Основи лексикографії

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Лесечко Б. В.Інм31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інм31доцент Лесечко Б. В.

Опис курсу

Мета курсу: формування базових теоретичних знань з лексикографії,  розкриття основних аспектів змісту поняття “лексикографія”, взаємозв’язків лексикографії та лексикології,  ознайомлення з типами та видами словників, історією виникнення словникової справи, етапами її становлення, характером словникової статті.

В результаті вивчення курсу студент має знати:

 • концепції і принципи лексикографії,
 • сучасні тенденції наукового пошуку;
 • види словників та їх функції;
 • типи інформації у словниках;
 • аспекти лексикографічного опису слова;
 • метамову словника, його макро- і мікроструктуру;
 • функції словників;
 • принципи укладання словників;
 • принципи перекладної лексикографії  та комп’ютеризації лексикографічної діяльності.

Вміти:

 • адекватно здійснювати вибір словника для перекладу текстів різних жанрів;
 • здійснювати пошук, оброблення та аналіз інформації у словниках;
 • адекватно здійснювати вибір словника при перекладі текстів різних жанрів;
 • аналізувати словникові статті та словники різних типів;
 • складати  словникові статті;
 • працювати в міжнародних проектах та міжкультурних ситуаціях.

Рекомендована література

Базова

 1. ГінкаБ.І. Лексикологія німецької мови: лекції та семінари. Тернопіль: ТНПУ, 2008.- 420 с.
 2. Девкин В. Д. Немецкая лексикография. М.: Высшая школа, 2005. — 670 с.
 3. Дубичинский В. В. Искусство создания словарей. Конспекты по лексикографии / В.В. Дубичинский. – Харьков: ХГПУ, 1994. – С.18-23.
 4. Дубічинський В.В. Лексикографія: навч.-метод. посіб. / В.В. Дубічинський. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011 р. – 66 с.
 5. Кровицька О. Українська лексикографія: теорія і практика. – Л.: Інститут українознавства НАНУ, 2005.- 174 с.
 6. Огуй О. Д. Лексикологія німецької мови. Вінниця, Нова книга, 2003.- 416 с.
 7. Schlaefer M. Lexikologie und Lexikographie. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2002.- 200 S.
 8. Stepanova M. D., Černyševa I. I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – M: Академия, 2003. — 252 с.

Додаткова

 1. Дубічинський В. В. Українська лексикографія: історія, сучасність та комп’ютерні технології. – Харків, 2004.- 203 с.
 2. Kühn I. Lexikologie. Eine Einführung. (Germanistische Arbeitshefte; 35). – Tübingen: Niemeyer, 1994.-127 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус