Основи філології (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Кабов А. В.Іні11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Іні11Кабов А. В.

Опис курсу

Провідними завданнями дисципліни є:

Теоретично висвітлити основи мовознавства і відомості про найвизначніших представників іспанської лінгвістики.

Розвивати у студентів уміння здобувати і застосовувати теоретичні знання з дисципліни: самостійно опрацьовувати вітчизняні та іспаномовні наукові джерела з мовознавства та знаходити відповідні ілюстрації описаних наукових узагальнень і явищ мови та мовлення в дійсності.

Рекомендована література

  1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – К.: Академія, 2004, – 344 с.
  2. Виноградов В. С. Лексикология испанского языка / В.С. Виноградов. – М. : Высшая школа, 2003, -244 с.
  3. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 2010, – 464 с.
  4. Alonso, Amado: De la pronunciación medieval a la moderna en español. Vol 1. 2 ed. 1955 Madrid, Gredos
  5. Ferdinand de Saussure. Cours de linguistique générale. – Київ: Основи, 1998. – 324 с.
  6. Балли Ш. Французская стилистика, – Перевод с франц. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1961. – 394 с.
  7. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства / Ю. О. Карпенко. – К. : Академія, 2009, – 336 с.
  8. http://elpais.com/diario/1981/01/23/cultura/349052401_850215.html
  9. https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2020.pdf
  10. https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Lektsii-Osnovy-filolohii-ispans-ka-mova.pdf

Матеріали

Теми самостійної роботи:

Тема 1. Мовознавство в системі наук. Предмет мовознавства. Структура філологічного знання.

Тема 2. Функції мови. Основні методи мовознавчих досліджень.

Тема 3. Структура мови. Синхронія і діахронія.

Тема 4. Соціальна зумовленість мовних явищ. Соціолінгвістика.

Лексикологія та лексикографія. Опис словника Марії Молінер.

Тема 5. Комунікація. Функції комунікації. Комунікативний акт і його сутність.

Тема 6. Класифікація мов світу. Романські мови.

Тема 7. Іспанська мова в світі.

Тема 8. Іспанська мова – мова міжнародного спілкування.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус