Основні тенденції розвитку сучасної іспанської ономастики

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1121Цимбалістий І. Ю.Іні-61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1114Іні-61мЦимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Мета освітньої компоненти: ознайомити студентів з головними теоретичними положеннями ономастики сучасної іспанської мови.

Основні завдання освітньої компоненти: ознайомити студентів з предметом ономастики, найбільше фективними методами ономастичних досліджень; дати основні поняття про власнуназву, типии іспанських ономастичних лексичних одиниць; ознайомити студентів з основними різновидами топонімів в іспанській мові; розширити знання студентів про основні види іспанських антропонімів (імен, прізвищ, прізвиськ), особливості їх утворення, морфологію усічених форм імен.

У результаті вивчення освітньої компоненти студент повинен:

Знати:

 – предмет, об’єкт та завдання ономастики;

– основні поняття та термінологію ономастики;

– методи та основні напрямки дослідження ономастичних одиниць;

– специфіку ономастичних одиниць у порівнянні з апелятивною лексикою;  – функції власних імен у мові та мовленні;

– історію становлення іспанської ономастичної системи.

Вміти:

– орієнтуватися в сучасних напрямках та теоріях дослідження ономастики;  – використовувати різні методи досліджень ономастичних одиниць;

– здійснювати лінгвістичний аналіз онімів різних груп;

– застосовувати знання з ономастики при вивченні інших дисциплін: лексикології, стилістики, лінгвістичногоаналізу тексту тощо.

Після вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни здобувач набуде таких загальних і фахових компетентностей:

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел;

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій;

ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних, напрямах і школах;

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки;

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з іспанської філології для вирішення професійних завдань;

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

Після вивчення цієї вибіркової  навчальної дисципліни здобувач досягне таких програмних результатів навчання:

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти іспанської філології;

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних;

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

Рекомендована література

Базова

1. MOHAMMAD SALEM T.Sh. La onomástica árabe y su reflejo en la fraseología española actual. Onomástica desde América Latina, n.6, v.3, julio – diciembre, 2022. P. 129 -158.

2. VIEJO FERNÁNDEZ J. La onomástica bajomedieval. Nombres de persona y procedimientos denominativos en Asturias, de los siglos XIII al XV, Tübingen, MaxNiemeyerVerlag.Madrid : DeGRuyter, 2018. 587 p.

3. GARCÍA GALLARÍN C. Diccionario histórico de nombres de América y España. Madrid: Sílex, 2014.

4. MELGAR VALERO L. T. El libro de los nombres. Madrid: LIBSA, 2006. 309 p.

5. COROMINAS J. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. 3ª edición, 11ª reimpresión. Madrid : Gredos, S. A., 2003. 627 p.

Допоміжна

6. FAURE SABATERR., RIBES LAFOZ M. A., GARCÍA SANCHO A. Diccionario de los apellidos españoles. 2ª edición. Madrid: Espasa Calpe, S. A., 2002. 829 p.

7. TIBÓN G. Diccionario etimológico comparado de nombres propios de persona. 3ª edición, 2ª reimpresión. México: FCE, 2002. 251 p.

8. PRICE G. Enciclopedia de las lenguas de Europa. Traducción de BRAGA RIERA, Jorge. Madrid: Gredos, S. A., 2001.

9. NIETO BALLESTERE. Breve diccionario de topónimos españoles. Madrid: Alianza, 1997. 447 p.

Інформаційні ресурси

1.https://geografiainfinita.com/2022/03/la-toponimia-espanola-y-sus-influencias-historicas/

2. https://lenguajeadministrativo.com/toponimos/

3. https://core.ac.uk/download/pdf/30831126.pdf

4.https://www.abc.es/sociedad/nombres-apellidos-comunes-espana-averigua-cuantas-personas-llaman-como-tu-20230516164351-nt.html

Силабус:

Завантажити силабус