Особливості пунктуації в різножанрових текстах (іспанська філологія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1121Цимбалістий І. Ю.Іні-61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1114Іні-61мЦимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Мета освітньої компоненти: вивчення найзагальніших теоретичних положень пунктуації та орфографії; специфіку творення нових текстів та корегування вже створених.

У результаті вивчення освітньої компоненти студент повинен:

Знати:

– заплановані для цієї освітньої компоненти лекційні та практичні теми, зокрема, найзагальніші теоретичні положення синтаксису і пунктуації та головні інформаційні технології для коригування текстів;

– специфіку пунктуації як одного із видів лінгвістичної науки та спеціальну термінологію;

– норму іспанської літературної мови і принципи синтаксичної цілісності текстів різних жанрів, що відіграють вагому роль у досягненні прагматичного результату.

Вміти:

– застосовувати поглиблені знання з іспанської філології для вирішення професійних завдань,

– зокрема, застосовувати абстрактне мислення, аналіз та синтез до вирішення складних випадків пунктуації в іспанській мові;

– практично застосовувати принципи графоматичного коригування, правила наголошування, пунктуації і синтаксичної цілісності при створенні і редагуванні текстів різних стилів та жанрів, запропонованих у компоненті;

– розпізнавати і розв’язувати специфічні орфографічні і синтаксичні труднощі, пов’язані із запозиченнями, топонімами, скороченнями і числівниковими виразами;

– застосовувати сучасні інформаційні технології під час складання і правильного написання власних текстів відповідно до тематики різних жанрів і різних стилів;

– підбирати теоретичні категорії, принципи та прикладні аспекти іспанської філології під час редагування текстів. Загалом, вміти застосовувати набуті мовно-стилістичні компетенції у комунікативних ситуаціях особистісного і суспільного характеру під час письмової чи усної комунікації.

Після вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни здобувач набуде таких загальних і фахових компетентностей:

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з іспанської філології для вирішення професійних завдань.

ФК 8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.

Після вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни здобувач досягне таких програмних результатів навчання:

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості філологічного дослідження.

ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.

ПРН 20. Уміти застосовувати набуті мовно-стилістичні компетенції у комунікативних ситуаціях особистісного і суспільного характеру.

4. Через різного роду тексти розпізнавати і розв’язувати специфічні орфографічні і синтаксичні труднощі, пов’язані із запозиченнями, топонімами, скороченнями і числівниковими виразами.

Рекомендована література

Базова література

1.    Купріянов Є.В. Лексикографічна система іспанської мови: феноменологія інтегрального опису: [монографія] / Є.В. Купріянов. Київ : УМІФ НАНУ, 2018. 254 с.

2.    Омельченко О. Відтворення засобів експресивного синтаксису іспанської мови в українському перекладі (на матеріалі творів Г. Гарсія Маркеса) / О. Омельченко // Мовні і концептуальні картини світу. Вип 46 (3), 2013. С. 88-97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_46%283%29__15

3.    Barri Almenar A. Terminología de la danza académica: la importancia de denominarse “plié” – Recurso electrónico : https://gerflint.fr/Base/Espagne2/barri.pdf‎

4.    Beneroso Otáduy L. La puntuación como contenido significativo en la enseñanza y el aprendizaje de la sintaxis, propuesta didáctica y confirmación experimental // Revista linguística, N13, 2013. Recurso electrónico: https://www.nebrija.com/revista-linguistica/la-puntuacion-como-contenido-significativo-en-la-ense%C3%B1anza-y-el-aprendizaje-de-la-sintaxis-propuesta-didactica-y-confirmacion-experimental.html

5.    Bosque I. Nueva gramática de la lengua española. Morfología y sintáxis. Barcelona : Espasa Libros, 2010.

6.    Cabezas Martínez M. E. Enseñanza dinámica de la sintaxis, I Bachillerato. Madrid : Castilla, 2008.

Допоміжна:

7.    Gómez Torrego L. Gramática didáctica del español. Madrid : SM, 2010.

8.    Gómez Torrego L. Ortografía de uso del español actual. Madrid : SM, 2007.

9.  Gómez Torrego L. Análisis sintáctico: teoría y práctica. Madrid : SM, 2007.

10.              Morral  Jacques C. Por los senderos de la ortografía y lecciones de gramática. Madrid : Editorial Universitaria, 1995. 58 p.

11.              Madroñal Abraham Por los tinglados léxicos de la antigua farsa. – Recurso electrónico : https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2757410.pdf

12.              Real Academia Española. Ortografía básica de la lengua española. Barcelona : Espasa, 2012.

Допоміжна література

1) Artículos sobre la historia de la puntuación, con fotografías de documentos originales Archivado el 30 de agosto de 2011

2) https://www.ucm.es/plataformaele/puntuacion-y-sintaxis

3) http://www.arteenparte.es/2017/09/10/glosario-terminos-arte-contemporaneo/

4) http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/15371/1/47-216-222.pdf

5) http://www.trea.es/books/los-diccionarios-del-espanol-moderno

6) https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/58499.pdf

7) https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5360215.pdf

8) https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/08/aih_08_1_010.pdf

Силабус:

Завантажити силабус