Літературні студії (іспанська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Маєвська О. Т.Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іні51Мдоцент Маєвська О. Т.

Опис курсу

Метою освітньої компоненти є ознайомлення із соціокультурним розвитком сучасної Іспанії на основі літературознавчих студій. Головну увагу освітньої компоненти зосереджено на Іспанії як виробникові культурного надбання людства – література, музика, живопис, кінематограф тощо. Також, окреслено актуальні аспекти взаємодії між Іспанією та Україною, зокрема через перекладання художніх творів українською та іспанською мовами.

У результаті вивчення курсу студент буде:

знати:

– головні тенденції розвитку сучасного іспанського роману і його представників та óбрази та постаті художньої літератури Іспанії, що вплинули на культуру інших країн, шляхом опрацювання та аналізу інформації з різних джерел та шляхом наукового аналізу і структурування літературного матеріалу та застосування новітніх методологічних принципів;

– основні прозові жанри кінця ХХ початку ХХІ століття та критичну літературу щодо окресленого періоду та вільно володіти спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень;

– сфери взаємодії іспанської та латиноамериканської літератури для осмислювання літератури як полісистеми і генерування нових ідей у сфері творення нових художніх образів, використовуючи при цьому як іноземну так і рідну мови;

вміти:

– вирізняти головні літературні напрями сучасної Іспанії й, іспаномовного світу та оцінювати історичні надбання і новітні досягнення літературознавства, використовуючи теоретичні засади (концепції, категорії, тощо) та прикладні аспекти іспанської філології;

– виокремлювати специфічні особливості культури різних регіонів і різних стилів, застосовуючи науковий аналіз літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних;

– визначати відмінності та подібності у тематиці й проблематиці іспаномовних авторів на основі запропонованих текстів тощо, та логічно і критично обґрунтовувати власну оцінку запропонованих художніх процесів та явищ колегам;

– застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації;

– дотримуватися правил академічної доброчесності.

Після вивчення цієї нормативної навчальної дисципліни здобувач набуде таких загальних і фахових компетентностей:

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ФК. 2. Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.

ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного/ мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з іспанської філології для вирішення професійних завдань.

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

Після вивчення цієї нормативної навчальної дисципліни здобувач досягне таких програмних результатів навчання:

ПРН 8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти іспанської філології.

ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів.

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Corroto P. Diez años de na generación que nunca fue tal // El Diario, 2023. Recurso electrónico : https://www.eldiario.es/cultura/libros/anos-generacion_1_5846024.html
 2. Ballarín R. 15 escritores españoles actuales que debes leer // Expansión, 2022. https://www.expansion.com/fueradeserie/cultura/2022/05/10/62729883e5fdea85578b4616.html
 3. Gallego Cuinas A. Novísimas. Las narrativas latinoamericanas y españolas del siglo XX. – Madrid : Iberoamericana, 2021. – 532 p.
 4. Pintor J. 30 años después: ¿qué fue de la generación X? // Librújula, 2023. – Recurso electrónico : https://librujula.publico.es/que-fue-de-la-generacion-x/
 5. Національна своєрідність літератури фентезі: європейська палітра. Збірник матеріалів наукових семінарів Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (22 листопада 2018, 19 квітня 2019) / Ред. Рязанцева Т. М., Канчура Є. О. – Київ, 2020. – 72 с.
 6. Оржицький І.О. Етно-національна й культурна своєрідність літературного процесу в країнах Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у 20-х – 80-х роках ХХ століття: монографія. – Харків : Майдан, 2016. – 353 с.
 7. Пронкевич О. В. “Дон Кіхот”: роман – міф – товар. – Київ : НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2012. – 197 с.
 8. Басанта А. Сучасний іспанський роман: тенденції і групи // Всесвіт, №1-2, 2011. – С.193–
 9. Сurso de literatura: española lengua extranjera. Madrid: EDELSA, 2006. – 174 p.

Допоміжна література:

 1. Lengua castellana y literatura (Blecua J.M eds.). T. 2. – Madrid : SM, 2011. – P. 300–445.
 2. Olaziregi M.J. Mapping the Nation in the Contemporary Basque Literature // ASJU. 2008. XLII-1. – P. 387–398.
 3. Pozuelo Yvancos M. Presente histórico y novela actual // Actas del Congreso Literatura e Historia, Fundación Caballero Bonald, Jerez de la Frontera, 2006. – P. 105-125.
 4. Malpas S. The Postmodern: The New Critical Idiom. – London, New York : Routledge, 2005. – 149 p.
 5. Olaziregi M.J. Waking the Hedgehog: the Literary Universe of Bernardo Atxaga. – Reno : Center of Basque Studies-University of Nevada, 2005. – 353 p.
 6. Pozuelo Yvancos M. Ventanas de la ficción. Narrativa hispánica siglos XX y XXI. – Barcelona : Península, 2004. – 318 p.
 7. Manual de Literatura Española en 15 tomos. – Pamplona : Cénit, Ediciones. S.L. 2001.
 8. Riquer de M. Història de la literatura catalana. 6 vols. – Barcelona : Editorial Ariel, 1980.
 9. Свята Тереза від Ісуса і Україна – Santa Teresa de Jesús y Ucrania: Науковий збірник / Упоряд. і передмова Б. Чума; перекл. з ісп. Мови на укр. та з укр. мови на ісп. Б. Чума та О. Маєвська. – Львів : Видавництво УКУ, 2017. – 272 с.
 10. Тупахіна О.В. Метафорична природа оповідальної структури у романі Бернардо Ачаги “Син акордеоніста” // Мова і культура. (Науковий журнал). Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. Вип. 12. Т. 8 (133). С. 146–151.
 11. Пронкевич О. В. Нація-нарація в іспанській літературі доби модернізму. – Київ : Пед.преса, 2007. – 256 с.
 12. Качуровський І. Генерика й архітектоніка. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – С. 121–129.
 13. Чикаленко Г. Каталонське літературне відродження // Літературно-науковий вістник, 1929 р., кн. XII.– C. 997–1005

Інтернет ресурси:

 1. https://afondo.lne.es/sociedad/las-mejores-voces-de-la-narrativa-espanola-actual.html
 2. cervantesvirtual.es
 3. http://www.e-sm.net/lcl2bach21
 4. cervantesvirtual.es
 5. https://www.youtube.com/watch?v=–YXWUXZ8KU
 6. https://www.youtube.com/watch?v=mG_Y9LGBJgk
 7. https://www.comunidadbaratz.com/blog/los-premios-literarios-mas-importantes-entregados-en-espana-que-debes-conocer/
 8. http://generacionnocilla.blogspot.com/2007/07/qu-es-la-generacin-nocilla.html
 9. https://www.eldiario.es/cultura/libros/anos-generacion_1_5846024.html
 10. http://www.virtual-spain.com/literatura_espanola-contemporanea.html
 11. http://www.aecid.es/web/es/bibliotecas/revistas/hispanica/
 12. http://www.rinconcastellano.com

Силабус:

Завантажити силабус