Методологія підготовки наукової публікації (для аспірантів ІІ курсу гуманітарних спеціальностей)

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Яхонтова Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116професор Яхонтова Т. В.

Опис курсу

Курс спрямований на формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків написання і наукових статей українською та англійською мовами. Інформаційний обсяг курсу охоплює такі теми, як роль і місце публікацій у науковій комунікації; наукові журнали, наукометричні бази даних, індекси впливу діяльності науковця; диференційні ознаки наукового стилю і дискурсу; наукові жанри; структура, і композиція наукової статті; риторичні стратегії презентації наукового змісту у статтях; етика і правила цитування у наукових публікаціях.

По завершенню курсу аспіранти зможуть правильно структурувати наукові статті; підбирати адекватні риторичні стратегії подання наукових результатів; уникати типових помилок в оформленні статей; коректно робити посилання на джерела; застосовувати набуті знання в процесі підготовки дисертаційного дослідження та подальшій науковій роботі.

Силабус курсу (Pdf)

Навчальна програма (Pdf)

Робоча програма (Pdf)

Рекомендована література

Базова:

 1. Ільченко О. М. Англійська мова для науковців : [підруч.] / О. М. Ільченко. – К. : Кодр, 1996. – 241 с.
 2. Ільченко О. М. Англійська мова для науковців : [підруч.] / О. М. Ільченко. – К., Наукова думка, 2010. – 288 с.
 3. Ільченко О. М. Етикет англомовного наукового дискурсу / О. М. Ільченко. ‒ К. : Політехніка, 2002. ‒ 288 с.
 4. Максимук В. М. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів : [підруч.] / В. М. Максимук, Р. І. Дудок. – Львів : Астролябія, 2006. – 232 с.
 5. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: [навч. посіб.]. / Г. С. Онуфрієнко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
 6. Селігей П. О. Науковий стиль української мови: ресурси оновлення / П. О. Селігей // Мовознавство. – 2006. – № 2-3. – С. 174–186.
 7. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма / Т. В. Яхонтова. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 220 с.
 8. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : [моногр.] / Т. В. Яхон­това. ‒ Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. ‒ 420 с.
 9. Hyland K. English for Academic Purposes: An Advanced Resource Book / K. Hyland. ‒ Oxon : Routledge, 2006. ‒ 344 p.
 10. Rienecker L., Jorgenssen P. S. The Good Paper: A Handbook fin Higher Education /  Rienecker, P. S. Jorgenssen. ‒ Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2013. ‒ 382 p.
 11. Swales J. M. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills / J. M. Swales, C. B. Feak. ‒ [2nd edition]. ‒ Ann Arbor : The Univ. of Michigan Press, 2004. ‒ 332 p.
 12. Swales J. M. English in Today’s Research World: A Writing Guide / J. M. Swales, C. B. Feak. – Ann Arbor : Univ. of Michigan Press, 2000. – 294 p.
 13. Swales J. M. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings / J. M. Swales. ‒ Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1990. ‒ 260 p.
 14. Swales J. M. Research Genres: Eхploration and Applications / J. M. Swales. ‒ Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2004. ‒ 316 p.

Допоміжна:

Інформаційні ресурси

 1. Центр англомовної академічної комунікації у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
 2. Віртуальний ресурсний центр з навчання англомовного науково-академічного письма.