Переклад соціальної, медійної та ділової комунікації (іспанська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Сайфутдінова О. Ю.Іні51М
1016Сайфутдінова О. Ю.Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іні51МСайфутдінова О. Ю.
1016Іні51МСайфутдінова О. Ю.

Опис курсу

Метою освітньої компоненти є сформувати вміння здійснювати усний та письмовий переклад різних дискурсів через ознайомлення студентів з аспектами теорії комунікації та шляхом практики.

Завдання: Ознайомити студентів з головними категоріями комунікативної лінгвістики.

Навчити термінології медійного, наукового, політичного, адміністративного, мистецького та літературного дискурсів. Виробити та розвинути у студентів навички усного та письмового перекладу.

Після завершення цієї освітньої компоненти студент повинен:

Знати:

 1. Поняття комунікації,  роль і тенденції сучасної комунікації.
 2. Структуру і типи комунікації.
 3. Поняття тексту і дисосвітньої компоненти та різних його видів.
 4. Мету, принципи, функції, закони та різновиди соціальної комунікації.
 5. Особливості роботи перекладача та перекладацький етикет.

Вміти:

 1. Володіти цифровими інструментами для виконання перекладацьких завдань.
 2. Будувати особисту комунікацію відповідно до максим спілкування.
 3. Враховуючи прагматичний і структурний компоненти, перекладати комунікацію в межах різних дискурсів.
 4. Розрізняти стилі та прийоми ділових переговорів

Після вивчення цієї нормативної навчальної дисципліни здобувач набуде такі загальні і фахові компетентності:

ЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з іспанської філології для вирішення професійних завдань.

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

Після вивчення цієї нормативної навчальної дисципліни здобувач досягне таких програмних результатів навчання:

ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами (іспанською та другою іноземною) для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості філологічного дослідження.

ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів.

ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.

ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з іспанської філології для розв’язання складних завдань і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Рекомендована література

Базова:

 1. Фаріон І. Д. Англізм і протианглізм: 100 історій слів у соціоконтексті. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. – 500 с.
 2. Фокін С.Б. Хибні друзі перекладача: іспанська, українська мови. Словник-довідник. http://postup.zzz.com.ua/Fokin_Khybni_druzi_demo.pdf
 3. Kamyanets A. Selective appropriation in the BBC newstranslated into Ukrainian and Russian // Journalism: Theory, Practice&Criticism. 2022, 23(7). – Р. 1548-1566.
 4. Верба Г.Г. Посібник з усного та письмового перекладу для студентів старших курсів (іспанська та українська мови): навчальний посібник / Верба Г.Г., Орличенко О.В., Приходько М.П. – Вінниця : Нова книга, 2020. – 288 с.
 5. La traducción literaria en el context de lenguas ibéricas. – Varsovia :Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. – 313 p.
 6. БацевичФ. Кочан І. Лінгвістика тексту: підручник. – Львів : Львів. нац. ун-тім. Івана Франка, 2022. – 326 с.
 7. Бацевич Ф.С. Нариси з теорії тексту [Текст] :монографія / ФлорійБацевич. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2019. – 279 с.
 8. Богомаз К. Ю. Соціальні комунікації в управлінні [Текст] :навч. посіб. / К. Ю. Богомаз. – Кам’янське :Дніпров. держ. техн. ун-т ДДТУ, 2019.
 9. Бровкіна О. В. Вступ до перекладознавства : конспект лекцій / укладач О. В. Бровкіна. – Суми :Сумський державний університет, 2016. – 117 с.
 10. Фокін С.Б. Переклад конференцій (для студентів-іспаністів) : навчальний посібник. – Київ :Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – 119 с.
 11. Верба Г. Г., Гетьман З. О. Підручник з перекладознавства. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 304 с.
 12. Михайлин, І. Л. Основи журналістики : підручник / І. Л. Михайлин. – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 494 с.

https://shron1.chtyvo.org.ua/Mykhailyn_Ihor/Osnovy_zhurnlistyky.pdf?

 1. Пономарів О. Культура слова: Мовно стилістичні поради / О. Д. Пономарів. – 4-те вид., доповн. – Київ :Либідь, 2011. – 272 с.
 2. Помірко Р. Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації [Текст] : [монографія] / Р. Помірко [та ін.]. – Львів : ПАІС, 2010. – 279 с.
 3. Гетьман З. О., Орлова І. С. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську. – Київ : Видавничо- поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 223 с.
 4. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 512 с.
 5. БацевичФ. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – Київ : Видавничий центр „Академія”, 2004. – 344 с.
 6. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. – Київ : Юніверс, 2003. – 280 с.
 7. Корбозерова Н. М., Серебрянська А.О. Порівняльна типологія іспанської і української мов: Навч. посібник. – Київ :Вища школа, 1993. – 176 с.

Інтернет-ресурси:

 1. https://dle.rae.es/
 2. https://dpej.rae.es/
 3. http://web.frl.es/CREA/view/inicioExterno.view
 4. http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/crea
 5. https://www.corpusdelespanol.org/
 6. http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209
 7. https://translinguoglobal.com/traduccion-y-negocios/
 8. https://www.researchgate.net/publication/327284083_Comunicacion_como_traduccion
 9. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3977587
 10. http://al.fl.kpi.ua/article/view/277593
 11. https://revistas.uva.es/index.php/hermeneus/article/view/715812. Добування даних у перекладі:

Силабус:

Завантажити силабус