Паламар Наталя Ігорівна

Посада: доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-80

Електронна пошта: nataliya.palamar@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • комунікативна лінгвістика
  • теорія мовленнєвих актів
  • лінгвістична генологія
  • лінгвістична типологія
  • лінгвокраїнознавство
  • трансляторика

Курси

Вибрані публікації

1. Принада Н. Засоби реалізації мовленнєвого акту похвали в німецькій та українській мовах / Н. Принада // Іноземна філологія. – Вип. 120. – Львів, 2008. – С. 168–173.
2. Принада Н. Похвала як мовленнєвий акт: типологічні ознаки / Н. Принада // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. – Сер. іноземні мови. – Вип. 15. – Львів, 2008. – С. 35–41.
3. Паламар Н. Мовленнєвий акт похвали:прагма-синтаксичний аналіз / Н. Паламар // Матеріали міжнародної конференції «Германістика ХХІ століття»: традиційні та новітні аспекти дослідження та викладання” 22-23 квітня 2010 – Горлівка : Видавництво ГДПІІМ, 2010. – С. 61-63.
4. Паламар Н. Лаудаційна промова з погляду лінгвістики типів тексту / Н. Паламар // Матеріали 17-ї міжнародної конференції Асоціації українських германістів «Викладання та вивчення мов в міжкультурному просторі» 22-23 жовтня 2010 – Львів : Видавництво Львівського національного університету ім. І. Франка, 2010. – С. 121-122.
5. Паламар Н. Похвальна промова як тип тексту: структурний аспект / Н. Паламар // Наукові записки. – Сер. філол. науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 96 (1). – 2011. – С. 220–224.
6. Паламар Н. Прагматична структура мовленнєвого акту похвала в німецькій та українській мовах / Н. Паламар // Іноземна філологія. – Вип. 124. – Львів, 2012. – С. 46–52.
7. Паламар Н. Аксіологічний аспект мовленнєвого акту похвала / Н. Паламар // Матеріали міжнародної дослідницької конференції Асоціації українських германістів «Німецька мова в українському контексті: формування лінгвістичної компетенції, контрастивних досліджень і міжкультурної комунікації» 21-22 вересня 2012 – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 149-150.
8. Паламар Н. Прагмасинтаксичний аналіз мовленнєвого акту похвала в німецькій та українській мовах / Н. Паламар // Наукові записки. – Сер. філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 118. – Львів, 2013. – С. 278–283.
9. Palamar N. Syntaktisch-pragmatische und leхikalisch-semantische Realisierungsmittel des Lobens im Deutschen und Ukrainischen / N. Palamar // Die Lwiwer Germanistik in der Ukraine : Innensichten – Außensichten – Dissertationsvorhaben. – Mannheim : Peter Lang Verlag, 2010. – S. 89–105.
10. Palamar N. Realisierungstaktiken des Lobens im Deutschen und Ukrainischen / N. Palamar // Materials of the international Scientific Conference of the Association of Ukrainian Germanists «Begegnungen zwischen der Ukraine und den deutschsprachigen Landern in Literatur, Sprache und Kultur» 27.-28. September 2013 – Lwiw : Pais, 2013. – S. 172–174.
11. Автореферат: Паламар Н.І. Стратегія і тактики реалізації похвали в німецькій та українській мовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.02.17 “порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” / Н.І. Паламар. – Львів, 2013. – 19 с.

Біографія

2002 – 2007 – студентка Львівського національного університету ім. Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність: німецька мова та література (магістратура, з відзнакою)
2007 – 2012 – аспірантка кафедри німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка
2009 – стажування в університеті Фрідріха Олександра, Ерлянген – Нюрнберг, Німеччина
2010 – асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету ім. Івана Франка
2013 – захистила кандидатську дисертацію на тему: ”Стратегія і тактики реалізації похвали в німецькій та українській мовах“

Нагороди

Вересень 2021 рік  – на Вченій раді факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка нагороджена грамотою за плідну працю з обдарованою учнівською молоддю та високі здобутки вихованців на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Розклад