Практика другої іноземної мови та перекладу(німецько-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Іспит
81.5Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548Інм31Кравцова М. О.
630Інм31Кравцова М. О.
764Інм41Кушик О. І., Стахів М. В.
830Інм41Кушик О. І., Стахів М. В.

Опис курсу

1.      Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Практичний курс другої іноземної мови і переклад”)

 

 

 

 

 

 

 

Форма

навчання

Курс Семестр  

 

 

 

 

Загальний

обсяг

(год.)

 

 

 

Всього

аудит.

(год.)

 

у тому числі (год.):

 

Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні  (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові  проекти (роботи),  (шт.)

 

 

 

 

Залік

(сем.)

 

 

 

 

 

Екзамен

(сем.)

 

 

лекції

 

 

 

семінарсоко-практичні
Денна 4 7 105 64 64 41 2 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма

навчання

Курс Семестр  

 

 

 

 

Загальний

обсяг

(год.)

 

 

 

Всього

аудит.

(год.)

 

у тому числі (год.):

 

Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні  (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові  проекти (роботи),  (шт.)

 

 

 

 

Залік

(сем.)

 

 

 

 

 

Екзамен

(сем.)

 

 

лекції

 

 

 

семінарсоко-практичні
Денна 4 8 45 30 30 15 1

 

І СЕМЕСТР

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3,5 Галузь знань

0203 гуманітарні науки

(шифр, назва)

Денна

 

 

Модулів – 2 Напрям

6.020303 – філологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування)

Переклад (німецько-український)

4-ий
Курсова робота – Семестр
Загальна кількість годин – 105 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних– 4

самостійної роботи студента – 2.5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

 –
Практичні, семінарські
64год.
Самостійна робота
41 год.
ІНДЗ:
Вид контролю: екзамен

 

ІІ СЕМЕСТР

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 1.5 Галузь знань

0203 гуманітарні науки

(шифр, назва)

Денна

 

 

Модулів – 1 Напрям

6.020303 – філологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування)

Переклад (німецько-український)

4-й
Курсова робота – 0 Семестр
Загальна кількість годин – 45 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 1.5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

 –
Практичні, семінарські
30 год.
Самостійна робота
15 год.
ІНДЗ:
Вид контролю: –

Рекомендована література

  1. Virginia Evans, Bob Obee. Upstream: Upper Intermediate, Student’s Book. – Express Publishing, 2014.
  2. Virginia Evans, Bob Obee. Upstream: Upper Intermediate, Work Book. – Express Publishing, 2014.
  3. Jenny Dooley, Virginia Evans. Grammar way 4: Intermediate. – Express Publishing, 2004.
  4. Michael MacCarthy, Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use (advanced). – Cambridge University Press, 1999.
  5. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use. – Cambridge University 2002.
  6. Mariusz Misztal. Test in English Thematic Vocabulary. – “Znannia”, 2004.\
  7. Virginia Evans. Round-Up 6. English Grammar Book. Longman, 1995.