Міжкультурний аспект лекторської майстерності

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Шум’яцька О. М.Інм51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інм51Мдоцент Шум’яцька О. М.

Опис курсу

Формування у магістрів теоретичних знань, практичних умінь та навичок лекторської майстерності, професійної компетентності, вдосконалення індивідуального стилю педагогічної діяльності.

Завдання дисципліни: вивчення основ лекторської майстерності, педагогічної культури та педагогічної техніки викладача та її складових; формування вмінь та навичок підготовки і ведення лекції; застосування передового педагогічного досвіду; формування професійних компетентностей та якостей майбутнього лектора; формування основ самоосвіти й самовдосконалення лектора.

Рекомендована література

Основна

  1. Волкова Н. П. Педагогічні комунікації: навч. посіб. – Д.: РВВ ДНУ, 2002. – 92с.
  2. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика : монографія. – Д. : Вид-во ДНУ, 2005. – 304 с.
  3. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація: навч. посіб. – К. : ВЦ “Академія”, 2012. – 284 с.
  4. Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації : монографія / авт. кол. : Р. Помірко, Ф. Бацевич, А. Паславська та ін. – Львів : ПАІС, 2010. – 280 с.

 

Додаткова

  1. Кучерявець В. Г. Основи педагогічної майстерності. Практикум.

Навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету заочної форми навчання. – Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М. Гоголя, 2002.

  1. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід /

Автор-упорядник О. І. Кіліченко. – Івано-Франківськ, 2012. – 206 с.

  1. Федорчук В. В. Основи педагогічної майстерності. – Кам`янець-Подільський : Видавець Зволейко Д., 2008. – 140 с.

 

Силабус:

Завантажити силабус