Педагогічна (асистентська) практика (іспанська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11180Іні-61мЦимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Метою педагогічної (асистентської) практики є закріплення педагогічних навичок, здобутих при отриманні кваліфікації бакалавра, вдосконалення знань, необхідних для роботи у вищих навчальних закладах, формування вмінь та навиків застосовувати їх у навчально-виховному процесі під час виконання функцій викладача.

Завдання педагогічної (асистентської) практики:

– ознайомлення з особливостями педагогічної діяльності викладача ЗВО;

– оволодіння уміннями та навичками організації навчально-виховної, методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами;

– поглиблення і розширення теоретичних знань зі спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, набутих студентами, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практики;

– формування у студентів-магістрів психолого-педагогічних та методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;

– формування навиків організації основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методик навчання;

– формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;

– виховання у магістрів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.

По завершенню педагогічної практики студент повинен

знати:

– основні положення зі спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін;

– основні форми навчання у вищій школі;

– лексико-комунікативну специфіку професійного спілкування у вищому навчальному закладі;

– методи організації та проведення практичного заняття;

– сучасні методики викладання іноземної мови та інтерактивні методи вивчення;

– підходи до організації основних форм навчання у вищому навчальному закладі;

– критерії оцінювання навчальної діяльності студентів;

вміти:

– розробляти розгорнутий план-конспект практичного заняття з іспанської мови відповідно до робочої навчальної програми;

– методично грамотно планувати заняття, визначати реальні цілі, конкретні етапи заняття та методичні прийоми для їх досягнення;

– володіти прийомами активізації всіх студентів групи, використовувати індивідуальний підхід;

– професійно використовувати технічні та інші допоміжні засоби навчання;

– створювати чіткий та логічний план навчального заняття та оформлювати звітну документацію;

– володіти основними принципами та техніками викладання всіх видів мовленнєвої діяльності, застосовуючи різноманітні методи організації навчального процесу.

Проходження педагогічної (асистентської) практики сприяє формуванню у здобувача вищої освіти таких компетентностей як:

            загальні компетентності:

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно.

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

            фахові компетентності:

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з іспанської філології для вирішення професійних завдань.

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

ФК 10. Володіння педагогічною майстерністю викладання іноземної мови та літератури, вміння розробляти навчальний курс, застосовувати інноваційні технології у процесі викладання.

У результаті проходження педагогічної практики здобувачі вищої освіти повинні досягти наступних. програмних результатів навчання:

ПРН 1.Оцінювативласнунавчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості філологічного дослідження.

ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

ПРН5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.

ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.

ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з іспанської філології для розв’язання складних завдань і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН 18. Володіти навичками педагогічної майстерності з іноземної мови у вищих навчальних закладах, вміти розробляти навчальний курс, впроваджувати у навчальний процес інноваційні методичні технології. Використовувати у викладацькій діяльності усі набуті знання про природу мови, її внутрішню структуру та сучасні тенденції розвитку.

ПРН 19. Вміти використовувати знання з лінгвокультурних та загально цивілізаційних особливостей країн, мови яких вивчаються, у різних соціально детермінованих комунікативних ситуаціях.

Рекомендована література

 1. Базова література:

  1. Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/reg_practice.pdf

  2. Воровка М.І., Проценко А.А. Педагогічна практика як засіб формування професійної майстерності вчителя в умовах реформування освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 69. Т. 2. Запоріжжя, 2020.

  3. Лінгвістична підготовка майбутніх фахівців: ефективні технології навчання: монографія / Олена Семеног, Вікторія Герман, Олександр Земка, Ольга Рудь, Наталія Громова, Наталя Пономаренко, Інна Левенок, Марина Ячменик. Суми : Сумдпу імені А.С. Макаренка, 2017. 351 с.

  4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання / 2-ге вид. К. : Центр навчальної літератури, 2011. 384 с.

  5. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи. Київ: Кондор, 2008. 272 с.

  6. Pastor S. Español académico como LE / L2: destrezas, competencias y movilidad universitaria. – Londres / Nueva York: Routledge, 2022. – 248 p.

  7. Santos I., Pastor S. Metodología de la investigación en la enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua (L2) / lengua extranjera (LE). – Madrid (España): Arco/Libros, SL, 2022.– 392 p.

  8. Lacorte M., Reyes-Torres A. Didáctica de la lengua como 2/L en el Siglo XXI. – Madrid : Arco Libros, 2021. – 342 p

  9. Vargas la Torre Mª T., Aruquipa Chavez E.A., Daveziez Martinez W.R.  Metodologías de enseñanza universitaria: un reto para el docente universitario. RevistaCiencia, Tecnología e Innovación.Volumen 20, núm. 26, 2020. P. 11-33. http://www.scielo.org.bo/pdf/rcti/v20n26/2225-8787-rcti-20-26-11.pdf

  Допоміжна

  10. Освіта в умовах війни: реалії, виклики та шляхи подолання: матеріали ІІ Форуму академічної спільноти (20–24 червня 2022 року, м. Дніпро; Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури») / Упоряд. М. В. Савицький, І. П. Мамчич. Дніпро : ДВНЗ «ПДАБА», 2022. 152 с. http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/9668/1/Збірник%20матеріали%20ІІ%20 Форуму%20академічної%20спільноти%20«Освіта%20в%20умовах%20війни%20реалії %2C%20виклики%20та%20шляхи%20подолання».pdf

  11. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://oneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf

  12. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. К.: Центр учбової літератури, 2007.  232 с.

  13. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. Мороза О.Г. Київ : НПУ, 2001. 338с.

  14. Méndez Santos M.С., Vela Delfa C. Las redes sociales digitales en la enseñanza del español como lengua extranjera. – Madrid : Arco Libros, 2023. – 84 p.

  15. Bosque I. Qué debemos cambiar en la enseñanza de la gramática // Revista de Gramática Orientada a las Competencias, 2018. – P. 11 – 36

  16. Brauer M. Enseñar en la Universidad: consejos prácticos, destrezas y métodos pedagógicos. Madrid : Pirámide, 2013.

  Інформаційні ресурси

  1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

  2.https://ceit-blog.ucu.edu.ua/vykladannya/blog-ob/

  3.https://www.efepeando.com/2021/12/sugerencias-para-jovenes-docentes.html

Силабус:

Завантажити силабус