Методологія підготовки наукової публікації (для аспірантів ІІ курсу гуманітарних спеціальностей)

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Яхонтова Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116професор Яхонтова Т. В.

Опис курсу

Курс спрямований на формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків написання і наукових статей українською та англійською мовами. Інформаційний обсяг курсу охоплює такі теми, як роль і місце публікацій у науковій комунікації; наукові журнали, наукометричні бази даних, індекси впливу діяльності науковця; диференційні ознаки наукового стилю і дискурсу; наукові жанри; структура, і композиція наукової статті; риторичні стратегії презентації наукового змісту у статтях; етика і правила цитування у наукових публікаціях.

По завершенню курсу аспіранти зможуть правильно структурувати наукові статті; підбирати адекватні риторичні стратегії подання наукових результатів; уникати типових помилок в оформленні статей; коректно робити посилання на джерела; застосовувати набуті знання в процесі підготовки дисертаційного дослідження та подальшій науковій роботі.

Робоча програма (Pdf) 

Рекомендована література

Основна:

 1. Вернигора Н. М. Написання сучасної наукової статті. Методичні рекомендації. Київ : Білий Тигр, 2015. 28 с.
 2. Городжа Л. В. Наукова стаття: як написати та опублікувати у рейтинговому виданні: метод. рекомендації. Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 2020. 48 с.
 3. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: [навч. посіб.], 2-ге видання, перероб. та допов. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 312 с.
 4. Селігей П. О. Світло і тіні наукового стилю, 2-ге видання. Київ : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2018. 627 с.
 5. Стежко З. В. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Філософія науки” для аспірантів. Кропивницький : ЦНТУ, 2019. 41 с.
 6. Частник О. С., Частник С. В. Англомовні елементи наукової праці: назва, анотація, резюме: A Practical Guide to Writing Research Paper Titles, Abstracts, Summaries : [навч. посіб.] Х. : ХДАК, 2016. – 78 с.
 7. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма. Львів: ПАІС, 2003. 220 с.
 8. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : [моногр.]. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. 420 с.

Додаткова:

 1. Гончаренко Е.П., Байсара Л.І., Бесараб О. М., Стирнік Н. С., Кривошея А. В. Як написати наукову статтю англійською мовою (дорожня карта як путівник для докторантів). Англістика та американістика. 2018. Вип. 15. С. 53‒39.
 2. Ільченко О. М. The Language of Science : підруч., 2-ге видання, доопраць. Київ : Наукова думка, 2010. 288с.
 3. Тихонкова І. О. Список літератури наукової статті ‒ важливий індикатор якості статті (як не мати зайвого клопоту з його оформленням). Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 11. Київ : Академперіодика, 2015. С. 100‒106.
 4. Feak C. B., Swales J. M. Creating Contexts: Writing Introductions Across Genres. Revised and expanded edition of English in Today’s Research World, vol. 3. University of Michigan Press, Ann Arbor, 2011. 119 pp.
 5. Rienecker L., Jorgensen, P. The Good Paper: A Handbook for Writing Papers in Higher Education. Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2013. 381p.
 6. Swales, M., Feak, Ch. Abstracts and the writing of abstracts. Ann Arbor: the University of Michigan Press, 2009. 88 p.
 7. Swales, M., Feak, Telling a Research Story: Writing a Literature Review. Revised and expanded edition of English in Today’s Research World, vol. 2. Ann Arbor: the University of Michigan Press, 2009. 99 p.
 8. Yakhontova T. English writing of non-Anglophone researchers. Journal of Korean Medical Science. (Editing, Writing & Publishing section). 2020. 35(26): e216.
 9. Yakhontova T. Punctuation mistakes in the English writing of non-Anglophone researchers. Journal of Korean Medical Science (Editing, Writing & Publishing section). 2020 35(37): e299.
 10. Yakhontova T. 10. Conventions of English research discourse and the writing of non-Anglophone authors. Journal of Korean Medical Science. (Editing, Writing & Publishing section). 2020. 35(40): e331.
 11. Yakhontova T. Paragraphing in English articles: Tips for non-Anglophone authors. Journal of Korean Medical Science. (Editing, Writing & Publishing section). 2021. 36(10): e62. 

Інформаційні ресурси:

Віртуальні ресурсні центри з навчання англомовного науково-академічного письма:

The Purdue Online Writing Lab

Organizing Academic Research Papers: Purpose of Guide

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус