Основи наукових досліджень (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Цимбалістий І. Ю.Іні21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Іні21Цимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Мета курсу: надати студентам теоретичні знання та зразки практичних умінь щодо виконання наукового дослідження.
Завдання курсу: Ознайомити зі структурою наукових досліджень в Україні, видами науково-дослідної роботи студентів; навчити здійснювати пошук і обробку літературних джерел за проблемою дослідження; визначати та формулювати тему, мету й інші вихідні положення; навчити послідовності виконання наукового дослідження.

У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати: як обрати тему наукового дослідження, як сформулювати концептуальний апарат наукового дослідження, як теоретично обґрунтувати проблему та вибрати методи її дослідження, як організувати науковий експеримент і впровадити отримані результати в практичну діяльність.
вміти: працювати з бібліографічним каталогом, опрацьовувати теоретичні джерела,
розробляти план наукової роботи та поетапно втілювати його, проводити дослідну частину наукової роботи, оформлювати виконану роботу згідно вимог.

Рекомендована література

1. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
2. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. Літер.,2003. – 116 с.
3. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. К.: Вища школа, 1997. – 212 с.
4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004.
5. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003.
6. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікар, 2003.
7. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К., 1997.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму