Основи теорії мовної комунікації

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810Паламар Н. І.Інм41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Інм41Паламар Н. І.

Опис курсу

Мета навчальної дисциплінививчення феномена мовного спілкування, формування вмінь і навичок правильно розуміти й аналізувати явища мовного спілкування, використовувати набуті знання у вивченні іноземних мов, перекладі та філологічних дослідженнях. Ось чому завдання курсуОснови теорії мовної комунікації” й полягає у висвітленні основних положень теорії мовної комунікації, а також у вивченні мови з погляду її використання для впливу на співрозмовника. 

Завдання курсу: 

 • навчитися охарактеризувати основні види, форми, моделі та структурні елементи комунікації; 
 • розкрити національні особливості вербальної та невербальної комунікації та соціокультурні закономірності; 
 • пізнати особливості комунікації в сучасному світі.

У результаті вивчення зазначеного курсу студенти мають  знати: 

 • термінологічний апарат з проблеми; 
 • основні положення теорії мовної комунікації; 
 • структуру і складники мовної комунікації; 
 • основні принципи, правила й конвенції безконфліктного спілкування; 

 Вміти: 

 • орієнтуватися у проблемі виявлення комунікативних процесів та визначення їх складових; 
 • визначати типи і види спілкування; 
 • визначати структуру і складники комунікації; 
 • застосовувати принципи, правила і конвенції безконфліктного 
 • спілкування; 
 • здійснювати аналіз комунікативних актів; 
 • давати власну оцінку комунікативним явищам і процесам. 

 

Рекомендована література

1. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології: Навчальний посібник / Ф. С. Бацевич. – К., 2006. – 247 с.
2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Ф.С. Бацевич. – К., 2004. – 342 с.
3. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : підруч. / О. О. Селіванова. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2011. – 350 с.
4. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О. В. Яшенкова. – К : ВЦ «Академія», 2010. – 312 с.
5. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. – 2-ге вид., доп. / Г. Г. Почепцов– К., 1999. – 307 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус