати:

 1. Прояви категорії гіпотетичності у сучасній іспанській мові.
 2. Теоретичні дослідження суб’єктивного способу іспанської мови в XIX-XX ст.
 3. Поліфонічну теорію суб’єктивного способу іспанської мови М.Л. Донайре.
 4. Лінгвопрагматику та поліфонію суб’єктивного способу іспанської мови у художньому дискурсі.
 5. Лінгвопрагматику та поліфонію суб’єктивного способу іспанської мови у прислів’ях та приказках.
 1. Лінгвопрагматику та поліфонію майбутнього суб’єктивного способу іспанської мови у законодавчих та адміністративних текстах.

вміти:

 1. Аналізувати прояви категорії гіпотетичності у сучасній іспанській мові.
 2. Пояснити суть теоретичних досліджень суб’єктивного способу іспанської мови в XIX-XX ст.
 3. Застосовувати поліфонічну теорію суб’єктивного способу іспанської мови М.Л. Донайре для поліфонічного аналізу його лінгвопрагматики у художньому дискурсі, прислів’ях, приказках, законодавчих та адміністративних текстах.

Після вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни здобувач набуде таких загальних і фахових компетентностей:

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з іспанської філології для вирішення професійних завдань
ФК 7.
Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень
Після вивчення цієї вибіркової  навчальної дисципліни здобувач досягне таких програмних результатів навчання:

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти іспанської філології.

ПРН16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з іспанської філології для розв’язання складних завдань і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН 20. Уміти застосовувати набуті мовно-стилістичні компетенції у комунікативних ситуаціях особистісного і суспільного характеру.

Рекомендована література

Базова

 1. García Yanes F. J. El punto de vista inherente como factor clave en la elección del modo en las oraciones subordinadas temporales: los casos de antes/después (de) / Francisco García Yanes // Verba: Anuario Galego de Filoloxía. – № 49. – 2022. – P. 1-32.
 2. Hognaglo K. La ambigüedad del modo subjuntivo en las subordinadas introducidas por las conjunciones «como» y «porque» en español / Koffi Hognaglo // Códigos ambiguos. – 2022. – P. 161-174.
 3. Martillo Viner K. Spanish imperfect subjunctive form –se Possible identity marker for Spaniards? / Kevin Martillo Viner // Revista española de lingüística aplicada. – Vol. 35. – Nº 1. – – P. 149-172.
 4. Eddington Ellingson D. A corpus analysis of some usage differences among Spanish-speaking countries / David Eddington Ellingson // Dialectologia: revista electrònica. – Núm. 28. – 2021. –P. 71-95.
 5. Samamé Rispa A. El peso de la edad en el uso del imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo (-ra/-se) / Anahís Samamé Rispa // Lexis: Revista de lingüística y literatura. – Vol. 45. – Nº 1. – 2021. – P. 163-190.
 6. Sobczak W. Acerca de la eliminación de «hubiere cantado» del español de América / Witold Sobczak // Revista de investigación lingüística. – Vol. 24. – Nº. 1. – 2021. – P. 195-208.
 7. Bogard Sierra S. Flexión finita vs. infinitiva o modo indicativo vs. subjuntivo. ¿Cuál es la distinción crucial en las oraciones completivas del español? / Sergio Bogard Sierra // Nueva revista de filología hispánica. – № 2. – Tomo 68. – 2020. – P. 551-570.
 8. Bustos Gisbert J.M. La oración subordinada sustantiva en el texto escrito en español / José Bustos Gisbert // Anuario de estudios filológicos. – Vol. 43. – 2020. – P. 95-118.
 9. Hennemann A. Tal vez es X vs. Tal vez sea X: Construcciones de probabilidad y el uso de los modos / Anja Hennemann // Romanica Olomucensia. – № 1. – 2020. – P. 51-72.
 10. Hognaglo K. La concordancia temporal en las oraciones subordinadas de subjuntivo en español y en francés: normas y discordancias / Koffi Hognaglo // Beoiberística. – Vol. 4. – № 1. – 2020. – P. 13-30.
 11. Robert J. Blake, Sánchez Lancis C.E., Robles García P. La selección de modo en las subordinadas sustantivas en el marco histórico y actual / Robert J. Blake, Carlos Sánchez Lancis, Pablo Robles García // Scriptum digital: revista de corpus diacrònics i edició digital en llengües iberoromàniques. –№ 8. – 2019. – P. 89-110.
 12. Abderrahim A. Valor semántico-pragmático del modo subjuntivo en las proposiciones sustantivas: estudio contrastivo entre el español y el árabe moderno / Aarab Abderrahim // Revista Internacional de Lenguas Extranjeras = International Journal of Foreign Languages. – №8. – 2018. – P. 11–46.
 13. Cueva Lobelle A. Aproximación al modo subjuntivo del español desde una perspectiva multivariable / Alberto Cueva Lobelle // Folios: revista de la Facultad de Humanidades. – № 48. – 2018. – P. 73–84.
 14. Blake R.J., Sánchez Lancis C. La alternancia de modo en las subordinadas sustantivas: el caso de “esperar” en la historia del español / Robert J. Blake, Carlos Sánchez Lancis // Actas del X Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. – Vol. 1. – 2018. – P. 513–530.
 15. Samaniego A.L., Kempas I. Querría que me lo compruebes / comprobaras / comprobases: elección del tiempo verbal tras expresiones de volición atenuada en el español europeo / Anna Lopez Samaniego, Ilpo Kempas // Estudios filológicos. – № 61. – 2018. – P. 35-58.
 16. Escudero Ariza D. Contextos de subordinación sustantiva. El modo en los verbos de pensamiento, voluntad o deseo y sentimiento: análisis contrastivo español-italiano / Daniel Escudero Ariza // Tonos digital: Revista de estudios filológicos. – № 33. – 2017.
 17. Nowikow W. Sobre la bifuncionalidad del modo subjuntivo: ¿función sintáctica o/y función semántica? / Wiaczesław Nowikow // Moenia: Revista lucense de lingüistica & literatura. – № 23. – 2017. – P. 61–72.
 18. Torres Cacoullos R., Lacasse D., Johns M., Rosa Yacomelo J. de la El subjuntivo: hacia la rutinización / Rena Torres Cacoullos, Dora Lacasse, Michael Johns, Johan de la Rosa Yacomelo // Moenia: Revista lucense de lingüistica & literatura. – № 23. – 2017. – P. 73–94.
 19. Lucas M.B. Canciones, adivinanzas, trabalenguas, refranes, leyendas y cuentos españoles / M.B. Lucas // Culturas Populares. Revista Electrónica 4 (enero-junio 2007). – 72 p.
 20. Zamorano Aguilar A. El subjuntivo en la historia de la gramática española (1771–1973) / Aguilar Alfonso Zamorano. – Madrid : Arco/Libros, S.L., 2005. – 414 p.
 21. Hummel M. El valor básico del subjuntivo español y románico / Martin Hummel. – Universidad de Extremadura, Cáceres, 2004. – 347 p. (Anejos del Anuario de Estudios Filológicos).
 22. Donaire M. L. Les sélecteurs du subjonctif, un domaine sémantique défini? / Maria Luisa Donaire // Thélème, Revista Complutense de Estudios Franceses. – 2003. – Numero Extraordinario. – P. 121–135.
 23. Diccionario de refranes (3ª ed.) / Juana Garcia Campos, Ana Barella. – Madrid : Real Academia Española, Espasa Libros, S.L.U., 2002. – 432 p.
 24. Donaire M.L. Subjuntivo y polifonía (español, francés) / Maria Luisa Donaire. – Madrid : Arrecife, 2001. – 112 p.

Допоміжна

 1. Péter I. Hubiere cantado: Una forma verbal compuesta olvidada en el paradigma del modo subjuntivo / Péter Ildikó // Beoiberística. – Vol. 6. – Nº1. – 2022. – P. 29–41.
 2. Rodríguez Andrade I.P., Estrella Santos A., Posso Miño M.C. El debilitamiento en el uso del imperfecto de subjuntivo en el Ecuador. una comparación entre Quito (sierra) y Portoviejo (costa) / Imelda Pricila Rodríguez Andrade, Ana Teresa Estrella Santos, María Cristina Posso Miño // Normas: revista de estudios lingüísticos hispánicos. – Vol. 12. – Nº 1. – 2022. – P. 128–151.
 3.  Zu J. ¿Futuro o subjuntivo? El caso de las relativas libres de cuando. / Jiehui Zu // Revista de Filología de la Universidad de La Laguna. – № 45. – 2022. – P. 197-216.
 4. Loizaga Javier Herrero R. de F. Cronología y usos del futuro de subjuntivo / Javier Herrero Ruiz de F. Loizaga // Actas del XXXV Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüistica. – León : Dpto de Filología Hispánica y Clásica, 2006. – P. 940–956.
 5. Donaire M. L. La insubordinación del subjuntivo : un ámbito polifónico y sus marcas / Maria Luisa Donaire // Verba. – № 25. – 1998. – P. 223–241.
 6. Lapesa R. Historia de la lengua española / Rafael Lapesa. – Madrid Editorial Gredos, 1981. – 690 p. – (Biblioteca románica hispánica).

Інформаційні ресурси

 1. www.dialnet.es
 2. www.cervantesvirtual.com
 3. www.rebiun.org

Матеріали

Теми для самостійної роботи

1. Семантичний підхід до вивчення суб’єктивного способу іспанської мови.
2. Синтактико-семантичний підхід до вивчення суб’єктивного способу іспанської мови.
3. Відсутність семантичної автономії суб’єктивного способу іспанської мови.
4. Погляди на суб’єктивний спосіб вчених другої половини XX ст. (Алонсо і Енрікес Уренья, Санцо Лодре, Аларкос Ллорач, Королівська академія іспанської мови).
5. Поліфонічні теорії Ж.-К. Анскомбра та О. Дюкро.
6. Поняття поліфонії та точки зору у теорії М.Л. Донайре.
7. Поняття «прихильної» та «неприхильної» точок зору у теорії М.Л. Донайре.
8. Форми суб’єктивного способу як селектори точки зору у висловленні.
9. Суб’єктивний спосіб іспанської мови в головних реченнях художнього дискурсу.
10. Суб’єктивний спосіб іспанської мови в різних типах підрядних речень художнього дискурсу.
11. Суб’єктивний спосіб іспанської мови в прислів’ях, приказках.
12. Суб’єктивний спосіб іспанської мови в максимах.
13. Особливості законодавчих документів.
14. Майбутній суб’єктивний спосіб іспанської мови. Прагматико-функціональні особливості майбутнього суб’єктивного способу іспанської мови в законодавчих текстах і полеміка щодо необхідності його використання.

Силабус:

Завантажити силабус