Інтермедіальний аспект художньої прози

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Маценка С. П.Іна-51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інн51Мпрофесор Маценка С. П.

Опис курсу

Анотація до курсу

Інтермедіальність належить сьогодні до провідних засад літературознавчого аналізу художніх творів, які виникли на межі літератури з іншими видами мистецтва (музики, живопису, кіно, театру). Тож курс пропонує ознайомлення з теорією інтермедіальності, яка уможливлює новий і цікавий погляд на літературу в її взаємодії з іншими видами мистецтва. Передусім ідеться про художні практики вербалізації і інсценування музики (класичної і джазової) в німецькомовній прозі. Поряд із методом «уважного читання» практикується метод «уважного прослуховування» музичних композицій, які відіграють суттєву роль у смисловому полі літературного твору. Відтак увагу звернено на такі параметри літературного тексту, як звучність, ритм, динаміка, перформативність. Курс сприяє кращому розумінню і сприйняттю поширених у сучасному мистецтві феноменів, заснованих на синтезі мистецтв.  Поряд із класичними творами німецькомовної літератури (наприклад, романами «Доктор Фаустус» Томаса Манна чи «Верді. Роман опери» Франца Верфеля) розглядаються новітні художні твори («Винайдення Фракції Червоної Армії маніакально-депресивним тінейджером влітку 1969 р.» Франка Вітцеля, де важливу роль відіграє рок, «Майбутнє краси» Фрідріха Крістіана Деліуса, де мовиться про джаз).

Мета: засвоєння основних теоретичних положень літературознавчої інтермедіальності, усвідомлення літератури як медіума в системі інших медіа, опанування категорією інтермедіальних зв’язків літератури з музикою, розуміння поняття «межі» як визначального для нового досвіду взаємодії літератури з музикою.

Завдання:

 • Вивчення основних теоретичних праць з інтермедіальності;
 • Засвоєння основних теоретичних положень і категорій інтермедіальності;
 • Виділення аспекту «музика в літературі» як об’єкту інтермедіальності;
 • На прикладі німецькомовного роману, який спрямований до музики, засвоєння принципів інтермедіального аналізу художніх творів.

Результати:

знати:

 • основні теоретичні праці з інтермедіальності;
 • теорію інтермедіальності як галузь літературознавства;
 • відповідний термінологічний апарат;
 • специфіку літератури як інтермедіума;
 • проблематику взаємодії німецької літератури з музикою;
 • історичний аспект, естетику, семантику взаємодії літератури з музикою;
 • основні літературні твори, в яких спостерігається взаємодія з музикою.

вміти:

 • оперувати категоріально-понятійним апаратом дисципліни;
 • застосовувати теоретичні положення і терміни інтермедіальності, аналізуючи твори німецькомовної літератури;
 • аналізувати романи сучасної німецької літератури з огляду на їхню спрямованість до музики;
 • розрізняти окремі аспекти музикалізації літератури (вербальна музика, словесна музика, формальні паралелі).

Рекомендована література

Базова

 1. Літературно-джазові інтерпретації. Інтермедіальні студії / наук. редактор Світлана Маценка. – Львів : Срібне слово, 2019. – 396 с.
 2. Маценка С. Інтермедіальні зв’язки в романі, який тяжіє до музики, у жанрово-типологічній перспективі / Світлана Маценка // Кременецькі компаративні студії: Науковий часопис. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2015. – Вип. 5. – Т. 1. – С. 133–143.
 3. Маценка С. Метамистецтво. Словник досвіду термінотворення на межі літератури й музики / Світлана Маценка. – Львів: Апріорі, 2017. – 120 с.
 4. Маценка С. Партитура роману / Світлана Маценка. – Львів: ЛНУ, 2014. – 527 с.
 5. Музична фактура літературного тексту. Інтермедіальні студії / за ред С. Маценки. – Львів: Апріорі, 2017. – 354 с.
 6. Ханзен-Лёве Оге А. Интермедиальность в русской культуре. От символизма к авангарду / Оге А. Ханзен-Лёве. – Москва: РГГУ, 2016. – 450 с.
 7. Delius F. Ch. Die Zukunft der Schönheit / Friedrich Christian Delius. – Berlin : Rowohlt, 2018. – 92 S.
 8. Dialog der Künste: Literatur und Musik / Hrsg. von Joanna Firaza, Małgorzata Kubisiak. – Berlin : Peter Lang, 2020. – 326 S.
 9. Gier A. Musik in der Literatur. Einflüsse und Analogien / Albert Gier // Literatur intermedial- Musik – Malerei – Photographie – Film / Hrsg. von Peter V. Zima. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995. – S. 61–91.
 10. Handbuch Literatur & Musik / Hrsg. von Nicola Gess, Alexander Honold. – Berlin, Boston : Walter de Gruyter, 2017. – 681 S.
 11. Härtling P. Schubert. Zwölf Moments musicaux und ein Roman / Peter Härtling.– München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2003. – 256 S.
 12. Hess-Lüttich E. W. B. Sprache und Musik: Intermediale Relationen / Ernst W. B. Hess-Lüttich // Übergänge. Zwischen Künsten und Kulturen / Hrsg. von H. Herwig. – Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler, 2007. – S. 161–194.
 13. Intermedialität – Analog/Digital. Theorien. Methoden. Analysen / Hrsg. von J. Paech, J. Schröter. – Paderborn: W. Fink, 2008. – 618 S.
 14. Intermedialität. Theorie und Praxis eines interdisziplinären Forschungsgebiets / Hrsg. von J. Helbig. – Berlin: Erich Schmidt, 1998. – 319 S.
 15. Mann Th. Doktor Faustus / Thomas Mann. – Frankfurt am Main: Fischer, 1967. – 847 S.
 16. Müller J. E. Intermedialität als poetologisches und medientheoretisches Konzept / Jürgen E. Müller // Intermedialität. Theorie und Praxis eines enterdisziplinären Forschungsgebiets / Hrsg. von Jörg Helbig. – London: Turnshale, 2009. – S. 21–40.
 17. Pech J. Intemedialität. Mediales Differenzial und transformative Figuration / Joachim Peach // Intermedialität. Theorie und Praxis eines enterdisziplinären Forschungsgebiets / Hrsg. von Jörg Helbig. – London: Turnshale, 2009. – S. 1430
 18. Rajewski I. O. Intermedialität / Irina O. Rajewsky. – Tübingen: Basel Francke, 2002. – 216 S.
 19. Rajewsky I. O. Intermedialität „light“? Intermediale Bezüge und die „bloße Thematisierung“ des Alltermedialen / Irina O. Rajewsky // Intermedium Literatur. Beiträge zu einer Medientheorie der Literaturwissenschaft / Hrsg. von R. Lüdeke, E. Greber. – Göttingen: Wallstein Verlag, 2004. – S. 27–76.
 20. Robert J. Einführung in die Intermedialität / Jörg Robert. – Darmstadt: Wissenschaftliche Gesellschaft, 2014. – 160 S.
 21. Selected Essays on Intermediality by Werner Wolf (1992–2014). Theory and Typology, Literature-Music Relations, Transmedial Narratology, Miscellaneous Transmedial Phenomena / Ed. by Walter Bernhart. – Leiden, Boston: Brill Rodopi, 2018. – 670 p.
 22. Scher S. P. Literatur und Musik – Entwicklung und Stand der Forschung / Steven Paul Scher // Literatur und Musik- Ein Handbuch zur theorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes / Hrsg. von S. P. Scher. – Berlin: E. Schnidt, 1984. – S. 9–26.
 23. Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart / Hrsg. von D. Kimmich. – Stuttgart: Philipp Reclam, 2008. – 575 S.
 24. Werfel F. Verdi. Roman der Oper / Franz Werfel. – Berlin: Paul Zsolnay Verlag, 1930. – 604 S.
 25. Wolf W. „The musicalization of fiction“. Versuche intermedialer Grenzüberschreitung zwischen Musik und Literatur Im englischen Erzählen des 19. Und 20. Jahrhunderts / Werner Wolf // Intermedialität. Theorie und Praxis eines enterdisziplinären Forschungsgebiets / Hrsg. von Jörg Helbig. – London: Turnshale, 2009. – S. 133–163.
 26. Wondratschek W. Mara / Wolf Wondratschek. – München: C. Hanser, 2003. – 202 S.

 

Додаткова

 1. Eckel W. Ut musica poesis. Die Literatur der Moderne aus dem Geiste der Musik / Winfried Eckel. – Paderborn: Wilhelm Fink, 2015. – 452 S.
 2. Intermedium Literatur. Beiträge zu einer Medientheorie der Literaturwissenschaft / Hrsg. von R. Lüdeke, E. Greber. – Göttingen: Wallstein Verlag, 2004. – 340 S.
 3. Käuser A. Schreiben über Musik / Andreas Käuser. – München: Fink, 1999. – 288 S.
 4. Literatur und Musik: ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes / Hrsg. von S. P. Scher. – Berlin: E. Schmidt, 1984. – 431 S.
 5. Literatur und Musik in der klassischen Moderne. Mediale Konzeptionen und intermediale Poetologien / Hrsg. von J. Grage. – Würzburg: Ergon Verlag, 2006. – 364 S.
 6. Mertens V. Groß ist das Geheimnis. Thomas Mann und die Musik / Volker Mertens. – Leipzig: Militzke Verlag, 2006.– 272 S.
 7. Rajewsky I. Das Potential der Grenze. Überlegungen zu aktuellen Fragen der Intermedialitätsforschung / I. Rajewsky // Textprofile intermedial / Hrsg. von Dagmar Hoff u. Bernhard Spies. – München: Meidenbauer, 2008. – S. 19–47.
 8. Rajewsky I. Intermedialität und Remediation. Überlegungen zu einigen Problemfeldern der jüngeren Intermedialitätsforschung / Irina Rajewsky // Intermedialität analog/digital. Theorien, Methoden, Analysen / Hrsg. von Joachim Paech u. Jens Schröter. – München: Fink, 2008. – S. 47-60.
 9. Roloff V. Intermedialität als neues Forschungsparadigma der Allgemeinen Literaturwissenschaft / Volker Roloff // Allgemeine Literaturwissenschaft. Konturen und Profile des Pluralismus. – Opladen: Westdeutscher Verlag, 1999. – S. 115–127.
 10. Trabert F. „Kein Lied an die Freude“. Die Neue Mudik des 20. Jahrhunderts in der deutschsprachigen Erzählliteratur von Thomas Manns Doktor Faustus bis zur Gegenwart / Florian Trabert. – Würzburg: Ergon, 2011. – 494 S.
 11. Valk Th. Literarische Misikästhetik. Eine Diskursgeschichte von 1800 bis 1950 / Thorsten Valk. – Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2008. – 469 S.

 

Інтернет-ресурси

 1. Derrida J. Die Gesetzte der Gastfreundschaft / Jacques Derrida // https://vd.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_vd/PDF/Derrida_in_FFO.pdf
 1. Intermedialität // https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/germanistik/abliteratur/ndlk/…/intermedialitat
 2. Rajewsky I. Intermedialität im Kontext der Möglichkeiten und Grenzen der Philologie / Irina Rajewsky // Möglichkeiten und Grenzen der Philologie. Philologische Forschung in internationaler Perspektive / Hrsg. von Jens Elze et al. – GiNDok – Publikationsplattform Germanistik 2011, URN: urn:nbn:de:hebis:30-106620 [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:30-106620], S. 25-36.
 3. Paech J. Intermedialität als Methode und Verfahren / Joachim Paech // www.joachim-paech.com/wp-content/uploads/…/Intermedialität-als-Verfahren.pdf
 4. Schröter J. Intermedialität / Jens Schroter // http://www.theorie-der-medien.de/text_detail.php?nr=12
 5. http://intermedialitaet.phil.hhu.de/?page_id=121

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус