Перша іноземна мова (іспанська, магістри, 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96.5Іспит
106.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
964Іні51МЦимбалістий І. Ю.
1064Іні51МЦимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Мета: Удосконалити як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі різнопланової тематики (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають).

Удосконалювати уміння робити лінгвістичний аналіз авторського тексту-роздуму: визначати головну ідею та тему, досліджувати граматичні та лексичні ресурси, до яких вдається автор для забезпечення інформативності та експресивності тексту.

Розвивати уміння практично використовувати реальну “живу” мову, що вимагає співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

Завдання: Сформувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма.

Головним завданням викладання граматики є удосконалення граматичних навиків, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма, вивчення складних морфологічних та синтаксичних конструкцій згідно вимог даного освітньої компоненти.

У результаті вивчення цієї освітньої компоненти студент повинен:

Знати:

1. Заплановані для цього освітньої компоненти граматичні та лексичні теми.

2. Роль експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результат.

3. Лінгвокультурні особливості іспаномовних країн у різних соціально детермінованих комунікативних ситуаціях.

4. Пошукові системи різного типу для опрацювання та аналізуінформації з різних джерел.

5. Теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти іспанської філології.

Вміти:

1. Застосовувати поглиблені знання з іспанської філології для вирішення професійних завдань.

2. Вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

3. Спілкуватися іноземною мовою, швидко і спонтанно висловлюватися без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження; гнучко та ефективно користуватися мовою у суспільному житті, навчанні та та з професійними цілями; чітко, логічно, детально висловлюватись (усно та письмово) на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання.

4. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

5. Застосовувати набуті мовно-стилістичні компетенції у комунікативних ситуаціях особистісного і суспільного характеру.

Рекомендована література

 

Базова

1. Moreno C., Miki Condo C., Trenado P. Gramática. Con el foco en los valores intencionales. Superior C1/C2. Madrid: ANAYA ELE, 2020.

2. De Dios A., Eusebio S., Fernández F. y otros. Etapas plus. Curso de español por módulos. Nivel C1. Madrid. Edinumen, 2019.

3. Gálvez D., Gálvez N., Quintana L Nuevo dominio. Curso de perfeccionamiento. Nivel C. Madrid: Edelsa, 2016.

4. Blanco A.I:, Pérez R.M. El Cronómetro. Manual de Preparación del DELE (Nivel Superior). Madrid: Edinumen, 2007.

5. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español comolengua extranjera: Español en marcha 4.  Madrid: SGEL, 2007.

6. Busquets L., Bonzi L. Ejercicios gramaticales de español (Nivel medio y superior). Madrid: Verbum, 2004.

7. Álvarez Merlo R., Núñez Caberas E.A. Prácticas de lengua española (Nivel medio y superior). Málaga: VG Ediciones, 2002.

8. Arribas J, de Castro R. Mª Preparación Diploma Superior de español lengua extranjera. Madrid: Edelsa, 2000.

Допоміжна

9. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. Madrid: Edelsa, 2009.

10. Encinar Á. USO interactivo del vocabulario. Madrid: Edelsa, 2008.

11. Moreno C. Temas de gramática (nivel superior). Madrid: SGEL, 2008.

12. Palomino M. Ángeles. Dual: pretextos para hablar.  Madrid: Edelsa, 2008..

13. SándorL. Para practicar los pasados.  Madrid: Edelsa, 2008.

14. Sánchez A., Cantos Gómez P. 450 ejercicios gramaticales. Madrid: SGEL, 2008.

15. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . Madrid: SGEL, 2007.

16. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 . Madrid: SGEL, 2006.

17. Medina Montero C. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa. Madrid: SGEL, 2001.

18. Benítez P., Andión Mª Antonieta, Fernánez Mª del Carmen, Madrigal Mª Jesús. Español para extranjeros: cuaderno de ejercicios. Madrid, 1998.

Інформаційні ресурси

1. https://rutaele.es/c1c2/

2. https://deleahora.com/actividades/c1-c2

3. https://estudiarespanol.wordpress.com

4.  https://marcoele.com/actividades/c1-dominio/

Силабус:

Завантажити силабус