Перша іноземна мова (іспанська, 2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
37Іспит
47Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3128Іні21Осєчко С. М.
Іні21Сайфутдінова О. Ю.
Іні21Кітебер Гарсія Сара
4128Іні21Осєчко С. М.
Іні21Сайфутдінова О. Ю.
Іні21Кітебер Гарсія Сара

Опис курсу

Мета курсу: удосконалення і закріплення правильної вимови звуків та інтонації мовного потоку;
систематизація нормативного курсу морфології і поглиблення вивчення синтаксичної будови іспанської мови;
збагачення словникового запасу студентів, закріплення основних положень з лексикології, а також проблем словотвору;
розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції студента на основі побутової (типових повсякденних ситуацій) та країнознавчої (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають) тематики;
розвиток у студентів уміння практично використовувати реальну “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.
Завдання: сформувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма;
вдосконалити фонетичні навики, використовуючи аудіо, відео технічні засоби, новітні комп’ютерні технології;
виробити у студентів навики автоматичного використання в мовленні найбільш поширених граматичних, а також лексичних моделей у різноманітних ситуаціях спілкування;
привчити студентів до користування одномовними тлумачними словниками та довідковою літературою;
привчити до підготовки усних інформацій за матеріалами періодичних видань;
розширити загальноосвітній, культурний кругозір студентів.

У результаті вивчення курсу студент повинен
знати: утворення і вживання всіх дієслівних форм Modo Indicativo, Modo Imperativo, Modo Subjuntivo і Modo Condicional;
функціонування основних дієслівних конструкцій;
лексику відповідно до пройдених тем та на основі творів іспанських письменників;
вміти: фонетично і граматично правильно вживати в мові різні типи речень відповідної до пройденого матеріалу трудності;
вести бесіду на пройдені теми правильною логічно послідовною іспанською мовою з вираженням свого ставлення до предмету бесіди і реагувати на репліки;
переказати іспанською мовою зміст самостійно прочитаного твору, вести бесіду про твір і відповідати на питання до змісту твору;
створювати мовну ситуацію за ключовими словами і вести ситуативний діалог;
перекладати усно та письмово з рідної на іспанську мову речення і тексти, побудовані на пройденому лексичному і граматичному матеріалах;
розуміти усну іспанську мову в нормальному темпі мовлення при одноразовому сприйнятті на слух у монологічній і діалогічній формах;
правильно прочитати непідготовлений текст відповідної до пройденого матеріалу трудності;
набути навиків праці з різними типами словників;
робити морфологічно-синтаксичний аналіз речень у межах пройденого граматичного матеріалу іспанською мовою.

Рекомендована література

1. Осєчко Світлана. Іспанська граматика у вправах. Середній рівень = Gramática española en ejercicios. Nivel intermedio : навч. посібник /  Світлана Осєчко, Оксана Кушнір, Ігор Цимбалістий. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 228 с.
2. Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 172 с.Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 52 c.
3. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Одяг (Vestimenta). / О.П. Кушнір, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 50 c.
4. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de personas) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 38 c.
5. Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 374 с.
6.Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid.
7. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.
8. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid: SGEL, 1995.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус