Педагогічна (асистентська) практика (іспанська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
119Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11Іні-61мЦимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Педагогічна (асистентська) практика є складовою частиною основної освітньої програми професійної підготовки магістрів та дозволяє студентам набути практичних навичок та досвіду викладацької роботи, необхідних для викладання дисципліни за профілем набутої спеціальності у вищих навчальних закладах після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Асистентській практиці передує вивчення курсів з педагогіки вищої школи та методики викладання у вищих навчальних закладах. Педагогічна (асистентська) практика є завершальним етапом формування викладача вищої школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання функціональних обов’язків викладача ВНЗ різного рівня акредитації.

Метою навчальної дисципліни є закріплення педагогічних навичок, здобутих при отриманні кваліфікації бакалавра та вдосконалення знань, необхідних для роботи у вищих навчальних закладах, формування вмінь застосовувати їх у навчально-виховному процесі. В період проходження педагогічної практики студенти знайомляться з особливостями педагогічної діяльності викладача ВНЗ; оволодівають уміннями та навичками організації навчально-виховної, методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами та науково-дослідної роботи в умовах педагогічної діяльності. Педагогічна практика дозволяє студентам поглибити теоретичні знання із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін; формує психолого-педагогічні та методичні уміння викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи, застосування сучасних технологій і методик навчання, набути досвід викладацької роботи, морально – етичних якостей викладача вищої школи, творчого стилю педагогічної діяльності.

 

Результати навчання:

 • знати:

– основні положення зі спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін;

– лексико-комунікативну специфіку професійного спілкування у вищому навчальному закладі;

– методи організації та проведення практичного заняття;

– використання інноваційних технічних засобів та носіїв, автентичних матеріалів  для забезпечення якісного викладання іноземної мови;

– сучасні методики викладання іноземної мови та інтерактивні методи вивчення;

–  підходи до організації основних форм навчання у вищому навчальному закладі;

– критерії оцінювання навчальної діяльності студентів.

 

 • вміти:

– розробити розгорнутий план-конспект практичного заняття з французької мови відповідно до робочої навчальної програми;

– методично грамотно спланувати заняття, визначати реальні цілі, конкретні етапи заняття та методичні прийоми для їх досягнення;

– володіти прийомами активізації всіх студентів групи, індивідуальний підхід;

– грамотно використовувати технічні та інші допоміжні засоби навчання;

– написати рецензію на залікове заняття, підготувати та провести підсумкові залікові заняття;

– створювати чіткий та логічний план навчального заняття, планувати модель комунікації та оформлювати звітну документацію;

– володіти основними принципами та техніками викладання всіх видів мовленнєвої діяльності (усне  письмове розуміння, усне і письмове вираження),  застосовуючи різноманітні методи організації навчального процесу, здобуті мовні та соціо-культурні знання у контексті професійного спілкування;

застосовувати інтерактивні методи та колективні форм навчання іноземної мови, науково-дослідної та психолого-педагогічної діяльності;

– володіти кваліфікаційною характеристикою, його професійною компетенцією;

– систематизувати загально-педагогічні знання, уміння і навички педагогічного спостереження, виправлення помилок та пояснення їх у процесі навчальної роботи зі студентами.

Рекомендована література

 

 1. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи. – К.: Кондор, 2008. -272 с.
 2. Асистентська практика студентів – магістрів. Орієнтовна програма і методичні рекомендації щодо проходження асистентської педагогічної практики. Підготовлені кафедрою педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, березень 2004 р. – http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/pramag.pdf
 3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання / С.С. Вітвицька. – 2-ге вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 384 с.
 4. Дмитриченко М.Ф. Вища освіта і Болонський процес: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Дмитриченко. – К.: Знання України, 2006. – 440 с.
 5. Костирко І.Г. Університетська освіта (вступ до фаху): навч. посібник / І.Г.Костирко, Л.Б. Гнатишин, Л.П. Петришин, М.П. Гарасим. – Львів: 2011. – 350 с.
 6. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. Мороза О.Г.- К.: НПУ, 2001. – 338с.
 7. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. – К.: Центр учбової літератури, 2007. -232 с.
 8. Ніколаєнко С.М. Освіта інноваційному поступі суспільства / С.М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 207 с.
 9. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Лемківський, Ю.В. Сухарніков. – К.: Узд., 2004. – 60 с.
 10. Сліпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: НПУ, 2000. – 210с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму