Маценка Світлана Павлівна

Посада: професор кафедри німецької філології

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Svitlana.Macenka@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  • Hімецькомовні літератури
  • Синтез літератури та музики
  • Хронотоп у літературі
  • Література жінок
  • Міф у літературі
  • Проблеми наратології

Курси

Вибрані публікації

Монографії

Маценка С. Партитура роману / Світлана Маценка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 526 с.
Маценка С. Метамистецтво. Словник досвіду термінотворення на межі літератури й музики / Світлана Маценка. – Львів: Апріорі, 2017. – 120 с.

Наукові публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Маценка С. Терминологический аспект взаимосвязи литературы с музыкой // Миргород. Международный филологический журнал, посвящённый эпистемологии и интердисциплинарности истории современного литературоведения ; [под ред. Анастасии де ля Фортель]. – Siedlce : Instytut Neofilologii i Badaǹ Interdyscyplinarnych Universytety Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016. – N 2(8). – С. 157–169. – (Scopus).

Наукові публікації в інших зарубіжних виданнях

1. Macenka S. Die Spirale als Denkfigur und Textmetapher am Beispiel des Schaffens von Christa Wolf / Svitlana Macenka // Christa Wolf – Im Strom der Erinnerung ; [Hrsg. von Carsten Gansel]. – Göttingen : V & R unipress, 2014. – S. 73–87.
2. Маценка С. Музыка как метабиографический феномен в художественных биографиях немецких композиторов / Светлана Маценка // Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр. Сборник научных трудов ; [под ред. О. Н. Турышевой]. – Екатеренбург : изд. дом «Анжур», 2014. – Выпуск 2. – С. 46–54.
3. Маценка С. Ценностный аспект музыки в немецкоязычном романе / Світлана Маценка // Revitalizace hodnot: uměni a literatura II ; [Týmová monografie] ; [Ed. Josef Dohnal]. – Brno : Masarykovy univerzity, 2015. – S. 649–658.
4. Маценка С. Экспрессионизм. Проза / Светлана Маценка // История литературы Германии ХХ века. Том первый 1880–1945. Книга первая. Литература Германии между 1880 и 1918 годами ; [отв. ред.-сост. В. Д. Седельник, Т. В. Кудрявцева]. – Москва : ИМЛИ РАН, 2016. – С. 708–725.

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях

1. Маценка С. Роман як проект «сукупного твору мистецтва» («Gesamtkunstwerk») / Світлана Маценка // Кременецькі компаративні студії: [збірник наукових праць] ; [ред. Чик Д. Ч., Пасічник О. В., Коханська У. С та ін.]. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – Вип. 3. – С. 296–306.
2. Маценка С. Смислова партитура роману, спрямованого до музики / Світлана Маценка // Питання літературознавства : Науковий збірник. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Вип. 87. – С. 207–218.
3. Маценка С. Художній образ жінки-митця в німецькомовних біографічних творах про Клару Шуман (Д. Кюн «Клара Шуман», К. Функе «Прощання на річці», Е. Єлінек «Клара Ш. Музична трагедія») / Світлана Маценка // Іноземна філологія. Український збірник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 125. – С. 229–236.
4. Маценка С. «Про жіночне в людині»: проблема впливу Ріхарда Ваґнера в романі «Верді. Роман опери» Франца Верфеля / Світлана Маценка // Мова і культура. Науковий журнал. – Київ : видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. V (167). – С. 37–44.
5. Маценка С. Досвід межі як смислотворчий чинник в романі, спрямованому до музики / Світлана Маценка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : Львівський національний університет, 2014. – Вип. 60. – Частина 1. – С. 200–207.
6. Маценка С. Війна у головах: німецькомовні письменники про Першу світову війну / Світлана Маценка // Кременецькі компаративні студії : [збірник наукових праць / ред.: Чик Д. Ч., Пасічник О. В.]. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2014. – Вип. ІV. – С. 188–199.
7. Маценка С. Постмодерністський дискурс про музику в німецькомовному романі / Світлана Маценка // Мова і культура. Наукове видання. – Київ : Видавничий дім Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. І(169). – С. 491–498.
8. Маценка С. Музика як складова біографічного тексту / Світлана Маценка // Питання літературознавства. Науковий збірник ; [гол. ред. О. В. Червінська]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 89. – С. 29–40.
9. Маценка С. Образ тіла у стані музики в романах «Доктор Фаустус» Томаса Манна і «Смерть Вергілія» Германа Броха / Світлана Маценка // Сучасні літературознавчі студії. Літературознавчий дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць ; [гол. ред. Висоцька Н. О.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Вип. 12. – С. 365–377.
10. Маценка С. Інтермедіальні зв’язки в романі, який тяжіє до музики, у жанрово-типологічній перспективі / Світлана Маценка Кременецькі компаративні студії: Науковий часопис. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2015. – Вип. 5. – Т. 1. – С. 133–143.
11. Маценка С. Літературний образ Бетховена в рецепції Ріхарда Вагнера / Світлана Маценка // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Вип. 128. – С. 236–242.
12. Маценка С. Засади медієвістичного літературознавства у Львові в контексті сучасної германістичної медієвістики / Світлана Маценка // Питання літературознавства : науковий збірник ; [гол ред. О. В. Червінська]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 91. – С. 151–163.
13. Маценка С. Методологічні проблеми міжмистецького порівняння / Світлана Маценка // Султанівські читання ; [збірник статей] ; [редколег. І. В. Козлик]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. – Вип. V. – С. 7–19.
14. Маценка С. Констеляція «Бетховен–Леверкюн» у романі «Доктор Фаустус» Томаса Манна / Світлана Маценка // Слово і Час. Науково-теоретичний журнал. – Київ : вид. «Фенікс», 2016. – № 4 (664). – С. 53–64.
15. Маценка С. Ліризація роману як ознака його музикалізації (на прикладі «Смерті Верґілія» Германа Броха) / Світлана Маценка // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Збірник наукових праць. – Львів : Льв. нац. ун. ім. І. Франка, 2016. –Вип. 24. – Част. 1. – С. 189–199.
16. Маценка С. Література як культурна екологія / Світлана Маценка // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2016. – Т. 271. – Вип. 259 Літературознавство. – С. 24–29.
17. Маценка С. Барокова сатира «Вигадливі і правдиві видіння Філандера фон Зіттевальда» Й. М. Мошероша у сучасному прочитанні Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] ; [редкол. Т. М. Потніцева та ін.]. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – Вип. ХХ. – С. 37–44.
18. Маценка С. «Посередині далечі»: образ дому в романі «Прокляття дому» Дженні Ерпенбек / Світлана Маценка // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. Збірник наукових праць ; [гол. ред. Н. О. Висоцька]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 373–389.

Наукові публікації в інших вітчизняних виданнях

1. Маценка С. Часово-просторові параметри музично-романної діалогової моделі / Світлана Маценка // Діалогочні обертони. Науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; [наук. ред. Світлана Маценка, відповід. ред. Оксана Левицька]. – Львів, 2014. – С. 189–198.
2. Маценка С. Сучасний розпорядок часу: книга Алайди Ассман «Час тріщить по швах? Підйом і падіння часового режиму модерну» / Світлана Маценка // Діалогочні обертони. Науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка ; [наук. ред. Світлана Маценка, відповід. ред. Оксана Левицька]. – Львів, 2014. – С. 331–335.
3. Маценка С. До проблеми генеалогії героя: походження Зіґфріда із «Пісні про Нібелунґів» / Світлана Маценка // Пережиття: науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової ; [наук. ред. С. Маценка ; відпов. ред. О. Левицька]. – Львів : Львівська академія друкарства, 2016. – С. 45–56.
4. Маценка С. «Вигадливі і правдиві видіння Філандера фон Зіттевальта» Йоганна Міхаеля Мошероша як зразок сатири ХVII століття / Світлана Маценка // Пережиття: науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової ; [наук. ред. С. Маценка ; відпов. ред. О. Левицька]. – Львів : Львівська академія друкарства, 2016. – С. 113–122.
5. Маценка С. «Музика й око», або Візуалізація музики за Томасом Манном (музична графіка, зорова акустика, образотворчість на основі нотного тексту, візуальна партитура) / Світлана Маценка // Музична фактура літературного тексту. Інтермедіальні студії / за редакцією Світлани Маценки. – Львів : Апріорі, 2017. – С. 139–150.
6. Маценка С. Музикалізація літературного тексту як агресивний акт / Світлана Маценка // Музична фактура літературного тексту. Інтермедіальні студії / за редакцією Світлани Маценки. – Львів : Апріорі, 2017. – С. 227–240.

Біографія

З 2013 року – доцент кафедри німецької філології.

2015 року захистила дисертацію на здобуття вченого звання доктора філологічних наук на тему «Полісемантика діалогу літератури і музики в німецькомовному романі».

2015 року присвоєно звання доктора філологічних наук.

Розклад