Переклад соціальної, медійної та ділової комунікації

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Ярошко-Кушнір Н. С.
1016доцент Ярошко-Кушнір Н. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інф51Мдоцент Ярошко-Кушнір Н. С.
1016Інф51Мдоцент Ярошко-Кушнір Н. С.

Опис курсу

В освітній компоненті «Переклад соціальної, медійної та ділової комунікації» розглянуто актуальні проблеми перекладу у граматично-синтаксичному, стилістично-жанровому, лексичному та формальному аспектах. Наведено актуальні правила транслітерації власних назв, а також різні корисні технічні прийоми перекладу, які забезпечують ефективність, зокрема усного послідовного перекладу. Особливу цінність освітньої компоненти становить широка добірка матеріалів (статті та аудіоматеріали) із авторитетних джерел сучасного інформаційного простору України та Франції (газета «Ле Монд», «Українська Правда», «TV 5 Monde» та ін.), які згруповані за темами «Культура», «Політика та дипломатія», «Екологія та сільське господарство», «Юриспруденція», «Економіка», «Освіта». На основі цих матеріалів розроблений багатий комплекс практичних вправ, які допомагають здобувачам вищої освіти накопичити солідний термінологічний запас, розвинути навички нотування та запам’ятовування, виробити стійкі навички перекладача усного та письмового матеріалу.

Після завершення навчання здобувач вищої освіти буде:
знати:
1. Типи перекладів, їхню специфіку, яка вимагає відповідної адаптації перекладача до роботи, що полягає у підборі ефективних, якісних та швидких прийомів та технік перекладу.
2. Правила транслітерації, перекладу власних назв різного типу.
3. Правила перетворення синтаксичних структур, характерних для української мови (інверсія підмета, пасивна форма, розташування означення в реченні), у синтаксичні структури притаманні французькій мові. І навпаки, перетворювати французькі синтаксичні звороти (le conditionnel, les tournures factitives, les tournures rendant la passivité (se laisser + inf., se voir + inf.)) у правильні українські конструкції речення.
4. Теорії та концепції перекладу (зокрема В. Гумбольда, Ф. Шлеєрмахера, М. Зерова, М. Лукаша).
5. Ключову термінологію зі сфер медійного простору, політики та дипломатії, культури, екології та сільського господарства, юриспруденції та інше для забезпечення можливості перекладу для різних професійних груп.
6. Формальні вимоги до перекладу офіційних документів.
7. Референційні джерела для перевірки правильності перекладу державною мовою (остання версія правопису, тлумачні словники, транслітераційні конвертори).
вміти:
1. Здійснювати якісний, компетентний та правильний усний послідовний переклад розмов, переговорів, інтерв’ю, зібрань на діловому та офіційному рівні, а також у медійному просторі.
2. Здійснювати якісний, компетентний та правильний письмовий переклад документів, текстів, повідомлень зі сфер медійного простору, політики та дипломатії, культури, екології та сільського господарства, юриспруденції та ін.
3. Адаптувати переклад до жанру та стилю оригінального документа чи дискурсу.
4. Правильно транслітерувати власні назви згідно до вимог чинного законодавства України.
5. Оцінювати власну навчальну діяльність, аналізувати помилки, знаходити шляхи до вдосконалення перекладацьких вмінь та фаховості.

Освітня компонента передбачає формування у здобувача вищої освіти таких загальних та фахових компетентностей, визначених освітньою програмою:
ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.
ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.
ФК 8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
ФК 9. Орієнтування у лінгвокультурних особливостях країн, мови яких вивчаються.

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувач вищої освіти повинен досягти таких програмних результатів навчання, визначених освітньою програмою:
ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.
ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).

Рекомендована література

Базова література
1. Статівка А.О. Мистецтво синхронного перекладу / А.О. Статівка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер.: Філологія, 2023. – №59, Т.3. – С. 164-167 http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v59/part_3/37.pdf
2. Коккіна Л.Р. Відтворення українських лексико-семантичних неологізмів періоду російської агресії у франкомовних ЗМІ / Л.Р. Коккіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер.: Філологія, 2023. – №60, Т.1. – С. 147-149 http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v60/part_1/35.pdf
3. Амеліна С.М. Актуальні проблеми теорії і практики сучас ного перекладу / С.М. Амеліна. – Київ: ЦУЛ, 2020. – 470 с.
4. Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису / О.В. Ребрій. – Вінниця: Нова книга, 2020. – 152 с.
5. Мамрак А. Вступ до теорії перекладу / А. Мамрак. – Київ: Центр навчальної літератури, 2019. – 304с.
6. Рабош Г.М. Теорія і практика перекладу: французька мова / Г.М. Рабош. – Вінниця: Нова книга, 2018. – 248 с.
Додаткова література
7. Чорна К. І. Лексичні засоби вираження ідіолекту І. Франка в оригіналі та перекладах (на матеріалі повісті «Захар Беркут») / К. І. Чорна. – Сучасні філологічні дослідження: комунікативно-культурний аспект. – 2017. – С. 128-131. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/18nov2017/39.pdf
8. Чередниченко О. І. Про мову і переклад / О.І. Чередниченко — Київ: Либідь, 2007. – 248 с.
9. Левітін Т.Л. Структурні й семантичні особливості відтворення німецько- та англомовних реалій українською мовою // Т.Л. Левітін. – Гуманітарні науки. – Вип. 46. – 2007. – С. 16-19
Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/statti/2007-5-1(46)/16.pdf
10. Рекомендації щодо транслітерування літерами української абетки власних назв, поданих англійською, французькою, німецькою та італійською мовами // В. Воєводська, А. Войцехович, Ю. Котіков, Н. Куземська, В. Моргунюк, А. Новікова, Л. Пшенична, Л. Шрамко. – 2001. Режим доступу: http://sips.gov.ua/ua/transliteruvannja.html
11. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). − Львів: Вид-во при Львівському ун-ті, 1989. – 216 с.
12. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/%202019.pdf
13. https://slovnyk.ua/
14. https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html

Матеріали

1. https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/aides/agenda
2. https://culturezvous.com/expositions-les-plus-attendues-paris-2022/
3. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/11/16/les-prix-litteraires-recompensent-ils-toujours-les-memes-maisons-d-edition_5215855_4355770.html) (https://information.tv5monde.com/info/les-prix-litteraires-levier-marketing-ou-rencontre-avec-le-public-4665?xtor=SEC-7-GOO-[INFO_SE]-[119843614474]-S-[]&gclid=EAIaIQobChMI6bPr77zA-AIVtQCiAx3oTA1iEAAYASAAEgKGGvD_BwE
4. https://lviv-online.com/ua/articles/lvivskyj-knyzhkovyj-forum-kudy-varto-pity/
5. https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/7069?id_serie=12971&nom_serie=francoiz_breut&niveau=b2_avance&exercice=1
6. https://www.youtube.com/watch?v=drFp3N-KSKw
7. https://www.youtube.com/watch?v=-pu5JbGVkuA
8. https://www.pravda.com.ua/articles/2022/03/18/7332427/
9. https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html
10. http://sips.gov.ua/ua/transliteruvannja.html
11. https://www.youtube.com/watch?v=zsSIOkVszj0
12. https://www.youtube.com/watch?v=p-jhZZO9WBw
13. https://www.leparisien.fr/seine-maritime-76/a-rouen-des-economies-denergie-grace-a-des-eoliennes-de-toit-combinees-a-des-panneaux-solaires-22-07-2022-V4WGOFNML5H7RB2PFDLWMHE3CI.php
14. https://www.geo.fr/environnement/agriculture-durable-definition-principes-et-enjeux-193859
15. https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_de_Paris_sur_le_climat
16. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(2015)
17. https://www.youtube.com/watch?v=erj5mxYOCCI
18. https://dmsu.gov.ua/services/translates.html
19. https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/1990-v21-n4-rgd04459/1058214ar/
20. Extrait du Juridictionnaire – Les mots du droit – TERMIUM Plus® – Bureau de la traduction
21. Lexique juridique (dictionnaire-juridique.com)
22. Словник юридичних термінів: Book_2018_Hapotii_Slovnyk_iuryd_terminiv.pdf (kpi.kharkov.ua)
23. Юридичний словник-довідник 2021: Юридичний словник-довідник 2021 (subject.com.ua)
24. https://www.degroofpetercam.com/fr-be/blog/perspectives-2023-annee-deux-temps
25. https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/automobile-un-marche-en-pleine-evolution
26. https://www.youtube.com/watch?v=0l-Zr5aHjEs
27. https://www.google.com/search?q=les+strategies+de+marketing&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjXl8qsyu39AhUlBxAIHWoGCiUQ_AUoA3oECAEQBQ&biw=1080&bih=498&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:01e10323,vid:yzrFf1pHMf8

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: «Переклад соціальної, медійної та ділової комунікації»

Завантажити силабус