Основи філології (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Кабов А. В.Іні11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Іні11Кабов А. В.

Опис курсу

Провідними завданнями дисципліни є:

Теоретично висвітлити основи мовознавства і відомості про найвизначніших представників іспанської лінгвістики.

Розвивати у студентів уміння здобувати і застосовувати теоретичні знання з дисципліни: самостійно опрацьовувати вітчизняні та іспаномовні наукові джерела з мовознавства та знаходити відповідні ілюстрації описаних наукових узагальнень і явищ мови та мовлення в дійсності.

Рекомендована література

Основна література:

1) Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – К.: Академія, 2004, – 344 с.

2) Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства / Ю. О. Карпенко. – К. : Академія, 2009, – 336 с.

3) Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 2010, – 464 с.

4) Alonso, Amado: De la pronunciación medieval a la moderna en español. Vol 1. 2 ed. 1955 Madrid, Gredos

5)http://elpais.com/diario/1981/01/23/cultura/349052401_850215.html

6) https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2021.pdf

7) http://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Lektsii-Osnovy-filolohii-ispans-ka-mova.pdf

 

Додаткова література:
1) Ferdinand de Saussure. Cours de linguistique générale. – Київ: Основи, 1998. – 324 с.

Матеріали

Теми самостійної роботи:

Тема 1. Мовознавство в системі наук. Предмет мовознавства. Структура філологічного знання.

Тема 2. Функції мови. Основні методи мовознавчих досліджень.

Тема 3. Структура мови. Синхронія і діахронія.

Тема 4. Соціальна зумовленість мовних явищ. Соціолінгвістика.

Лексикологія та лексикографія. Опис словника Марії Молінер.

Тема 5. Комунікація. Функції комунікації. Комунікативний акт і його сутність.

Тема 6. Класифікація мов світу. Романські мови.

Тема 7. Іспанська мова в світі.

Тема 8. Іспанська мова – мова міжнародного спілкування.

Силабус:

Завантажити силабус