Німецькомовна література в українських перекладах

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Бораковський Л. А.Інм31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інм31доцент Бораковський Л. А.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів з перекладами на українську мову визначних творів німецької літератури майстрів українського перекладу.
Завдання дисципліни:
– сформувати у студентів комплексне уявлення про німецьку літературу в українському перекладі;
– ознайомити з найвизначнішими творами німецьких авторів, перекладеними українською мовою;
– викласти особливості перекладацьких підходів, зумовлених історичною епохою;
– показати національно-культурну специфіку перекладних творів;
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має знати:
і розуміти внесок українських перекладачів німецької літератури у формування національної літератури, періодизацію німецької літератури в українському перекладі, головні перекладацькі стратегії в перекладах з німецької літератури, українські переклади різних епох: І. Франка. Лесі Українки, П. Грабовського, українських неокласиків та радянських перекладачів, сучасних українських перекладачів.
Вміти:
Давати характеристику головним науковим і теоретичним школам перекладознавства, у рамках яких здійснювались переклади зі світової літератури, розуміти принципи взаємодії мови, суспільства та його культури, послуговуватись теоретичними положеннями щодо жанрової специфіки текстів для їхнього застосування у практиці перекладу, оперувати інформацією про провідних українських перекладачів. Аналізувати переклади та оцінювати якість перекладу, порівнювати тексти оригіналу та перекладу. Уміти орієнтуватися в періодизації німецької/української літератури, її напрямах, течіях, представниках і видатних художніх творах.

Рекомендована література

1. Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Феміна, 1995.
2. Григорій Кочур і українській переклад: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Редкол.: О.Чередниченко (голова) та ін. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. – 280 с.
3. Записки «Перекладацької майстерні 2000-2001. Том 2.»: М.Стріха. Історія й сьогодення сучасного українського поетичного перекладу (ХІІ – ХХ ст.) / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів: Простір-М, 2002.
4. Збірники “Теорія і практика перекладу”. – Вип.1-21. – К., 1979-1994.
5. Зеров М. Аполог в українській літературі ХІХ—ХХ вв. // Зеров М. Українське письменство. — С. 960.
6. Калашник Н. Г., Гетьман Н.О. Теорія та практика перекладу. Вступ до спеціальності.- . – Х. : Колегіум, 2009.
7. Кальниченко О. А., Подміногін В. О. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях. -Харків: НУА, 2005.
8. Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи. — К.: НПУ імені М. Драгоманова. – 2006. — 340 с.
9. Коптілов В. Актуальні питання українського художнього перекладу. — К.: Вид. Київського університету, 1971. – 130 с.
10. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. посіб. — К.: Юніверс, 2002. — 280 с.
11. Кочур Г. Феномен Лукаша. До 80-річчя від дня народження М. Лукаша // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – № 12. – С. 50 – 51.
12. Кочур Г. Шекспир на Украине // Мастерство перевода 1966. — М.: Сов. писатель, 1968. — С. 36.
13. Кундзіч О. Творчі проблеми перекладу. – К., 1973.
14. Новикова М. Перекладацький світ Григорія Кочура // Кочур Г. Третє відлуння. – Київ: Рада, 2000. – С. 9 – 28.
15. Новосад Н.В. З історії українського художнього перекладу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 12. – С. 47 – 50.
16. Огуй О.Д. Коротка історія німецько-українського перекладу та перекладознавства (у руслі світових тенденцій): Конспект лекцій для студентів німецького відділення. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с.
17. Основи перекладознавства: Навчальний посібник / За редакцією А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2008. – 312 с.
18. Рильський М.Т. Мистецтво перекладу. – К., 1975.
12
19. Тисячоліття. Поетичний переклад України-Русі. Антологія / Упоряд. і авт. передм. М.Н. Москаленко. — К.: Дніпро,1995. — 693 с.
20. Український переклад від Зерова до сьогодення / Гол. ред. Чередниченко О.І. – К., 2004.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму